Поняття митного режиму спеціальної митної зони

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони
Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом.
Коментована стаття розкриває поняття спеціальної митної зони (далі - СМЗ), як виду митного режиму, введеного законодавцем з метою переміщення товарів через митний кордон України та визначеного ст. 185 МК.
У розкритті поняття СМЗ використовуються такі терміни: митний режим, межи митної території України, територія СМЗ, тарифне та нетарифне регулювання.
Відповідно до ст. 1 МК, в якій надано визначення основних термінів та понять, п.16 встановлено, що під митним режимом розуміється сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.
Відповідно до статей 5 та 6 МК межі території СМЗ становлять митний кордон України, тому її територія знаходиться поза межами митної території України і являє собою частину території держави, на якій встановлюються й діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування й дії законодавства України.
Поняття спеціальної економічної зони міститься у ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Відповідно до цієї статті, спеціальна економічна зона -це територія, в межах якої відповідним законом України встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України.
Статтею 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (далі - Закон про СЕЗ) від 13.10.1992 р. №2673-XII визначені такі функціональні типи СЕЗ: вільні митні зони й порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські. Також зазначено, що зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам СЕЗ, зазначених у даній статті.
Заходи тарифного регулювання передбачають обкладення митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території відповідно до систематизованого звіту ставок мита, визначеного Законом України про
"Єдиний митний тариф України" від 05.02.1992 р. №2097-ХІІ (із подальшими змінами). Стаття 21 зазначеного Закону закріплює допущення безмитного ввезення та вивезення або пільгового обкладення митом товарів, які:
- увозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах;
- вивозяться із спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;
- вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.
Розмір пільг, передбачених цією статтею, і порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної з таких зон.
Відповідно, нетарифне регулювання - це введення обмежень на ввезення товарів на митну територію України або вивезення товарів за її межі. Але СМЗ не є митною територією України, тому до неї не застосовуються ці заходи, якщо інше не передбачено законом України щодо конкретної СМЗ.
У зв'язку з цим заповнення ВМД має деякі особливості, зокрема, в частині заповнення графи 36 (окремі коди податкових пільг для кожного виду податку відповідної СЕЗ), графи 37 ВМД (окремі коди особливостей переміщення для кожної СЕЗ), та умовне нарахування податків за відповідним законом України про конкретну СЕЗ за графою 47 ВМД.
При переміщенні деяких товарів, що передбачені статтею 79 МК (крім товарів, що підлягають експертному контролю), через митний кордон України та подальшому їх розміщенні у режимі спеціальної митної зони, до них застосовується Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких товарів (далі - Положення), затверджене Наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 р. №908 (зі змінами та доповненнями). Відповідно до пункту 3.3. Положення при митному оформленні товарів у спрощеному порядку заходи нетарифного регулювання застосовуються до них у випадках і порядку, установлених законодавством України.
Під заходами нетарифного регулювання у Положенні розуміються адміністративні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування, квотування, реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікація товарів тощо.