Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання

Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання
1. Іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарської діяльності вУкраїні користуються такими самими правами і мають такі самі обов'язки, як і громадя­ни України, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами.
2. Іноземні юридичні особи при здійсненні господарської діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язко­вість яких надано Верховною Радою України.
1.Принцип недискримінації за національною ознакою встановлюється ст. 26 Конституцією України, яка рівняє права й обов'язки громадян України, іноземних громадян та осіб без гро­мадянства, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними догое:-рами України. У сфері господарювання даний принцип дістав вияв у наданні ГК однакове г: обсягу прав та обов'язків у підприємницьких відносинах усім громадянам незалежно від її національності. Винятки з даного правила можуть бути встановлені Конституцією, за коню (у тому числі кодексами), міжнародними договорами України, згоду на обов'язкове застосування яких дано Верховною Радою України.
2.Кодекс встановлює рівний правовий статус іноземних юридичних осіб і юридичних осіб України у сфері господарювання.
При цьому існують певні особливості створення та функціонування іноземних юридичних осіб на території України, встановлені окремими нормами ГК та іншими законами.
Іноземні юридичні особи не можуть створювати підприємства в галузях, які мають стра­тегічне значення для безпеки держави (ч. 2 ст. 117 ГК).
Окремі особливості регулювання іноземних інвестицій як різновиду діяльності іноземних юридичних осіб визначені у гл. 38 ГК «Іноземні інвестиції», а також у Законі України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 p., якими встановлений національний режим інвестиційної та господарської діяльності для іноземних інвесторів. Як виняток законом може передбачатися пільговий режим інвестиційної та господарської діяльності для певних суб'єктів, що реалізують інвестиційні проекти відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій. Іноземні юридичні особи не можуть здійснювати інвестиції в певні галузі господарювання та/або території, визначені законом (ч. 5 ст. 116 ГК).