Вход

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нор мативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.
(Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Зако¬ну № 357/96-ВР від 10.09.96)
1. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, регулюється в централізованому порядку в тій частині, яка фінансується бюджетними асигнуваннями. Виплати цим працівникам, які проводяться за рахунок інших джерел, їх види, розміри, умови отримання визначаються самою організацією.
2. Так, постановою Кабінету Міністрів України № 134 від 7 лютого 2002 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» затверджено схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівників, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців, службовців, робітників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатками 1—3 до неї, а також ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 4.
3. Оплата праці працівників міських, районних, сільських і селищних рад, апарату виконавчої влади, прокуратури і судів визначена п. З, п/п «г» п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників органів місцевого самовря-дування і їх виконавчих органів» № 1295 від 24 жовтня 1996 р. та постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів» № 2288 від 13 грудня 1999 р.
Показники для віднесення областей і міст до конкретної гру¬пи по оплаті праці визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про віднесення областей і міст до груп по оплаті праці» № 320 від 10.06.1992 р.
4. Оплата праці працівників підприємств, які дотуються із бюджету, регулюється ст. 16 Закону України «Про оплату праці», де зазначено, що на підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, органі -
зація оплати праці здійснюється відповідно до ст. 15 цього Закону, але в межах, визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, які дотуються із бюджету» № 948 від 31.08.1997 р.
У зв'язку з цим на стадії організації оплати праці, тобто при визначенні в колективному договорі форм і систем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов і розмірів доплат, надбавок, заохочувальних і компенсаційних виплат підприємство повинно забезпечити, щоб витрати на оплату праці не виходили за межу суми дотації з бюджету і власних доходів.
На підприємствах, що дотуються із бюджету, фонд оплати праці є розрахунковою величиною, порядок встановлення якої визначено постановою Кабінету Міністрів України № 428 від 5 травня 1997 р. При перевищенні фактичного фонду оплати праці в порівнянні з розрахунковим щомісячна сума дотації підприємству з бюджету зменшується на розмір цього перевищення (пропорційно рівню дотування у звітні періоди). Одночасно право працівника на отримання заробітної плати, при умові виконан¬ня ним кількісних і якісних показників норм праці, зберігається.