Вход

Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

До початку роботи за укладеним трудовим договором влас¬ник або уповноважений ним орган зобов'язаний:
1)  роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
2)  ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3)  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

(Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3694-12 від 15.12.93)
1. Уклавши з працівником трудовий договір, власник або упо¬вноважений ним орган повинен роз'яснити працівнику порядок проведення роботи. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу перед допуском працівника до безпосереднього виконання трудової функції викладені в коментованій статті.
При укладенні трудового договору в письмовій формі основні умови праці, права і обов'язки працівника зафіксовані в договорі. Але ці умови зовсім не відомі працівнику в разі, коли трудовий договір укладено в усній формі. При цій формі трудового договору права і обов'язки працівника повинні бути йому роз'яснені під розписку.
2.  Відповідно до ст. 142 цього Кодексу трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету.
Працівник, уклавши трудовий договір, зобов'язаний виконувати роботу з підляганням внутрішньому розпорядку. Для того щоб дотримуватись цих правил, працівник повинен бути з ними ознайомлений. Одночасно він повинен бути ознайомлений і з колективним договором, який визначає умови праці на даному підприємстві. Обов'язок по ознайомленню з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором покладається на власника або уповноважений ним орган.
3.  Робочим місцем у розумінні п. З коментованої статті є конкретний підрозділ підприємства, установи, організації, визначена територія у цьому підрозділі: стіл, стілець, станок, кімната, машина, засоби оргтехніки тощо, де працівник зможе виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.
4.  Обумовлена працівником робота повинна виконуватись у нешкідливих і безпечних умовах з дотриманням певних правил. Працівник повинен бути проінструктований з цих правил власником або уповноваженим ним органом. При невиконанні власником або уповноваженим ним органом цього обов'язку, при заподіянні шкоди здоров'ю працівника на підприємство чи організацію може бути покладена матеріальна і моральна відповідальність за завдану шкоду.