Обов'язки користувача

Стаття 371. Обов'язки користувача
1.3 урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користува­чем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний: використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом; забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем;
дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечен­ня відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховува­ти, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;
інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про ви­користання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за догово­ром комерційної концесії;
не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від ньо­го конфіденційну інформацію;
сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.
Коментована стаття передбачає основні обов'язки користувача. Договір, як правило, де­талізує ці обов'язки та встановлює додаткові обов'язки користувача.
Зокрема, вони встановлені щодо торговельної марки правоволодільця та інших його по­значень. Торговельна марка є свідченням високої якості концесійної системи правоволо­дільця, товарів і послуг, вироблених чи наданих з її застосуванням. Тому належне викорис­тання торговельної марки є обов'язковою передумовою забезпечення успішного виконання договору комерційної концесії та підтримання високої ділової репутації правоволодільця. Користувач зобов'язаний, щонайменше, використовувати торговельну марку правоволо­дільця, як це визначено у договорі, та інформувати про це споживачів найбільш очевидним способом. Такі самі обов'язки покладаються на користувача і щодо інших позначень пра­воволодільця.
Користувач зобов'язаний забезпечити відповідність якості своїх товарів і послуг якості таких самих товарів і послуг правоволодільця та надавати споживачам такі самі додаткові послуги із супроводження його основної діяльності за договором, як і правоволоділець. Ці вимоги забезпечують право споживачів на однакову якість продукції (обслуговування) різ­них виробників, маркованої однаковою торговельною маркою.
До основних обов'язків користувача віднесено також дотримання інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності використання комплексу нада­них прав використанню цих прав правоволодільцем. Ці інструкції та вказівки можуть стосу­ватися характеру, способів та умов використання зазначених прав, у тому числі зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що експлуатуються користувачем під час здійснення прав, наданих йому за договором.
Зобов'язання дотримувати конфіденційність щодо визначених елементів концесійної си­стеми відповідає інтересам як правоволодільця, так і користувача. Для збереження в таємни­ці секретів виробництва правоволодільця винятково важливо, щоб користувач зберігав кон­фіденційність наданої йому інформації, в тому числі тієї, що міститься у переданій докумен­тації. Природно, така інформація може бути повідомлена працівникам користувача для того, щоб концесійне підприємство могло нормально працювати. Тому правоволоділець може за­жадати від користувача зобов'язати своїх працівників дотримувати конфіденційність такої інформації.
Договір комерційної концесії, як правило, є оплатним. Тому користувач зобов'язаний своєчасно сплатити правоволодільцеві обумовлену цим договором винагороду (детальніше див. коментар до ст. 369).