Вход

Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі

Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі
Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Знаходження та продаж товарів у митному режимі "магазин безмитної торгівлі" забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення - магазину безмитної торгівлі
Приміщення безмитного магазину є складовою зони митного контролю і становить невід'ємну частину митної території України, на якій діє законодавство України, Митний кодекс України, нормативні акти Держмитслужби України, а також нормативні акти інших відомств, що регулюють роботу суб'єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі та встановлюють вимоги до товарів, що продаються у роздріб на території України.
Магазин безмитної торгівлі (далі - МБТ) здійснює роздрібний продаж товарів за національну та іноземну валюту виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України.
Товари, придбані громадянами у магазинах безмитної торгівлі, підлягають вивезенню за межі митної території України безпосередньо в пунктах їх придбання.
Власники МБТ сплачують на депозитні рахунки митних установ, в зоні діяльності яких вони знаходяться, збір за виклик працівників митниць для здійснення митного оформлення товарів у розмірах, встановлених чинним законодавством.
Декларування товарів, що переміщуються через МБТ, здійснює виключно його власник, який несе відповідальність за сплату всіх митних і податкових платежів.
Робота безмитного магазину організується таким чином, щоб надходження, зберігання та продаж товарів здійснювалися відповідно до "Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1089, "Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України", затвердженого постановою KM України від 25.12.2002 р. №1947, наказу ДМС України від 31.07.2003 р. №512 "Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі" та наказу ДМС України від 01.10.1998 р. №614 "Про затвердження Порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами та ліквідації безмитних магазинів", Технологічної схеми застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі у Київській регіональній митниці, затвердженої наказом КРМ від 14.04.2004 р. №429.
Безмитний магазин діє на підставі дозволу, що видається суб'єкту підприємницької діяльності, який володіє приміщенням, у тому числі на умовах оренди, або має намір збудувати відповідне приміщення у пункті пропуску через державний кордон України.
На право відкриття кожного безмитного магазину видається окремий дозвіл.
Суб'єкт підприємницької діяльності подає до митниці та до відділу прикордонного контролю, в зоні діяльності яких планується відкрити безмитний магазин, заяву на одержання дозволу. Форма заяви встановлюється Держмитслужбою України.
До заяви додаються таки документи:
1) копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів;
2) довідка банку (банків) про стан розрахункового та валютного розрахунків заявника;
3) план пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця планового відкриття безмитного магазину в разі, якщо передбачається оренда приміщення — попереднє письмове погодження власника приміщення, розташованого в зоні митного контролю, на укладання договору оренди;
4) план приміщення, що призначається для безмитного магазину.
Заява реєструється в день її надходження і розглядається протягом не більш як ЗО днів. При цьому перевіряється достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником документах і відповідність передбачуваного для безмитного магазину приміщення вимогам або розглядається можливість проведення робіт для його спорудження. Про прийняте попереднє рішення щодо можливості відкриття безмитного магазину заявникові надсилається письмове повідомлення за підписом начальника митниці.
У разі прийняття попереднього рішення щодо можливості відкриття безмитного магазину заявник забезпечує оформлення та подання митниці, в зоні діяльності якої знаходитиметься безмитний магазин, документів, що підтверджують:
1) право на використання приміщення;
2) погодження начальника відділу прикордонного контролю на відкриття безмитного магазину у певному пункті пропуску через державний кордон України;
3) згоду місцевої державної адміністрації (якщо передбачається нове будівництво).
Зазначені документи подаються власником МБТ до Держмитслужби разом із супровідним листом, де зазначаються повні відомості про безмитний магазин та організацію у ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон. Копії зазначених документів зберігаються у справах митниці.
Подані до Держмитслужби документи розглядаються в установленому порядку протягом 30-ти календарних днів з дати їх надходження. Цей строк може бути продовжено Головою Держмитслужби або його заступниками, але не більш ніж на 15 днів. У разі, коли документи відповідають вимогам організації митного режиму та режиму у пункті пропуску через державний кордон України, видається дозвіл, який підписується Головою Держмитслужби України та Головою Державної прикордонної Служби України (або їх заступниками) і скріплюється печатками.
Дозвіл діє безстроково за умови дотримання власником (керівником) безмитного магазину норм цього положення та митного законодавства.
