Вход

Переміщення міжнародних поштових відправ­лень через митний кордон України

Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправ­лень через митний кордон України
Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.
Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.
У коментованій статті законодавець врегульовує питання щодо переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України.
Відповідно до коментованої статті слід зазначити, що міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) це упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу (далі - ВПС) та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом операторами поштового зв'язку.
Відповідно до Закону України «Про поштовий зв'язок» оператором поштового зв'язку визнається суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку.
Відповідно до ст. 26 вказаного Закону, яка регламентує порядок здійснення митного контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень, міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю. Митні органи мають право вилучати в установленому законодавством України порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства України. Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв'язку внаслідок прийняття митними органами рішень щодо поштових відправлень під час здійснення митного контролю.
Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв'язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв'язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв'язку в межах своїх повноважень здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку. Національний оператор у порядку, визначеному законодавством України, підтримує співробітництво з операторами поштового зв'язку інших держав, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Національним оператором поштового зв'язку визнається - оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.
У ММПО підрозділ митниці (ПМ) виконує функції як митниці відправлення, так і митниці призначення щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ. ММПО (місце міжнародного поштового обміну) виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює оброблення МПВ, які пересилаються юридичними та фізичними особами з України, в Україну та відкритим транзитом через її територію за призначенням. У ММПО міжнародні поштові відправлення пред'являються працівнику митниці для здійснення митного контролю та митного оформлення.
До функцій митниці відправлення належать:
а) митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ фізичних осіб за напрямками їх оброблення операторами поштового зв'язку;
б) митний контроль та переадресування в установленому порядку вхідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці, де вони взяті на облік;
в) митне оформлення та направлення вихідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці призначення;
г) підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо митного оформлення МПВ фізичних осіб.
До функцій митниці призначення належать:
а) митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ юридичних осіб, розташованих у зоні діяльності митниці;
б) підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо митного оформлення МПВ юридичних осіб.
Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється виключно в належним чином обладнаних операторами поштового зв'язку службових приміщеннях, у яких установлюється зона митного контролю.
Згідно з п.З Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженого спільним наказом Державної митної служби України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 р. №680/108, відповідно до якого здійснюються митний контроль та митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в міжнародних поштових відправленнях підприємствами поштового зв'язку, товари та інші предмети, що переміщуються в МПВ юридичних та фізичних осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку.
Для декларування товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, використовуються уніфіковані міжнародні бланки встановлених форм згідно з положеннями Актів ВПС:
- митна декларація CN 23 (обов'язкова при пересиланні посилок, можлива при пересиланні дрібних пакетів, бандеролей);
- ярлик "Митниця CN 22" (можливий при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей).
Що стосується здійснення митного контролю, то слід зазначити, що ПМ та ПМПО узгоджують: технологічну схему оброблення, митного контролю вхідних, вихідних та транзитних депеш; технологічну схему оброблення, митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ.
Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що містяться в МПВ, здійснюються за відсутності відправника (одержувача) МПВ. Митний контроль МПВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб — однієї посадової особи ПМ та двох працівників ММПО - у спеціально виділених приміщеннях, обладнаних з урахуванням обсягу роботи. Розпакування, зважування та упакування МПВ здійснюються працівниками ММПО в присутності посадової особи ПМ. Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному та іншим видам контролю.
Необхідно зазначити, що митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю. Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду, переогляду, обліку предметів у МПВ, а також іншими способами, що не суперечать законодавству України.
Митний огляд МПВ здійснюється, як правило, без їх розпакування, з використанням технічних засобів контролю. Митний огляд з розпакуванням МПВ здійснюється в таких випадках:
- якщо товари та інші предмети в МПВ задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;
- якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають контролю з боку інших державних органів контролю;
- якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України;
- за відсутності митної декларації CN 23 та ярлика "Митниця CN 22" або в разі їх не заповнення;
- якщо згідно з вимогами поштових правил МПВ є дефектним (пошкодження оболонки, невідповідність заявленій вазі тощо).
При цьому в двох останніх випадках МПВ пред'являються до митного огляду разом з актом форми 51, який складається працівниками ММПО. Про розходження у вазі, у кількості товарів та інших предметів, а також за наявності будь-яких дефектів, виявлених при здійсненні митного огляду МПВ, працівниками ММПО складається в трьох примірниках акт за формою 51, який підписується членами оглядової комісії. Один примірник такого акта передається ПМ.
Що стосується митного оформлення МПВ, то слід зазначити, що вхідні МПВ пред'являються в ММПО для митного контролю та митного оформлення за уніфікованими міжнародними супровідними документами. МПВ, які переміщуються з ММПО за кордон, випускаються ПМ за наявності на накладних форми 16 та форм CN 37, CN 38 відтисків штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки посадової особи ПМ у ММПО. Один примірник накладної залишається в справах ПМ. Транзитні МПВ (крім таких, що містять заборонені предмети) пропускаються через митний кордон у порядку, установленому Всесвітньою поштовою конвенцією (у режимі свободи транзиту) та іншими міжнародними угодами України. Митне оформлення транзитних МПВ здійснюється в ММПО за відповідними супровідними поштовими документами (CN 37, CN 38) у порядку, установленому для МПВ, які переміщуються з ММПО за кордон.
Нарахування та справляння платежів при митному оформленні товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюються згідно із законодавством України. Контроль за термінами та повнотою перерахування платежів, які нараховуються ПМ при митному оформленні МПВ, здійснюється митницею в ММПО на підставі угод, укладених між митницею та оператором поштового зв'язку, якому підпорядковано це ММПО. Нараховані посадовою особою ПМ суми платежів справляються в порядку, установленому Держмитслужбою України, і сплачуються адресатом оператору поштового зв'язку, яке видає МПВ. Оператор поштового зв'язку перераховує на рахунок митниці в ММПО платежі, які нараховані ПМ при здійсненні митного оформлення МПВ, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні валових номерів МПВ, сум та видів цих платежів. У разі неповного або несвоєчасного проведення розрахунків ММПО з митницею в ММПО митниця застосовує штрафні санкції до оператора поштового зв'язку, якому підпорядковано це ММПО, відповідно до законодавства України.
Згідно з п.8 Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженого спільним наказом Державної митної служби України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 р. №680/108, предмети, які не підлягають пропуску через митний кордон України в МПВ:
- заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України;
- відправлені з порушенням митних правил, актів Всесвітньої поштової конвенції, та нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку;
- на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження внаслідок застосування державних заходів нетарифного регулювання (ліцензування, сертифікації тощо) або щодо яких діє дозвільна система з боку державних органів контролю, у разі відсутності відповідних дозвільних документів.