Вход

Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

 1. Працівник зобов'язаний:
  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва; користуватися засо-бами колективного та індивідуального захисту;
  додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
  проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
  співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
  (Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 2240-10від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 3694-12 від 15.12.93)
  1. Основний тягар по створенню безпечних і нешкідливих умов праці покладено на власника або уповноважений ним орган. Проте досягнення цієї мети неможливо без залучення самих працівників до організації системи охорони праці на підприємстві, в установі, організації. Тому в нормативно-правових актах встановлено не лише їх права з охорони праці, а й зобов'язання.
  2. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, що сприяє зменшенню травматизму на виробництві. З цією метою організовуються навчання (інструктаж) та перевірка знань з охорони праці, проходження яких є обов'язком працівника.
  Працівники зобов'язані виконувати вимоги законодавства, спрямовані на усунення негативного впливу умов праці на їх здоров'я. До них відносять обов'язки працівників користуватися засобами колективного і індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.
  Зобов'язання працівника з охорони праці можуть бути передбачені у трудовому договорі, колективному договорі (угоді), правилах внутрішнього трудового розпорядку. їх виконання також є обов'язком працівника.
  3. Законодавством передбачено заходи — переконання і примусу — спрямовані на забезпечення виконання працівниками своїх обов'язків з охорони праці.
  До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення, види яких встановлюються у колективному договорі, за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці. У колективному договорі можна встановити й інші підстави застосування заохочень до працівників, наприклад, за співробітництво з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, за вжиття заходів з усунення виробничої ситуації, що створює загрозу їх життю чи здоров'ю або людей, які їх оточують, і навколишньому природ¬ному середовищу.
  За невиконання чи неналежне виконання обов'язків з охорони праці працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. У разі відмови працівника від проходження медичних оглядів і навчання з охорони праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відсторонити працівника від роботи до усунення причин відсторонення.