Дозвіл не може бути передано іншому суб'єкту підприємницької діяльності.
У разі відмови у видачі дозволу Держмитслужба повідомляє про це заявника письмово, з обов'язковим зазначенням причини відмови.
Держмитслужба в десятиденний строк з дня видачі дозволу інформує про це податкову адміністрацію та орган державної статистики за місцем знаходження безмитного магазину.
Дія дозволу на відкриття безмитного магазину може бути призупинена на строк до трьох місяців або дозвіл може бути анульований.
Рішення про призупинення дії дозволу може прийматися Держмитслужбою України за письмовим поданням начальника митниці, або начальника відділу прикордонного контролю або керівника органу державної податкової служби, на обліку якої перебуває безмитний магазин, у разі:
1) неодноразового прийняття (неприйняття) рішень власником (керівником) безмитниго магазину, які могли призвести до порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі" та інших нормативно-правових актів;
2) порушення митних правил або податкового законодавства;
3) порушення режиму в пункті пропуску через державний кордон України. Розміщення нової партії товарів, а також реалізація товарів у безмитному магазині
забороняється з дати складання протоколу про порушення митних правил чи режиму у пункті пропуску через державний кордон України або акта про порушення податкового законодавства (з дати подання начальника митниці, начальника відділу прикордонного контролю або керівника органу державної податкової служби) до дати зазначеної у рішенні про призупинення дії дозволу. Всі товари, що знаходяться у торговельних залах та допоміжних приміщеннях безмитного магазину, підлягають при цьому негайному переміщенню на склад магазину.
Анулювання дозволу може застосовуватися у разі:
1) невиконання вимог, зазначених у рішенні про призупинення дії дозволу;
2) вчинення будь-якого порушення, зазначеного у Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, якщо раніше вже застосовувалося призупинення дії дозволу;
3) зміни організації режиму зони митного контролю.
Дозвіл анулюється спільним наказом Держмитслужби України та Держприкордонслужби України за поданням митниці, відділу прикордонного контролю або органу державної податкової служби, на обліку якої перебуває безмитний магазин. При цьому з дати складання протоколу про порушення митних правил чи режиму в пункті пропуску через державний кордон України або акта про порушення податкового законодавства (з дати подання начальника митниці, начальника відділу прикордонного контролю або керівника органу державної податкової служби) розміщення нових партій товарів та реалізація товарів у безмитному магазині не дозволяється.
У разі анулювання дозволу власник безмитного магазину протягом 15-ти днів з дати набрання чинності цього наказу повинен повернути дозвіл до митниці, яка надсилає його до Держмитслужби України.
Повторна заява про видачу дозволу на право відкриття безмитного магазину може бути розглянута через один рік після анулювання попереднього дозволу за умови усунення порушень, які стали причиною прийняття такого рішення.
Вимоги до безмитного магазину полягають у наступному. Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент. Власник магазину безмитної* торгівлі зобов'язаний:
1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для митного контролю та митного оформлення;
2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;
3) дотримуватися положень Митного кодексу України та інших законодавчих актів щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, подавати митним органам, у зоні діяльності яких знаходяться безмитний магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Управління безмитним магазином здійснює його власник або призначена ним особа (керівник магазину).
Імпортні та вітчизняні товари можуть надходити до безмитних магазинів на умовах попередньої оплати, оплати за фактом поставки та укладання договорів комісії.
Товари для продажу у безмитному магазині повинні мати відповідне маркування, яке давало б змогу їх легко ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджується начальником митниці, в зоні діяльності якої знаходиться безмитний магазин.
Посадові особи митних органів мають право доступу до приміщення безмитного магазину в будь-який час його роботи.
У неробочий час безмитного магазину товари зберігаються в приміщенні безмитного магазину з обов'язковим накладенням митного забезпечення на двері та інші місця доступу. При цьому є обов'язковою наявність пломб, печаток та інших забезпечень власника на дверях та інших місцях доступу поряд із забезпеченнями митниці.
Товари можуть знаходитися у безмитному магазині протягом трьох років з дня надходження, крім товарів з обмеженим строком зберігання.
Митне оформлення таких товарів проводиться згідно із заявленим власником (керівником) безмитного магазину режимом (при цьому митне оформлення у режим вільного використання на митній території України вітчизняних товарів здійснюється без справляння ввізного мита та митних зборів).
