Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України

Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України
Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.
До набрання чинності МК митні органи контролювали тільки факт ввезення товарів та факт вивезення готової продукції з території України. Відсутність контролю самого процесу переробки призводило до порушень встановлених вимог .
Перевірка товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки передбачена коментованою статтею та заключними положеннями названого Порядку (див. коментар до ст. 229).
Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням режиму переробки на митній території України, затверджується наказом митного органу. Для здійснення такого контролю мають залучатися посадові особи з відповідною підготовкою, зокрема, з питань звітності та обліку товарів на підприємствах. Права, обов'язки та відповідальність при проведенні контролю повинні визначатись у посадових обов'язках цих осіб.
Для здійснення контролю за дотриманням митного режиму переробки на митній території України посадові особи митного органу можуть проводити перевірку складських, фінансових і технологічних документів, що стосуються обліку й переробки таких товарів і продуктів переробки на будь-якому підприємстві, що здійснює операції з переробки товарів, а також у будь-якої особи.
За обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються внаслідок переробки цих товарів, посадові особи митного органу також здійснюють контроль.
У разі, якщо до митниці надійшли товари з іншої митниці (митниці-оформлення), посадові особи митних органів здійснюють перевірку та контроль за такими товарами, який полягає у слідуючому:
- контроль товарів, що надійшли для подальшої переробки за завіреними митницею оформлення копіями ВМД і документами;
- контроль за дотриманням режиму переробки підприємством, що здійснює наступну операцію з переробки;
- контроль доставки продуктів переробки в митницю оформлення або в наступну митницю призначення у встановленому законодавством порядку.
Кожне з підприємств, яке бере участь у процесі переробки (власне операції з переробки, а також зберігання), повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України.
Для прийняття рішення про видачу дозволу на розміщення товарів у режим переробки митним органом розглядається можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, у тому числі технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.
При цьому, обов'язково перевіряється (з урахуванням видів операцій, які здійснюються підприємством):
- наявність у підприємства технологічного обладнання, яке забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначеними в заяві підприємства, з сировини, вказаної у заяві підприємства;
- наявність приміщень (резервуарів, майданчиків), обладнаних та призначених для зберігання найменувань та кількості сировини й продуктів переробки, зазначених у заяві підприємства, які забезпечують їх схоронність та зберігання під контролем митного органу;
- наявність умов для відокремленого зберігання сировини іноземного замовника та продуктів переробки (крім продуктів переробки у рідкому стані), отриманих з неї, від іншої сировини та продуктів переробки, а також партій сировини іноземного замовника, які мають різні якісні характеристики, що впливають на обсяги та якість продуктів переробки;
- наявність умов, що унеможливлюють несанкціоноване вилучення сировини й продуктів переробки з території підприємства;
- можливість та шляхи ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки для кожної операції з переробки.
У випадку, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності не виконує жодної з операцій переробки, наявність у нього технологічного обладнання не є обов'язковою.
Під час перевірки системи звітності та обліку товарів особлива увага повинна приділятися з'ясуванню наступних питань:
- чи дозволяє встановити які найменування та кількість сировини витрачені з кожної окремої партії (за однією накладною, тощо) за певний проміжок часу;
- чи дозволяє встановити які найменування та кількість продуктів отримано в результаті переробки кожної окремої партії (за однією накладною, тощо) сировини за певний проміжок часу;
- чи дозволяє встановити місце зберігання окремої партії сировини та продуктів переробки, отриманих з неї.
Незабезпечення умов переробки підприємством для операцій з переробки, які ним здійснюються, є підставою для відмови у наданні дозволу на розміщення товарів у режим переробки на митній території України.
При виявленні порушень режиму переробки на митній території України (використання товарів, розміщених у митному режимі переробки на митній території України, з будь-якою іншою метою, неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю, неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи), дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру, тощо) митний орган:
1) вирішує питання щодо складення протоколу про порушення митних правил за наявності в діях підприємства ознак порушення митних правил;
2) скасовує дозвіл на розміщення товарів у режим переробки;
3) вживає заходів щодо недопущення несанкціонованого розпорядження сировиною й продуктами переробки;
4) негайно інформує Держмитслужбу про виявлені порушення;
5) про скасування дозволу на розміщення товарів у режим переробки на митній території України інформує податковий орган, яким взято на облік простий вексель;
6) інформує правоохоронні органи про виявлені порушення (крім порушень митних правил) у випадках, встановлених законодавством.
Додаток
до листа Держмитслужби України від 17.03.2004 р. №25/2-9-17/3386-ЕП
(посада, прізвище, ініціали особи митного органу, уповноваженої надавати дозвіл на розміщення товарів в режимі переробки на митній території України)
ЗВІТ №
про перевірку дотримання підприємством режиму переробки
Підприємство_
(повна назва підприємства, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон)
облікова картка №_від "_"_
заява підприємства вх. №_від "_"_
зовнішньоекономічний договір про переробку товарів №_ від"_"_200___р.,
ВМД від "_"_200_р. №__
_200__р., _200
Операції з переробки, які здійснюються підприємством^
(найменування операції(й)).
Перевіркою встановлено.
1. Система звітності та обліку сировини й продуктів переробки:
а) найменування та кількість сировини витраченої з кожної окремої партії (за однією накладною тощо) на момент проведення перевірки;
б) найменування та кількість сировини з кожної окремої партії (за однією накладною тощо), що залишилась на момент проведення перевірки;
в) найменування та кількість продуктів переробки, отриманих з кожної окремої партії (за однією накладною тощо) сировини на момент проведення перевірки;
г) місце(я) зберігання окремої партії сировини та продуктів переробки, отриманих з неї.
2. Ідентифікація перероблених товарів у продуктах переробки для кожної операції з переробки проводилась шляхом:
а) перевірки документів звітності та обліку сировини й продуктів переробки;
б) відбору проб (зразків) для проведення експертизи, отримання рішення митної лабораторії;
в) контролю технологічних процесів при здійсненні операцій з переробки;
г) інше.
3. Зберігання сировини та продуктів переробки:
а) найменування та кількість сировини, що залишилась, й продуктів переробки, отриманих з неї, зазначені у документах підприємства відповідають/не відповідають фактично наявним (за кожною партією сировини);
б) умови зберігання забезпечують/не забезпечують схоронність та неможливість несанкціонованого вилучення сировини й продуктів переробки.
4. Найменування та кількість сировини, що залишилась, й продуктів переробки, отриманих з неї, фактично наявних на момент перевірки відповідають/не відповідають:
а) відомостям документів звітності та обліку підприємства;
б) відомостям документів, що подавались підприємством до митного оформлення (контракти (договори), технологічні схеми тощо).
5. Відбір проб (зразків):
а) проводився/не проводився;
б) з метою (якщо проводився):
- експертизи;
- отримання рішення митної лабораторії;
- отримання довідки або рішення стосовно вартості чи коду товару згідно з УКТЗЕД.
6. Порушення режиму переробки на митній території України виявлено/не виявлено.
Якщо виявлені порушення, викласти їх зміст. Обстеження територій та приміщень підприємства проведено, Акт про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи
від "_"_200_р. №_додається.
Інші документи, що додаються (назва, дата, номер):
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу, яка проводила перевірку)
_200__р.