Орендна плата

Стаття 286. Орендна плата
1. Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю неза­лежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодав­ством.
2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через об­ставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарю­вання або істотно погіршився стан об'єкта оренди.
3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки вироб­ничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в на­туральній або грошово-натуральній формі.
4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.
1. Орендна плата є фіксованим платежем, тобто платежем, який орендар сплачує орендо­давцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Методика розрахунку і по­рядок використання плати за оренду державного майна затверджені постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Відповідно до цієї Методики (додаток 1 в ред. постанови КМУ від 27 грудня 2006 р.) орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств за­лежить від сфери діяльності цих підприємств і коливається в межах від 5 до 10 відсотків за­лишкової вартості основних засобів. Орендні ставки за використання нерухомого державно­го майна залежать від цільового призначення орендованого майна і коливаються від 1 (для розміщення громадських організацій інвалідів на площі, яка не використовується для прова­дження підприємницької діяльності) до 100 (розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів) відсотків вартості нерухомого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.
Орендні ставки для орендарів — вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), розраховуються за коефіцієнтом 0,7.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передба­чено більший розмір орендної плати.
Методика розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати для об'єк­тів, що належать Автономній Республіці Крим, визначаються органами, уповноваженими Вер­ховною Радою Автономної Республіки Крим, а для об'єктів, що перебувають у комунальній власності, — органами місцевого самоврядування.
Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, а також на вимогу о дніє: зі сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із сторін, якщо з незалежних від неї обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановле­них законодавчими актами України (наприклад, статтями 651, 652 ЦК).
У вирішенні господарськими судами відповідних спорів презюмується незмінність умов господарювання (користування майном) чи стану об'єкта оренди, а орендар повинен надати докази наявності тих обставин, на які він посилається в обґрунтування своїх вимог, а також довести, що ці обставини виникли з незалежних від нього причин, зокрема внаслідок зміни кон'юнктури на ринку товарів, робіт, послуг, з вини орендодавця, через дію непереборної сили чи у зв'язку з природними властивостями майна, що є об'єктом оренди тощо. Якщо у погіршенні цього майна або у створенні гірших умов користування ним винні обидві сторо­ни за договором, розмір орендної плати також може бути зменшений, але лише у частині, яка відповідає вині орендодавця у погіршенні умов користуватися майном.
Господарські суди виходять з того, що зміна умов господарювання, наприклад зміни у по­датковій політиці, у рівні попиту на товари, роботи, послуги тощо, можуть бути підставою для зміни розміру орендної плати, якщо це передбачено договором оренди.
Що ж до істотного погіршення стану об'єкта оренди, то воно може бути наслідком стихій­ного лиха, тобто відбутись не з вини орендаря чи будь-якої іншої особи, або виникнути з будь-яких технічних причин, що призвели до понаднормативного зносу орендованого май­на, у зв'язку з чим процент амортизації його виявився більше передбачуваного. У такому ра­зі розмір зменшення плати визначається виходячи із строків і характеру погіршення порівня­но з умовами користування і станом майна, що визначені в нормативному порядку, або самим договором, або випливають з призначення майна. У разі необхідності господарський суд не позбавлений права призначити відповідну експертизу.
3. Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря за згодою сторін вона може встановлюватись у натуральній (розрахунки виготовленою продукцією, роботами, послугами) або грошово-натуральній (змішаній) формі. Однак якщо чинним законодавством чи договором оренди передбачені майнові санкції за порушення умов договору, вони можуть стягуватись виключно у грошо­вій формі.
4. Строки внесення орендної плати, як правило, визначаються у договорі. Методика роз­рахунку і порядку використання плати за оренду державного майна рекомендує в договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально, у п'ятиденний строк від дати, встановле­ної для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал — у десяти­денний строк від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).