Приміщення безмитного магазину повинне відповідати всім вимогам, установленим законодавством для підприємств роздрібної торгівлі, а також бути обладнано засобами, які дають змогу забезпечити:
1) накладення митницею митного забезпечення на всі місця доступу до приміщення безмитного магазину;
2) неможливість надходження або продажу товарів поза митним контролем;
3) надійне функціонування охоронної та протипожежної сигналізації;
4) телефонний зв'язок з робочим місцем у безмитному магазині працівника митниці, який здійснює митний контроль у цьому магазині.
Конструкція дверей та вікон безмитного магазину повинна гарантувати зберігання товарів під митним контролем та виключати можливість надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.
Ключі повинні зберігатися у власника (керівника) безмитного магазину або у призначеної для цього власником (керівником) особи.
Приміщення безмитного магазину має бути розташоване таким чином, щоб забезпечити неможливість користування магазином громадянам, які не виїжджають з України.
Витрати, пов'язані з експлуатацією безмитного магазину, провадяться за рахунок власника безмитного магазину.
Для отримання, зберігання і продажу товарів може використовуватися лише та площа, що визначена у відповідному дозволі.
Унесення змін до затвердженого проекту безмитного магазину чи порядку його експлуатації, а також його переміщення здійснюється у порядку, встановленому Держмитслужбою та Держприкордонслужбою.
Власник (керівник) безмитного магазину забезпечує належні умови для роботи працівників митниці, персоналу магазину, установлених законодавством щодо безпеки праці.
Безмитний магазин здійснює продаж товарів за національну або іноземну валюту, віднесену Національним банком до категорії "вільно конвертована валюта" (готівкою або за кредитними картками та чеками).
Продаж товарів з допоміжних приміщень та зі складу, а також використання приміщень безмитного магазину для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли відповідного митного оформлення, до безмитного магазину, не дозволяється.
Не дозволяється продаж товарів за зразками, за попереднім замовленням та в розстрочку.
Приміщення безмитного магазину відкривається та закривається у присутності посадових осіб митних органів.
З метою контролю за надходженням товарів з-за меж митної території України у магазини безмитної торгівлі, розташовані у зонах митного контролю, товарів (у тому числі підакцизних) з подальшим їх розміщенням у митний режим магазин безмитної торгівлі, слід використовувати внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронну копію. Порядок заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою вантажів, що переміщуються між митницями в межах митної території України, затверджений наказом Держмитслужби від 12.04.2000р. за №206.
Для здійснення контролю за доставкою товарів, що перемішуються між митницями в межах митної території України, використовується внутрішній транзитний документ (далі ВТД).
ВТД виготовляється і заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 за формою, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3).
При митному оформленні ВТД митні збори за митне оформлення не нараховуються і не сплачуються.
ВТД не складається, якщо контроль за перевезенням цих товарів здійснюється з використанням іншого контрольного документа, попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари та окремі види товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою, попереднього повідомлення, експортної вантажної митної декларації чи транзитної ВМД.
У разі переміщення за ВТД підакцизних товарів чи окремих видів товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою, митними органами застосовуються запобіжні заходи, передбачені для транзиту цих товарів чинним митним законодавством.
Перевезення вантажів між митницями в межах митної території України на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП не здійснюється.
При митному оформленні товарів, що переміщуються з використанням ВТД (крім підакцизних товарів чи окремих видів товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою), замість додаткових аркушів, які відповідають формі МД-3, можуть бути використані формуляри - специфікації форми МД-8.
Відповідно до цього наказу, у разі переміщення за внутрішнім транзитним документом підакцизних товарів чи окремих видів товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою, митними органами застосовуються запобіжні заходи, передбачені для транзиту цих товарів чинним митним законодавством.
Порядок охорони і супроводження підакцизних товарів силами митних органів визначено "Положенням про порядок охорони і супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1996 р. за №699, при чому охорона і супроводження товарів митними органами є обов'язковими у разі переміщення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не позначених марками акцизного збору.
Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).
Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
2) допоміжні приміщення;
3) склад магазину.
Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх розміщення у цей режим, окрім товарів з обмеженим строком зберігання.
Після закінчення або у впродовж зазначеного строку ці товари можуть бути заявлені митному органу:
1) для вільного обігу на митній території України;
2) для вільного обігу за межами митної території України;
3) для поміщення в режим митного складу;
4) для знищення під митним контролем.
Власники магазинів безмитної торгівлі можуть мати митні склади для зберігання та наступного постачання в магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих чи непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження.
Безмитним магазинам забороняється продавати:
1) товари, заборонені згідно з чинним законодавством до ввезення, вивезення чи транзиту через митну територію України;
2) предмети, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України;
3) товари за кодами УКТЗЕД 2701 - 2716 (енергоносії).
Предмети, заборонені до ввезення в Україну:
1) Зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї.
2) Наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу (ввезення зазначених предметів за необхідності може бути здійснене за особливим дозволом Міністерства охорони здоров'я України).
3) Сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України.
4) Друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної інформації для ПЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, державного суверенітету, продукція порнографічного характеру.
5) Предмети, ввезення яких заборонено у відповідності з законодавством України. Предмети, заборонені до вивезення з України:
1) Зброя військових зразків усякого роду та боєприпаси до неї.
2) Наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу (ввезення зазначених предметів за необхідності може бути здійснене за особливим дозволом Міністерства охорони здоров'я України).
3) Сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України.
4) Витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність (зазначені в цьому пункті предмети можуть бути вивезені тільки за особливим дозволом Міністерства культури і туризму України).
5) Анульовані цінні папери.
6) Предмети, вивезення яких заборонено законодавством України. Предмети, заборонені до транзиту через територію
України:
1) Зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження.
2) Літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них.
3) Верстати та машини, призначенні для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них.
4) Наркотичні засоби.
5) Радіоактивні предмети та речовини.
6) Сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища.
7) Предмети, заборонені до ввезення в Україну згідно з законодавством України. Порядок декларування товарів, що розміщуються та реалізуються у магазинах безмитної
торгівлі полягає у слідуючому. Митний контроль та митне оформлення, здійснюється у
порядку, передбаченому наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р. №314 "Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації".
Товари, що надходять до безмитного магазину, підлягають обов'язковому декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації (далі - ВМД) "ІМ-72", "ЕК-72" відповідно до положень п.7.1. Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (наказ Держмитслужби України від 30.06.1998р. №380) з поданням документів, необхідних для перевірки заявлених даних та подальшого контролю.
Після перевірки наданих документів та проведення митного огляду інспектором групи по роботі з безмитним магазином здійснюється митне оформлення ВМД, яка реєструється в журналі ВМД безмитного магазину. Оформлена ВМД знаходиться на контролі митниці та зберігається в окремій теці.
Товари, що продані в безмитному магазині протягом календарного місяця, обов'язково декларуються власником магазину у відповідний митний режим шляхом заповнення ВМД відповідно до положень пункту 7.2. або пункту 2 (для вітчизняних товарів) Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (наказ Держмитслужби України від 30.06.1998р. №380 (зі змінами та доповненнями)).
Інспектор митниці, уповноважений для митного оформлення товарів до безмитного магазину, перевіряє ВМД щодо відсутності помилок та відповідності кількості заявленого товару з даними у накладних-замовленнях, за якими товари надходили до торговельного залу, та журналів обліку проданих товарів (реєстрів проданих товарів). У випадку відсутності зауважень проводиться митне оформлення ВМД з реєстрацією у журналі ВМД. До зазначеної ВМД додаються всі документи, які є підставою для здійснення митного оформлення.
ВМД на продані товари є підставою для проведення повного (або часткового) списання переліку товарів з ВМД "ІМ-72", "ЕК-72". Номери ВМД на продаж товарів безмитним магазином зазначаються на зворотному боці контрольної ВМД "ІМ-72", "ЕК-72", за якою зазначені товари надійшли до складу безмитного магазину. Відповідальність за вірність та правильність ведення контролю за товарами, що надійшли за ВМД "ІМ-72", "ЕК-72" та випущені з торговельного залу за ВМД, несе старший групи інспекторів, уповноважених для митного оформлення товарів до безмитного магазину. Тільки після повного продажу всіх товарів, що надійшли за митним режимом ІМ-72, ЕК-72, та їх заявления за відповідною ВМД, контрольна ВМД "ІМ-72", ЕК-72 знімається з контролю (з проведенням відповідних відміток у журналі) і архівується згідно з встановленим порядком.
