Оцінка іноземних інвестицій

Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій
1. Оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного фонду підприєм­ства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться за курсом, встановле­ним Національним банком України.
Коментована стаття визначає загальні засади оцінки іноземних інвестицій у негрошовій формі. Питання оцінки іноземних інвестицій регулює також ст. 5 Закону «Про режим іноземного інвестування».
Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за до­мовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним НБУ.
При реінвестиціях прибутку, доходу та інших коштів, одержаних у валюті України в ре­зультаті здійснення іноземних інвестицій, перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним НБУ на дату фактичного здійснення реінвестицій.
Оцінка іноземних інвестицій проводиться у відповідності з вимогами, визначеними от Закону «Про режим іноземного інвестування» (див. коментар до ч. 1 ст. 392).
У випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за згодою сторін оцінка іноземних інвестицій має проводитися відповідно до Закону України «Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» (ст. 7). Так, у разі провадження спільної господарської діяльності оцінка частки майна, яке вноситься іноземним суб'єктом господарювання, проводить­ся відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна, визначених зазначеним Законом (ч. 7 ст. 9).
Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 р. № 281 (п. 2 гл. 3), передбачає обов'язкове подання оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону «Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні», для купівлі (обміну) іноземної валюти з метою повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, у таких випадках:
а) за портфельними інвестиціями (крім операцій з облігаціями внутрішньої державної по­зики) у разі повного або часткового припинення володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повного або часткового повернення доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними папе­рами, емітованими резидентами (визначенню підлягає ринкова вартість цінних паперів; строк між датами оцінки та поданням заявки на купівлю іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів);
б) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення резидентом у грошових коштах майнової іноземної інвестиції, у тому числі здійсненої за договорами про спільну діяльність без створення юридичної особи (оцінці підлягає майнова інвестиція на час її внесення; у разі повернення доходів (прибутків) звіт або акт не подається):
в) для повернення резидентом на рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку коштів в іноземній валюті з рахунка для здійснення спільної інвестиційної діяльності (оцінці підлягає майнова інвестиція на час її внесення).