Вход

Операції щодо переробки товарів

Стаття 231. Операції щодо переробки товарів
Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.
Операції щодо переробки товарів можуть включати:
1) власне переробку товарів;
2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;
3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;
4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.
Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.
Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотриманням визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.
У разі якщо за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, яке бере участь у процесі переробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.
Операції з переробки товарів включають:
- виготовлення товару, у тому числі монтаж, складання і підгонку під інші товари;
- власне безпосередню переробку й обробку товарів;
- ремонт товарів, включаючи їх відновлення і впорядкування. Ремонт товарів -комплекс операцій з відновлення працездатності товарів з частковим або повним відновленням їх ресурсу, визначеного нормативно-технічною документацією;
- використання деяких товарів, що сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари цілком або частково споживаються в процесі переробки.
Чинним законодавством встановлені обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів. Зокрема законодавством встановлені особливості операції щодо переробки з давальницькою сировиною.
Під операцією з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, відповідно до ст. 1 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", розуміється сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції. Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту України або отримана ним у результаті проведення інших операцій, у тому числі товарообмінних. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику.
Увезення окремих видів давальницької сировини на митну територію України або здійснення операцій, пов'язаних з її переробкою на території України, може тимчасово обмежуватися або заборонятися Кабінетом Міністрів України, якщо такі дії можуть завдати шкоди економіці країни.
Коментована стаття також передбачає, що якщо умовами зовнішньоекономічного договору з переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій з переробки кількома підприємствами, то кожне підприємство, що бере участь у процесі переробки, повинно одержати дозвіл відповідного митного органу на розміщення товарів у режим переробки.
Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у процесі переробки та розташованими у зонах діяльності різних митниць, здійснюється під контролем митних органів відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771, з урахуванням наказу Держмитслужби України №495 від 20.06.2006 р.
Хоча й коментована стаття не містить прямої вказівки на те, що за дотриманням режиму митної переробки на території України митні органи ведуть контроль, така функція передбачена розділом IIМК та чинним законодавством.
Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території України здійснюється шляхом перевірки системи звітності та обліку сировини і продуктів переробки підприємством, порівняння цих даних з фактично наявними товарами, а також з відомостями, які містяться у поданих до митного оформлення документах (контракти (договори), технологічні схеми тощо), огляду територій та приміщень підприємства, де зберігається сировина і продукти переробки, цілісності накладених митним органом засобів ідентифікації, відбору проб (зразків) для проведення експертизи, ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.
Для проведення такого контролю митному органу рекомендовано використовувати довідки та рішення стосовно вартості товару. При цьому митне оформлення сировини та продуктів переробки здійснюється з використанням висновків Центральної митної лабораторії щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД.
Періодичність проведення перевірок дотримання підприємством режиму переробки на митній території України встановлюється митним органом з урахуванням тривалості операцій з переробки та характеристик підприємства, але не рідше ніж два рази на тиждень.
З метою обліку таких перевірок підрозділ митного оформлення, що здійснює митний контроль і митне оформлення товарів у режимі переробки на митній території, веде журнал обліку перевірок дотримання підприємствами режиму переробки на митній території України (далі - Журнал), до якого вносяться такі відомості:
- номер за порядком;
- дата проведення перевірки;
- дата й реєстраційний номер заяви;
- номер та дата ВМД;
- назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження підприємства, на якому проведено перевірку;
- виявлені порушення.
За рішенням начальника митного органу до Журналу можуть уноситись інші додаткові відомості.
Звіт про перевірку дотримання підприємством режиму переробки за формою, що додається, та Акт долучаються до відповідної вантажної митної декларації, оформленої в режимі переробки на митній території України, й зберігається в окремій справі у відповідному підрозділі митного оформлення. Номер Звіту про перевірку дотримання підприємством режиму переробки має збігатись з номером за порядком, під яким до Журналу внесено запис про її проведення.