При надходженні товарів до магазину безмитної торгівлі вони підлягають декларуванню шляхом заповнення ВМД відповідно до вимог наказу ДМСУ від 30.06.1998 р. за №380 (у редакції наказу ДМСУ від 03.07.2006 р №550).
Товари, що продані в магазині протягом календарного місяця, декларуються шляхом заповнення ВМД форми МД-2 чи МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або більш найменувань), також відповідно до вимог вищезазначених наказів.
Українські товари, які перебувають у магазині, що ліквідовується, підлягають декларуванню виключно до митного режиму випуску у вільний обіг шляхом подання митному органу ВМД форм МД-2 та МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або більше найменувань) із зазначенням у третьому підрозділі графи одного літерного коду "УК".
Порядок роботи безмитних магазинів та продаж товарів у них полягає у слідуючому. Власник (керівник) безмитного магазину завчасно інформує відповідну посадову особу митниці про запланований час надходження товарів.
Товари, які надходять до безмитного магазину, підлягають декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації згідно із законодавством.
У разі, коли між переліком товарів у супровідному документі і кількістю товарів, що фактично надійшли на склад магазину, виявлено розбіжність, керівник безмитного магазину:
1) негайно повідомляє про це власника безмитного магазину та відповідну посадову особу митниці;
2) разом з відповідною посадовою особою митниці проводить опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася більшою ніж у супровідних документах;
3) складає відповідний акт (у трьох примирниках), який підписується власником (керівником) безмитного магазину та відповідною посадовою особою митниці;
4) виконує інші дії, передбачені митним законодавством.
Один примірник супровідного документа (або його копія) разом з актом надається відповідній посадовій особі митниці.
Відповідальність за те, щоб кількість одержаних товарів повністю відповідала зазначеній у супровідному документі, несе власник магазину.
Маркування товарів проводиться на складі безмитного магазину у найкоротший після їх надходження строк та відповідного митного оформлення.
На складі безмитного магазину дозволяється здійснювати розпакування, пакування, перепакування та інші еквівалентні операції, а також операції, пов'язані із забезпеченням зберігання товарів та їх передпродажною підготовкою.
Товари повинні зберігатися на складі таким чином, щоб посадова особа митниці могла здійснити перевірку їх наявних запасів.
Товари випускаються зі складу до торговельного залу за письмовим замовленням.
Усі надходження товарів зі складу до торговельного залу реєструються за формою, погодженою з митницею.
У торговельний зал безмитного магазину товари надходять зі складу магазину згідно з накладною-замовленням, за умови наявності на товарах відповідного маркування.
Накладна-замовлення складається у двох примірниках та подається до старшого групи інспекторів, уповноважених для митного оформлення товарів до безмитного магазину. У накладній-замовленні обов'язково зазначаються такі дані:
- дата замовлення;
- номер накладної;
- найменування товару;
- його вартість;
- кількість та №ВМД, за якою товар було оформлено у відповідний митний режим. Співробітник безмитного магазину на накладній-замовленні заповнює зобов'язання
про доставку товарів до торговельного залу.
Інспектор групи, уповноважений для митного оформлення товарів до безмитного магазину, після перевірки документів старшим групи, на примірниках накладної-замовлення проставляє штамп "Під митним контролем" та реєструє їх у журналі замовлень. Один з примірників надається власнику магазину разом із товаром, другий залишається у справах митниці.
Доставка товарів зі складу безмитного магазину до торговельного залу магазину здійснюється через службовий хід лінії прикордонного контролю ВПК, у час відсутності пасажирів у режимних зонах залу "відліт". Інспектор групи, уповноважений для митного оформлення товарів до безмитного магазину, підтверджує факт доставки товарів до торговельного залу шляхом проставлення ОНП на накладній-замовленні й здійснює запис "товар розміщений у торговельному залі _ сектору". Відповідальність за доставку і розміщення у торговельному залі товарів, що випущені зі складу магазина, несе представник безмитного магазину.
Проходження персоналу торговельного залу безмитного магазину та осіб сервісного обслуговування безмитного магазину до зони митного та прикордонного контролю здійснюється через службовий хід залу "відліт", з обов'язковим заповненням митної декларації (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. №748) під час кожного проходження до зони митного контролю, за наявності перепустки встановленого зразка. Після перевірки заявлених даних та здійснення митного контролю, інспектор митниці завіряє заповнену декларацію шляхом проставлення ОНП. Знаходження співробітника безмитного магазину у торговельному залі без належним чином оформленої митної декларації заборонено. Під час проходження до торговельного залу співробітникам безмитного магазину заборонено мати при собі нові (запаковані) товари, що аналогічні товарам у безмитному магазині, та предмети ввіз\вивіз або транзит яких заборонено. Вихід співробітників безмитного магазину здійснюється на підставі встановленого зразка перепустки та за наявності декларації, що була заповнена на вході до зони митного контролю.
Інспектор групи, уповноважений для митного оформлення товарів до безмитного магазину, має право, в присутності співробітників торговельного залу безмитного магазину, здійснювати перевірку наявності заявлених товарів у торговельному залі та товарів співробітників безмитного магазину, заявлених у декларації. У випадку виявлення інспектором товарів, які незаконно придбані в безмитному магазині або виявлені під час митного контролю, товари підлягають затриманню. Про факт порушення митних правил доповідається керівництву митниці і складається протокол про порушення митних правил.
Іноземна валюта, що заноситься для розміну або виноситься з торговельного залу у вигляді виручки (інкасація), проводиться уповноваженим співробітником безмитного магазину тільки за наявності необхідної документації. Зазначені документи подаються інспектору групи, уповноваженому для роботи з безмитним магазином. При цьому співробітник безмитного магазину в обов'язковому порядку вказує дані касового ордеру в декларації. Виручка, в присутності уповноваженого інспектора, пакується співробітником безмитного магазину за видами валют до інкасаторського мішка, згідно з касовим ордером. Вихід з режимної зони з банківською інкасацією здійснюється через службовий вихід під контролем інспектора митниці, уповноваженого для митного оформлення товарів до безмитного магазину.
Товари, що реалізуються у торговельному залі безмитного магазину, повинні мати відповідне маркування, зразок якого затверджується начальником митниці.
Щоденно інспектором групи, уповноваженим для митного оформлення товарів до безмитного магазину, перевіряється факт продажу (реалізації) товарів через торговельні зали безмитного магазину шляхом перевірки наявності копій касових чеків, з послідовною нумерацією, зазначенням № рейсу та загальною сумою здійсненої реалізації за добу.
У безмитних магазинах товари продаються лише фізичним особам, які відбувають за кордон, за умови подання ними відповідних документів або власного квитка на проїзд транспортним засобом, який прямує за межі України.
Факт продажу товару підтверджується касовим чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому повинно бути зазначено номер рейсу, ідентифікаційний код товару і його вартість. Оригінал чека видається пасажирові, який здійснив покупку, а копія зберігається у безмитному магазині не менш як три роки.
Заміна та обмін товарів, придбаних фізичною особою у безмитному магазині, здійснюється згідно із законодавством України.
Власник (керівник) безмитного магазину зобов'язаний щомісячно проводити декларування товарів, проданих у магазині, шляхом заповнення вантажної митної декларації.
У безмитних магазинах повинні розміщуватися на видному місці оголошення про те,
Що :
- продаж товарів здійснюється за умови подання громадянами документів за якими вони перетинають митний кордон України;
- заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів - пасажирам віком до 18 років;
- касові чеки на товари повинні обов'язково зберігатися разом з проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску.
Записи про продані товари та отримані кошти повинні здійснюватися щоденно у спеціальних книгах або в реєстрах у друкованому вигляді.
Заповнені книги або реєстри передаються до митниці в порядку, встановленому Держмитслужбою, та зберігаються не менш як три роки в справах митниці.
Увезення вітчизняних товарів до магазинів безмитної торгівлі прирівнюється до експорту таких товарів із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість для експортерів-резидентів на підставі оформленої вивізної вантажної митної декларації.
Не дозволяється застосування нульової ставки податку до операцій з продажу товарів вітчизняними товаровиробниками через безмитні магазини, якщо такі операції звільненні від оподаткування на митній території України згідно з положеннями п. 5.1 та 5.2 Закону України "Про податок на додану вартість".
