Обов'язки власника або уповноваженого ним органу

Власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
1. Управління виробництвом власник здійснює безпосередньо або з допомогою уповноваженого ним на управління органу — одноособово або колегіально.
2. Стаття, що коментується встановлює загальні обов'язки власника або уповноваженого ним органу. Всі обов'язки власника або уповноваженого ним органу мають юридичний і моральний характер.
За змістом обов'язки власника або уповноваженого ним органу можна класифікувати на дві групи:
а) загальні, які він несе нарівні з іншими учасниками колективної праці (своєчасно з'являтися на своєму робочому місці);
б) обов'язки, покладені на власника або уповноваженого ним органу як на орган управління підприємством, що здійснює керівництво колективною працею:
— правильно організувати працю працівників. Цей обов'язок включає необхідність чіткого визначення робочого місця, спеціальності і кваліфікації працівника, ознайомлення працівників з внутрішнім трудовим розпорядком підприємства, колективним договором, правилами техніки безпеки і виробничої санітарії, створення необхідних умов для ефективної, продуктивної праці: забезпечення матеріалами, інструментами, при необхідності — спецодягом тощо;
— створювати умови для підвищення продуктивності праці. Такі умови включають: запровадження нових технологій, нової техніки і як наслідок цього — скорочення фізичної, ручної малоефективної праці;
— забезпечувати трудову і виробничу дисципліну. Цей обов'язок досягається методами переконання, виховання, заохочення за сумлінну працю, врахування всіх випадків прояву активності з позитивним результатом, а також шляхом застосування заходів впливу у всіх випадках невиконання обов'язків;
— неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці. Цей обов'язок включає в себе попереджувальний нагляд за охороною праці: проведення інструктажу з правил техніки безпеки і виробничої санітарії, попередження травматизму, розслідування і облік нещасних випадків на виробництві, відсторонення працівників від роботи у разі відмови їх від інструктажу, перевірку знань з охорони праці та протипожежної охорони;
— уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
Власник або уповноважений ним орган повинен уважно ставитись до запитів працівників, розглядати скарги з питань, шо стосуються виробничої діяльності, поліпшувати умови праці шляхом впровадження нових технологій, техніки, устаткування робочих місць.