Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

Стаття 120.Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
1. Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.
2. Асоціація — договірне об'єднання, створене з метою постійної координації госпо­дарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількохвиробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
3. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
4. Консорціум — тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
5. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
6. Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються переважно у формі , корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо).
1. Коментована стаття визначає основні організаційно-правові форми об'єднань підприємств, до яких, зокрема, відносяться передбачені ще Законом «Про підприємства в Україні» асоціації, корпорації, консорціуми та концерни. Частиною 1 коментованої статті встановлено,щозаконом можуть бути передбачені й інші об'єднання підприємств. На практиці такими об'єднаннями виступають власне об'єднання, союзи, спілки тощо.
2, Асоціацією є договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальній, ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статут асоціації має бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Це пов'язано з тим, що у формі асоціацій можуть створюватися не лише об'єднання підприємств чи інших суб'єктів господарювання, а й громадські об'єднання (наприклад Асоціація ендокринологів України, Асоціація правників України, Асоціація молодих реформаторів тощо).
Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтере­си у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
3. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробни­чих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ниш окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників орга­нам управління корпорації.
Досить поширеними в Україні є державні корпорації, утворені підприємствами будівель­них галузей.
4. Особливість консорціуму як організаційно-правової форми об'єднання підприємств полягає в тому, що це тимчасове статутне об'єднання підприємств, яке створюється для до­сягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної про­грами, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
5. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньо­економічної та іншої діяльності.
Таким чином, концерн відрізняється від інших форм об'єднання підприємств тим, що: 1) до його складу, крім підприємств, можуть входити й інші господарські організації (напри­клад банки, страхові компанії тощо); 2) учасники концерну перебувають у фінансовій залеж­ності від одного або кількох учасників цього об'єднання; законом визначений примірний пе­релік функцій, централізація яких відбувається у концерні.
Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та орга­нізаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
6.Частиною 6 коментованої статті встановлено, що переважними організаційно-правовими формами державних і комунальних об'єднань незалежно від їх найменування (комбінат трест, залізниця, пароплавство тощо) є корпорація або концерн. Саме у формі корпорації і концерну утворені державні господарські об'єднання (державні корпорації «Укрбуд», «Укртрансбуд», «Укрзакордоннафтогазбуд», «Укрметротунельбуд», «Укрмонтажспецбул тощо; державні концерни «Укрторф», «Авіація України», «Синтезгаз України», «Укрспирт» тощо).