Операції з увезення та продажу товарів безмитними магазинами відповідно до порядку, встановленого Держмитслужбою, оподатковуються із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість на підставі оформленої ввізної вантажної митної декларації.
Товари, придбані громадянами у безмитних магазинах, у разі їх увезення на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.
Обов'язкові платежі негайно сплачуються у разі виявлення будь-якої нестачі у безмитному магазині.
Про факт втрати товару внаслідок дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, катастрофи, війни, терористичні акти) складається відповідний акт, який затверджується власником (керівником) безмитного магазину та відповідною посадовою особою митниці. Цей акт є підставою для звільнення від сплати обов'язкових платежів.
Відповідальність за правильність та своєчасність перерахування і сплати всіх належних податків та зборів несе власник безмитного магазину.
Власник (керівник) безмитного магазину забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до законодавства України.
Товари після надходження до безмитного магазину повинні бути задекларовані та зареєстровані власником (керівником) безмитного магазину в електронній базі даних або у книзі обліку. Власник (керівник) безмитного магазину за узгодженням з митницею має право доповнювати форму обліку додатковими графами.
Книга обліку ведеться власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою. Сторінки книги обліку нумеруються, вона попередньо прошивається, підписується начальником митниці або його заступником та скріплюється печаткою митниці. Посадова особа митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів, що надійшли до безмитного магазину, підтверджує цей факт шляхом обведення заповнених граф у книзі обліку з проставленням відбитку особистої номерної печатки.
Власник (керівник) безмитного магазину забезпечує збереження книги обліку, ведення її без виправлень.
При застосуванні електронної бази даних після кожного надходження товарів до безмитного магазину та їх реєстрації, реєстри роздруковуються у двох примірниках. На друкованих примірниках посадова особа митниці, яка здійснила митне оформлення,проставляє відбиток особистої номерної печатки, а власник (керівник) магазину -відбиток печатки безмитного магазину. Один примірник друкованих реєстрів передається митниці, а другий залишається у власника безмитного магазину.
Записи про реалізовані товари та отримані кошти повинні робитися щоденно у спеціальних книгах або в реєстрах у друкованому вигляді.
Форма спеціальної книги або реєстрів установлюється власником (керівником) безмитного магазину за погодженням з митницею.
Сторінки спеціальної книги нумеруються, вона попередньо прошивається, підписується начальником митниці або його заступником та скріплюється печаткою митниці.
Реєстри у разі їх застосування друкуються щодня у двох примірниках. На них проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці, у присутності якої закривається безмитний магазин. Один примірник залишається в безмитному магазині, а другий передається митниці, при цьому він має бути підписаний власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою.
Власник (керівник) безмитного магазину зобов'язаний на початку кожного місяця подавати митниці звіт про товари, що надійшли та реалізовані у безмитному магазині.
Митниця може зобов'язати власника (керівника) безмитного магазину подати позачерговий звіт у разі виявлення фактів порушення митного режиму чи нестачі товарів у торговельному залі, допоміжному приміщенні або на складі, зміни матеріально відповідальної особи.
Власником (керівником) безмитного магазину один раз на квартал проводиться інвентаризація. Митниця має право проводити інвентаризацію товарів у приміщеннях безмитного магазину у будь-який час його роботи.
Обов'язкові платежі на товари, яких не вистачає, повинні бути сплачені безмитним магазином негайно за повною ставкою.
Рахунки (бухгалтерські книги) безмитного магазину повинні бути доступними для ревізії у будь-який час роботи магазину.
Книга обліку та спеціальні книги після їх закінчення передаються власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою митниці. Передача здійснюється за актом про прийняття-передачу, що оформлюється за встановленою формою.
Безмитний магазин ліквідується у порядку, що визначається Держмитслужбою України.
У разі ліквідації безмитного магазину оригінал дозволу на його відкриття вилучається митницею у його власника і надсилається до Держмитслужби України.
У разі набрання чинності рішення про ліквідацію безмитного магазину розміщення нових партій товарів у магазині та їх продаж не дозволяється.
У разі, коли діяльність безмитного магазину припиняється, товари, що знаходяться у безмитному магазині, підлягають декларуванню його власником (керівником) до іншого митного режиму, при цьому вітчизняні товари підлягають декларуванню за спрощеною схемою, що визначається Держмитслужбою.
Безмитний магазин ліквідується у таких випадках:
1) у разі анулювання дозволу на право відкриття безмитного магазину;
2) на підставі заяви власника за його бажанням, Дозвіл при цьому скасовується. Заява щодо ліквідації безмитного магазину за власним бажанням власника подається
ним митниці, в зоні діяльності якої знаходиться безмитний магазин. Після розгляду заява надсилається до Держмитслужби із супровідним листом, підписаним начальником митниці за погодженням з командиром загону прикордонного контролю.
Рішення про анулювання Дозволу або його скасування на підставі заяви власника про ліквідацію за його бажанням безмитного магазину ухвалюється у формі спільного наказу Держмитслужби України та Держприкордонслужби України, при цьому оригінал Дозволу надсилається митницею до Держмитслужби України.
При анулюванні Дозволу - з моменту складання протоколу про порушення, а при скасуванні - з моменту надходження до митниці спільного наказу Держмитслужби та Держкомкордону про скасування Дозволу забороняється розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у безмитному магазині, усі товари, що знаходяться у торговельних залах та допоміжних приміщеннях безмитного магазину, підлягають при цьому негайному переміщенню на склад магазину.
У триденний термін після отримання наказу про анулювання Дозволу або його скасування на підставі заяви власника про ліквідацію безмитного магазину за його бажанням, наказом по митниці приймається рішення про ліквідацію безмитного магазину та створюється Комісія з ліквідації безмитного магазину, яка проводить інвентаризацію, перевірку роботи безмитного магазину, складає опис товарів, що знаходяться в магазині, при цьому термін роботи Комісії не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Склад комісії визначається наказом по митниці.
Акт про результати роботи Комісії надсилається до Держмитслужби.
По закінченні роботи Комісії товари, що знаходяться у безмитному магазині, підлягають декларуванню його власником (керівником) до іншого митного режиму.
Товари, які знаходяться в безмитному магазині, але з будь-яких причин не заявлені до іншого митного режиму, зберігаються на складі безмитного магазину з нарахуванням митних зборів за перебування товарів під митним контролем, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. за №65 "Про ставки митних зборів". Відповідальність за сплату митних зборів покладається на власника безмитного магазину або особу, яка буде проводити декларування товарів на підставі договору.
Порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, затверджений наказом Держмитслужби від 09.11.2004 р. №801 (у редакції наказу Держмитслужби від 12.09.2005 р. №846), визначає механізм прийняття митними органами такого рішення і спрямований на реалізацію права суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності пред'являти товари до митного оформлення іншому митному органу, ніж митний орган, у зоні діяльності якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.
Відповідно до положень пункту 3.4 Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, при здійсненні митного оформлення в графі 44 ВМД під кодом "0030" відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 р. №307 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 22.06.2006 р. №515) обов'язково зазначається реєстраційний номер листа про погодження.
Разом з тим, форматно-логічний контроль заповнення графи 44 електронних копій ВМД на товари, що продані в МБТ, здійснюється відповідно до положень підрозділу 7.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.1998 р. №380 (зі змінами та доповненнями), яким не передбачено заповнення графи 44 в цьому випадку.
Щомісячне декларування товарів, реалізованих у МБТ, здійснюється у відповідності з пунктом 20 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1089) і фактично є формою звітності.
Пропозиція: Враховуючи викладене, при декларуванні товарів, що продані в МБТ протягом місяця, необхідно керуватися положеннями підрозділу 7.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженого наказом цьому випадку не передбачено. При цьому лист про погодження щодо здійснення такого декларування не вимагається.
На сьогоднішній день касові апарати, що використовуються безпосередньо у торговельному приміщенні МБТ, не фіксують номер рейсу та прізвища покупця, що ускладнює контроль за товарами, реалізованими через МБТ. Зазначене питання законодавчо не врегульоване.
За наявністю декількох зовнішньоекономічних контрактів на перевезення вантажів з перевізником можуть консолідуватися вантажі, які не належать власнику магазину безмитної торгівлі, що може ускладнити процес митного контролю та митного оформлення вантажу, призначеного для МБТ. Зазначене питання законодавчо не врегульоване.