Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законами України.

Коментована стаття регламентує процедуру митного контролю у формі перевірки системи звітності та обліку товарів та транспортних засобів, що переміщуються через лот ний кордон України.
Дана форма митного контролю полягає в проведенні посадовими особами митних органів на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації вимогам діючого митного законодавства України.
Порядок проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. .№1730, визначає механізм проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через пітний кордон України, як у процесі митного оформлення товарів і транспортних засобів, так і після його закінчення, в частині дотримання ними вимог законодавства з питань митної справи. Перевірки проводяться у плановому та позаплановому порядку. План перевірок складається митними органами на кожний квартал виходячи з результатів валізу імпортно-експортних операцій, що здійснюються підприємствами відповідно до порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами.
У позаплановому порядку перевірки можуть проводитися у разі:
- прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України; виявлення фактів, що свідчать про порушення підприємством вимог законодавства з питань митної справи; неподання підприємством в установлений строк документів обов'язкової звітності; додання підприємством скарги на порушення законодавства посадовими особами митних органів під час проведення планової чи позапланової перевірки; виникнення потреби у перевірці відомостей, що надійшли від особи, яка перебувала у правових відносинах з підприємством, якщо підприємство не надасть протягом трьох робочих днів пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит митного органу.
Для проведення перевірки посадовій особі митного органу видається спеціальне посвідчення, підписане керівником та скріплене печаткою відповідного митного органу, зразок посвідчення та порядок реєстрації зазначених посвідчень встановлюються Держмитслужбою.
Про проведення планової перевірки підприємству повідомляється за 10 календарних днів до її початку. Посадові особи митного органу зобов'язані пред'явити керівникові підприємства, де проводиться перевірка, спеціальне посвідчення та розписатися в журналі реєстрації перевірок.
Під час проведення перевірок посадові особи митних органів мають право: перевіряти грошові, фінансові і бухгалтерські документи, звіти, контракти, декларації, калькуляції, інші документи, пов'язані з товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі відповідну інформацію, що є в розпорядженні підприємств в електронній формі; одержувати від посадових осіб та інших працівників підприємств у письмовій формі необхідні пояснення і довідки з питань, що стосуються предмета перевірки; одержувати довідки та копії документів про фінансово-господарську діяльність, інші відомості, пов'язані з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів); обстежувати виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, якщо це необхідно для з'ясування питань, що стосуються предмета перевірки; проводити у разі потреби контрольний обмір обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольні запуски сировини і матеріалів у виробництво, контрольний аналіз сировини, матеріалів, готової продукції тощо; вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств усунення виявлених порушень законодавства з питань митної справи, а також припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами митних органів; вилучати документи у випадках та в порядку, передбачених законом; вимагати, якщо це пов'язано з товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, від керівників підприємств проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і коштів; опечатувати у необхідних випадках виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств.
Акт за результатами перевірки складається у трьох примірниках, підписується посадовими особами митних органів, які брали участь у проведенні перевірки, керівником, а в разі потреби іншими посадовими особами підприємства.
Порядок оформлення результатів перевірки встановлюється Держмитслужбою: Наказом ДМСУ від 30.03.2006 р. №254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.06.2006 р. №653/12527 «Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України».
Проведенню перевірки передують підготовка, вивчення матеріалів про діяльність підприємства, отриманих від правоохоронних, у тому числі податкових та інших органів, а також інформації, отриманої від структурних підрозділів митного органу: даних про зовнішньоекономічну діяльність, претензійно-позовну роботу, застосовані санкції, наявність фактів порушення вимог законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, у тому числі фактів порушення митних правил, тощо. На основі вивчення цих матеріалів посадовою особою, уповноваженою на проведення перевірки, розробляється програма її проведення. Програма проведення перевірки затверджується керівником митного органу. На основі затвердженої програми проведення перевірки складається робочий план проведення перевірки. Якщо перевірку здійснює одна посадова особа митного органу, то робочий план її проведення не складається. Проведення перевірки призначається наказом митного органу.