Організація комісій з трудових спорів

Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працівників не менш як 15 чоловік.
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії з трудових спорів підприємства повинна бути не менше половини її складу.
Комісія з трудових спорів обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.
За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії з трудових спорів у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії з трудових спорів підприємств, установ, організацій.
У комісіях з трудових спорів підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих підрозділів.
Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
Комісія з трудових спорів підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка.
(Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866- 08 від 05.06.75, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)
1. Комісії з трудових спорів утворюються на всіх підприємст¬вах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та виду господарювання, де є не менш як 15 працівників.
Якщо ж на підприємстві, в установі, організації не може бути утворено комісію з трудових спорів, зацікавлений працівник може звернутися за вирішенням свого трудового спору з власником безпосередньо до районного (міського) суду (п. 1 ст. 232 КЗпП).
2. Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації.
Доцільно обирати до складу комісії з трудових спорів тих працівників, які обізнані з трудовим законодавством і питаннями заробітної плати, користуються авторитетом, повагою та дові¬р'ям колективу працівників.
Як свідчить практика, найчастіше обираються до складу комісії з трудових спорів працівники відділу праці і заробітної плати підприємства, установи, організації, кадрової служби, тобто працівники, добре обізнані з трудовим законодавством.
3. Недоцільно обирати до складу комісії з трудових спорів тих працівників, які за своїм службовим становищем можуть скорис¬татися при вирішенні трудових спорів своїми владними повноваженнями (керівник підприємства, установи, організації, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу праці і зарбітної плати, начальник кадрової служби, керівник структурного підрозділу тощо).
4. Трудовому колективу надано право вирішувати питання щодо складу, чисельності і строку повноважень комісії з трудових спорів. Проте обов'язковою є кількість робітників у складі комісії з трудових спорів, яке має становити не менш як полови¬ну її складу. Але ця вимога стосується лише підприємства, а не установи, організації, яка за своєю структурою не може мати до¬статньої кількості працівників.
5. Комісії з трудових спорів можуть утворюватися у цехах та інших структурних підрозділах. Рішення про це може бути прийнято загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації.
6. Комісії з трудових спорів цехів, інших структурних підрозділів обираються трудовими колективами цих підрозділів і діють на тих самих засадах, що й комісії з трудових спорів підприємств, установ, організацій.
7. Комісії з трудових спорів, утворені у структурних підрозділах, вправі розглядати трудові спори у межах повноважень цих підрозділів (частина п'ята ст. 223 КЗпП).
Оскільки структурні підрозділи та їх керівники у трудових правовідносинах наділені незначною частиною повноважень по застосуванню умов праці, то й повноваження комісій з трудових спорів цих підрозділів відповідно обмежені.
8. Трудові колективи мають право у будь-який час відкликати свого представника із складу комісії з трудових спорів до закінчення строку його повноважень і замінити іншим, якщо для цього є підстави.
Такою підставою може бути неправильна поведінка члена комісії на виробництві, у побуті або при вирішенні трудових спорів.
Заміна членів комісії до закінчення строку повноважень првадиться і в разі їх вибуття у зв'язку із звільненням з роботи, неможливістю брати участь у засіданнях комісії внаслідок хвороби, тривалого відрядження, висунення на іншу громадську роботу тощо.
9. Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів (ведення діловодства, зберігання справ, підготовка і видача витягу з протоколів засідань комісії тощо) здійснюється підприємством, установою, організацією.
Власник або уповноважений ним орган своїм наказом призначає працівника, на якого покладається робота по технічному обслуговуванню комісії з трудових спорів.
10. Відповідно до частини сьомої коментованої статті комісія з трудових спорів підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка. Замовити за рахунок підприємства таку печатку має власник або уповноважений ним орган, виконуючи обов'язок здійснювати організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів.