Одержання проб та зразків для проведення експертизи

Стаття 382. Одержання проб та зразків для проведення експертизи
Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право відбирати в осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, зразки підпису, почерку, а також брати проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи.
У разі потреби взяття проб та зразків може проводитися також в осіб, не зазначених у частині першій цієї статті, свідчення та участь яких у вивченні та оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження і розгляду справи.
Посадова особа митного органу, в провадженні або на розгляді якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову про взяття проб та зразків.
До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися експерт.
Про взяття проб та зразків складається протокол.
Частина 1 коментованої статті встановлює право посадової особи митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, на одержання від осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, зразків підпису, почерку, а також на відібрання проб й зразків товарів, потрібних для проведення експертизи.
У разі потреби взяття проб і зразків може проводитися також у інших осіб, якщо їх дослідження має істотне значення для провадження у справі та її розгляду.
Взяття проб і зразків здійснюється після остаточного визначення щодо необхідності проведення експертизи, виду експертизи й відповідно які саме зразки і проби підлягають відбору.
Взяття проб і зразків здійснюється на підставі постанови про взяття проб та зразків, винесеної посадовою особою митного органу, у провадженні або на розгляді в якої перебуває справа про порушення митних правил, за формою, установленою Держмитслужбою.
Взяття проб і зразків проводиться в присутності двох понятих, у разі потреби також може залучатися експерт.
Постанова про взяття проб та зразків перед проведенням взяття проб і зразків пред'являється особі, у якої вони беруться, про що в постанові вчиняється відповідний запис.
Про одержання проб і зразків складається протокол за встановленою Держмитслужбою формою, який крім загальних відомостей (часу, місця проведення відбору, присутніх осіб) повинен містити відмітку про пред'явлення особі, у якої відбираються проби й зразки, постанови про взяття проб та зразків, застосування під час відбору технічних засобів, назви взятих проб і зразків, їх особливі ознаки. При потребі складається додаток до протоколу про одержання проб та зразків. Копія протоколу про одержання проб та зразків вручається особі, у якої проведено їх відбір.
У разі відбору проб і зразків готових виробів, напівфабрикатів, сировини, почерку для проведення відповідної експертизи посадовій особі потрібно дотримуватися встановленого порядку відбору об'єктів експертизи.
Форма Постанови про одержання проб та зразків у справі про порушення митних правил. Затв. Наказом ДМС
від 21.04.2003 року №261
       Державна митна служба України
      ПОСТАНОВА
про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил №       /_/___
_20_р.
(місце винесення постанови) Я,__
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)
здійснюючи провадження в справі про порушення митних правил, УСТАНОВИВ:
У справі необхідно проведення
(зазначити, проведення якої
експертизи потрібно) експертизи, для чого потрібне одержання проб і зразків
(зазначити, одержання проб і зразків чого)
Беручи до уваги, що відбір зазначених проб і зразків слід здійснити в особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити):
(зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я,
по батькові; тип і номер документа, що посвідчує особу;
для посадових осіб підприємств прізвище, ім 'я, по батькові, місце роботи, посаду)
керуючись статтями 375, 382 Митного кодексу України, ПОСТАНОВИВ:
1. Провести відбір проб (зразків) (непотрібне закреслити)
(зазначити, відбір проб, зразків чого слід провести)
2. Відбір проб (зразків) провести в
(зазначити для громадян:
ім'я, ініціали; для посадових осіб прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду)
 
3. Відбір проб (зразків) провести в
 
(зазначити місце
проведення відбору проб (зразків)
 
4. До проведення відбору проб (зразків) залучити експерта:
 
(зазначити якого)
 
Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову:
 
Постанову мені пред'явлено.
 
Підпис особи, у якої здійснено відбір проб (зразків):
 
Форма Протоколу про одержання проб та зразків у справі про порушення митних правил. Затв. Наказом ДМС
від 21.04.2003 року №261
Державна митна служба України
ПОСТАНОВА
про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил
№       /_/
20     р.
(місце складення протоколу)
Я, _
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол) у присутності понятих: 1.
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
експертів: 1.
(прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів)
2. _,
керуючись вимогами статей 375 і 382 Митного кодексу України, склав цей протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи.
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _
2.
Передбачені ст. 369 Митного кодексу України обов'язки експерта (надати об'єктивний висновок з поставлених запитань) та права (знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, потрібних для проведення експертизи) мені роз'яснено.
Підписи експертів: 1. _
2. _
Проби та зразки для проведення експертизи відбиралися в особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити):
(зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові; тип та номер документа, що посвідчує особу; для посадових осіб підприємств — прізвище, ім 'я, по батькові, місце роботи, посаду)
Перед початком відбору проб і зразків гр.__
(прізвище, ініціали
особи, у якої відбираються проби та зразки) була пред'явлена постанова про взяття проб і зразків від «-»-20-Р-
Під час взяття проб, зразків використовувалися технічні засоби:
(зазначити, які саме)
Цим протоколом як проби (зразки) (непотрібне закреслити) узято:
з/п
Назва взятої проби (зразка), її особливі ознаки
Кількість (вага)
 
 
 
 
 
 
Якщо є додаток, то зазначити: «Див. додаток_на
Копію протоколу отримав «_»_20_
аркушах».
Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки): Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _
2. _
Підписи експертів: 1. _
2.
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:
Форма додатку до Протоколу про одержання проб та зразків у справі про порушення митних правил. Затв. Наказом ДМС
від 21.04.2003 року №261
Державна митна служба України
ДОДАТОК №_
ДО ПРОТОКОЛУ про одержання проб і зразків для проведення експертизи в справі про порушення митних правил
№       / /20_р.
(місце складення протоколу) Цим протоколом як проби (зразки) (непотрібне закреслити) узято (продовження):
№з/п
Назва взятої проби (зразка), її особливі ознаки
Кількість (вага)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копію додатка до протоколу отримав «_»_
Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки): Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _
2.
.20_р.
Підписи експертів: 1. _
2._
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол: