Підстави виникнення агентських відносин

Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин
1. Агентські відносини виникають у разі:
надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційно­му агентові на вчинення відповідних дій;
схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.
Коментована стаття встановлює підстави виникнення агентських відносин щодо комер­ційного посередництва.
Під зазначеними підставами розуміються юридичні факти, які їх породжують, а саме:
а) укладення агентського договору;
б) наступне схвалення угоди, укладеної агентом в інтересах особи, за відсутності у агента відповідних повноважень від цієї особи;
в) наступне схвалення угоди, укладеної агентом в інтересах особи, з перевищенням аген­том відповідних повноважень, наданих йому цією особою.
Агентські відносини можуть виникати у зв'язку з наданням комерційному агенту відпо­відних повноважень на підставі агентського договору, вимоги до змісту якого встановлено ст. 297 ГК. Порядок укладення такого договору регулюється ст. 181 ГК.
Агентські відносини можуть виникати між комерційним посередником і суб'єктом госпо­дарювання без укладення відповідного агентського договору у випадку подальшого схва­лення угод, вчинених комерційним агентом в інтересах цього суб'єкта без повноважень на їх укладення або з перевищенням повноважень.
Угоди вважаються укладеними без повноважень на їх укладення тоді, коли агент взагалі не наділений будь-якими повноваженнями діяти в інтересах суб'єкта господарювання, тобто між агентом та особою, в інтересах якої укладено угоду, відсутній агентський договір.
Угоди вважаються укладеними з перевищенням повноважень на їх укладення тоді, коли між агентом і суб'єктом господарювання існують агентські відносини та укладено відповід­ний агентський договір, але повноваження агента обмежені цим договором.
* (3 1 січня 2008 р. набула чинності нова редакція зазначеного Закону під назвою «Про наркотичні засоби, пси­хотропні речовини і прекурсори».)
Схвалення суб'єктом господарювання угод, укладених агентом в його інтересах, може відбуватися як у письмовій формі — шляхом надіслання відповідного повідомлення другій стороні угоди чи самому агентові, так і діями, які свідчать про виконання угод, укладених агентом з третьою особою в інтересах суб'єкта господарювання. Такими діями, зокрема, мо­жуть бути: прийняття угоди до виконання; здійснення платежу другій стороні; відвантажен­ня продукції тощо.