Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій

Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій
1. Підприємством об'єднання громадян, релігійної організації є унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян (громадської організації, політичної партії) або власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань.
2.Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи управління в порядку, передбаченому законом та статутними документами. Право власності ре­лігійних організацій реалізується їх органами управління відповідно до закону.
3. Засновником підприємства об'єднання громадян є відповідне об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також об'єднання (спілка) громадських організацій у разі, якщо його статутом передбачено право заснування підприємств. Політичний партіям та юридичним особам, що ними створюються, забороняється засновувати підприємства, за винятком засобів масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших су­спільно-політичних заходів.
4. Релігійні організації мають право засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, необхідні для забезпечення діяльності цих організацій.
5. Підприємство об'єднання громадян, релігійної організації діє на основі статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві оперативного управлінь* або господарського відання відповідно до вимог цього Кодексу.
6. Обмеження щодо створення та діяльності окремих видів підприємств об'єднанню громадян, релігійної організації встановлюються законами.
1. Згідно з організаційно-установчими повноваженнями, передбаченими ч. 1 коментова­ної статті, ст. 135 ГК, а також згідно з положеннями статей 20, 24 Закону України «Про об'єднання громадян» від 16 червня, ст. 19 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. громадські організації, політичні партії та релігійні організації як власники свого майна мають право на його основі створювати для здійснення гос­подарської діяльності з метою виконання статутних завдань унітарні підприємства.
2.Реалізація права власності здійснюється в об'єднаннях громадян їх вищими статутними органами управління, до яких відносяться загальні збори, конференції, з'їзди тощо у поряд­ку, передбаченому їх статутними документами відповідно до законодавства України.
Вищий статутний орган управління об'єднання громадян може покласти окремі функції щодо господарського управління майном на створені ним органи, місцеві осередки або може передати їх спілкам об'єднань громадян.
Релігійні організації володіють, користуються і розпоряджуються майном, яке належно їм на праві власності. Реалізація права власності релігійних організацій покладається на їх органи управління відповідно до положень розд. III Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
3. До прав зареєстрованих громадських організацій, політичних партій, а також об'єднань (спілок) громадських організацій, якщо це передбачено їх статутом, відноситься право засновувати підприємства.
Коментованою нормою, а також ст. 24 Закону України «Про об'єднання громадян» вста­новлені спеціальні обмеження на здійснення господарської діяльності політичних партій та юридичних осіб, що ними створюються. Це пов'язано з цільовим характером їх діяльності,яка потребує суворої відповідності між визначеними в установчих документах завданнями і характером участі у господарському обороті.
4. Релігійні організації мають право використовувати належне їм на праві власності майно лише для досягнення цілей, передбачених їх установчими документами, тому засновниці права релігійних організацій щодо створення підприємств додатково обмежені законодавчими приписами коментованої статті і ст. 19 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
5. Релігійні організації як власники належного їм майна можуть при заснуванні ними підприємств закріплювати за такими підприємствами майно на праві господарського відання — з метою здійснення підприємницької діяльності або на праві оперативного управління —для здійснення некомерційної діяльності (див. коментар до ч. 2 ст. 135).
Згідно з положеннями частини 5 коментованої статті, а також у відповідності з частинами 3,4 ст. 62 ГК підприємства, засновані релігійними організаціями, є юридичними особами, мають відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і діють на основі статуту.
6. Частинами 3,4 даної статті, положеннями статей 20,24 Закону України «Про об'єднан­ня громадян», ст. 19 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», а також нормами інших законодавчих актів України встановлені обмеження щодо створення та діяльності окремих видів підприємств об'єднань громадян та релігійних організацій.