Вход

Організація виробничого навчання

Для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи.
(Стаття 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Стаття 43 Конституції України передбачає обов'язок держави створювати умови для повного здійснення права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Організація виробничого навчання згідно до коментованої статті здійснюється шляхом підготовки робітників, які не мають кваліфікації; перепідготовки (перекваліфікації) робітників; підвищення виробничої кваліфікації.
2. Усі прийняті на роботу громадяни як робітники, що не мають спеціальності, зобов'язані пройти професійно-технічну підготовку в обсязі вимог кваліфікаційної характеристики початкового рівня кваліфікації спеціальності, відповідно до програми професійного навчання.
3. Підготовка нових робітників на підприємствах і в організаціях здійснюється шляхом індивідуального чи бригадного навчання безпосередньо на виробництві; на курсах, що створюються з цією метою; у навчально-курсових комбінатах і навчальних пунктах.
4. При індивідуальному навчанні кожний з учнів прикріплю¬ється до кваліфікованого робітника-інструктора, висококваліфі¬кованого робітника або іншого спеціаліста.
5. При бригадній (груповій) формі навчання учнів об'єднують у навчальні бригади. Невеликі за складом бригади учнів можуть включатись у комплексні робочі бригади.
6. При формі підготовки нових робітників на курсах, що за¬стосовується для навчання складним професіям, коли є потреба в теоретичній підготовці за розширеною програмою і створенні окремої навчальної бази, навчання здійснюється в навчальних бригадах (групах) безпосередньо на підприємствах і в організаціях або на навчально-виробничій базі, що створюється для прове¬дення курсів.
7. Перепідготовка робітників на підприємствах і в організаціях проводиться у тих самих формах, що й підготовка нових робітників, — шляхом індивідуального або бригадного навчання або навчання на курсах підготовки нових робітників.
8. Підвищення кваліфікації робітників на підприємствах чи в організаціях здійснюється на виробничо-технічних курсах, що створюються з метою набуття робітниками виробничих навичок та технічних знань, необхідних для фактичного виконання робіт; на курсах навчання робітників іншим та суміщуваним професіям; на курсах цільового призначення, що організуються з метою вивчення робітниками нового обладнання; у школах передових методів праці; у школах майстрів.