Особливості здійснення господарської діяльності на території пріо­ритетного розвитку

Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріо­ритетного розвитку
1. Законом може бути визначено за поданням відповідного органу місцевого само­врядування в межах міста, району територію, на якій склалися несприятливі соціаль­но-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом, вво­диться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць (територію пріоритетного розвитку).
2. Порядок здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку встановлюється законом.
1. Частина 1 коментованої статті дає визначення поняття «територія пріоритетного роз­витку» як території, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом, за поданням відповідного органу місцевого самоврядування в межах міста, району, вводиться спеціальний режим інвестиційної діяль­ності з метою створення нових робочих місць.
2. З метою стабілізації соціально-економічної ситуації та активізації підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку законом встановлюється особливий порядок здійснення господарської діяльності. Зокрема, у ч. 2 ст. 16 Закону України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. зазначено, що підприємства, організації, установи, які ство­рюють на зазначених територіях свої виробництва, їх філіали і додаткові робочі місця, ко­ристуються пільгами в порядку і на умовах, визначених законодавством України та рішення­ми місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад. Крім того, особ­ливості здійснення господарської діяльності встановлюються спеціальними законами про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, на­приклад Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» від 15 липня 1999 р.