Підстави виникнення господарських зобов'язань

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань
1. Господарські зобов'язання можуть виникати:езпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює госпо­дарську діяльність;
з акту управління господарською діяльністю;
з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не пе­редбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;
у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а та­кож внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері госпо­дарювання.
1. Підставами виникнення господарських зобов'язань є юридичні факти — дії та події,з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання. Перелік підстав, передбачених у ст. 174, не є вичерпним. У практиці для виникнення зобов'язань іноді повинен мати місце юридичний склад, тобто сукупність двох або декількох юридичних фактів, наявність яких необхідна для того, щоб настали юридичні наслідки. Так, відповідні поло­ження нормативно-правового акта— постанови КМУ «Про запровадження аукціонів з про­дажу нафти, газового конденсату, природного скрапленого газу та вугілля» від 4 квітні 2000 р. разом з актом управління — рішенням Мінекономіки України щодо визначення на конкурсних засадах базової біржі є підставою для виникнення зобов'язання між визначеним названою постановою видобувним чи переробним підприємством і цією біржею — з організації і проведення аукціону з продажу вказаних енергоресурсів.
Закон або інший нормативно-правовий акт, що регулює господарську діяльність, можуть бути підставами виникнення окремих видів господарських зобов'язань. До них, зокрема, на­лежать зобов'язання, що виникають із законів так званого адресного характеру (закони України «Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металур­гійного комбінату «Криворіжсталь», «Про особливості приватизації відкритого акціонерно­го товариства «Укртелеком» тощо), та деяких інших законів (нормативно-правових актів.) Так, ст. 15 Закону України «Про електроенергетику» є підставою виникнення складного господарського зобов'язання з утворення і функціонування оптового ринку електричної енергії України. Підставами виникнення організаційно-господарських зобов'язань між контролюючими і дочірніми підприємствами (див. коментар до статей 126, 176) є, зокрема, нормативно-правові акти про створення державних асоційованих підприємств, холдингових компаній (постанови КМУ: «Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 22 серпня 1996 р., «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25 травня 1998 р. тощо).
Акти управління господарською діяльністю та господарські договори є найпоширенішими видами підстав виникнення господарських зобов'язань. До актів управління господарською діяльністю належать індивідуальні владні акти органів державної влади, органів міс­цевого самоврядування, видані у межах їх компетенції (державні замовлення, рішення відповідних органів з господарських питань тощо). Враховуючи багатоукладність сучасної економіки до актів управління господарською діяльністю можуть бути також віднесені акти громадян, громадських та інших організацій, які виступають засновниками суб'єктів госпо­дарювання або здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (див. коментар до ст. 2).
Господарське зобов'язання може виникати з господарського договору (див. коментар до гл. 20) та інших угод (правочинів), передбачених нормами господарського, цивільного чи іншого закону, а також з угод (правочинів), прямо не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
Зобов'язання із заподіяння шкоди, з придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав вважаються господарськими, якщо обидва їх учасники є суб'єктами господарювання. Вони регулюються ЦК з урахуванням особливостей, передба­чених ГК (див. коментар до ст. 175).
Створення об'єктів інтелектуальної власності є підставою виникнення господарських зобов'язань, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності(див. коментар до гл. 16).
Що стосується інших дій суб'єктів, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання, то в числі таких як підстави виникнення організаційно-господарських зобов'язань можна назвати заяви і звернення учасників господарської діяльності, зокрема звернення суб'єктів господарювання із заявами на отримання ліцензій або патентів на здійснення окремих видів господарської діяльності відповідно до встановленого порядку, звернення із заявами операторів телекомунікацій щодо виділення номерного ресурсу, звер­нення із заявами на надання дозволу на будівництво об'єкта містобудування тощо.