Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалід

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
(Стаття 177 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4841-11 від ЗО. 10.87; Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Оскільки залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження допускається лише з їх згоди, то суттєве значення має питання про форму вираження такої згоди. Згода на залучення жінок, шо мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження може бути надана як в усній, так і у письмовій формах. Розпис про ознайомлення з наказом про залучення до надурочних робіт ще не означає згоди. При виникненні спору наявність згоди підтверджується будь-якими засобами, передбаченими ст. 36 ЦП К України.
2. Формулювання «жінки, які мають дітей-інвалідів» вперше було включено до КЗпП Законом України від 20 березня 1991 р. Правило, встановлене зазначеною статтею, діє до досягнення дітьми-інвалідами 16 років.
3. Відмова жінок, зазначених у ст. 177, від надурочної роботи або відрядження не є порушенням трудової дисципліни.