Вход

Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання

Стаття 246.Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання
1. Здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров'ю дітей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.
2. У разі здійснення господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність суб'єкта господарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, встановленому законом.
3.До підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що неодноразоводопустили реалізацію недоброякісних товарів або систематично порушують вста­новлені законодавством правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і транспортування товарів, крім господарських та адміністративно-господарських сам цій, передбачених цим Кодексом, можуть застосовуватися також спеціально передба­чені законом про захист прав споживачів адміністративно-господарські санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб'єктіву встановленому законом порядку.
4. Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку, передбачених законом, приймати обов'язкові рішення про припинення суб'єктом господарювання виробництва продукції (виконання робіт, послуг), відвантаження і реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних актів.
1. Введення у національне законодавство України міжгалузевого інституту права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище пов'язана з необхідністю забезпечення екологічної безпеки громадян, збереження генофонду Українського на­роду, його нинішнього й майбутнього поколінь. Вперше у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», серед екологічних прав громадян, було проголошено й право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.
Згодом зазначене право отримало закріплення в Конституції України поряд з іншими нормами, які визначили еколого-правовий статус людини і громадянина.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тому здійснення будь-якої діяльності, в тому числі й господарської, що загрожує життю і здоров'ю людей, становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється
2.Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (п « в» ст. 13, п. «ж» ст. 14, п. «й» ст. 15, п. «з» ст. 17, п. «ж» ст. 20) Верховна Рада України, КМУ, Вер­ховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, органи управління, а також спеша компетентні органи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, інші уповноважені органи, у межах своєї компетенції, відповідно до Конституції України приймають рішення про зупинення (тимчасово) або припинення господарської діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Для визначення й запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінки ступеня екологічної небезпечності господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах у відповідності із Законом України «Про екологічну експертизу» має проводитись екологічна експертиза.
Правові підстави прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чиприпинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища визначені у Порядку, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. №2751 -XII.
Розглянуті адміністративно-господарські санкції також застосовуються також у випадках порушення вимог законодавства про охорону праці, санітарних норм і правил. Повноваження щодо обмеження або призупинення діяльності суб'єктів господарювання мають й інші державні органи.
3. Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та спожи­вачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (ст. 42 Конституції України).
До порушників таких прав, окрім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим ГК, можуть застосовуватися також санкції, спеціально передбачені За­коном України «Про захист прав споживачів».
У відповідності із ст. 16 цього Закону та нормами Кодексу, що коментується, а також ЦК, шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача дефектною продукцією або продук­цією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законодавством не передбачено підвищеної відповідальності.
Право на відшкодування заподіяної шкоди має кожний потерпілий споживач незалежно за того, перебував він у договірних відносинах з виробником, виконавцем, продавцем чи ні. Таке право зберігається за потерпілим протягом усього строку служби товару, а якщо такий сорок не встановлено, — протягом 10 років з часу його виготовлення.
Споживач має право на одержання необхідної, доступної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору, а прода­вець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти йому у вільному виборі товарів і послуг.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про за­хист прав споживачів центральними і місцевими органами виконавчої влади та суб'єктами господарської діяльності, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право застосовувати, окрім штрафних, такі санкції:
— забороняти суб'єктам господарської діяльності реалізацію споживачам товарів (виконання робіт, надання послуг), на які немає належних документів щодо їх якості, а також відповідності нормативно встановленим вимогам із забезпечення безпеки життя і здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного середовища, якщо ці товари внесені до переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, а вона відсутня, в інших випадках, передбачених названим вище Законом;
— припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарської діяльності виявлених недоліків;
— приймати рішення про припинення у сфері торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, — до усунення виявлених недоліків;
— приймати рішення про опломбовування у порядку, передбаченому законодавством, виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправних, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це територіальних органів спеціально уповно­важеного центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
— накладати на суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг стягнення, передбачені ст. 23 згаданого вище Закону, в порядку, що визначається КМУ, тощо.
Припинення діяльності суб'єкта господарювання може мати місце й у випадку систематичного порушення законодавства про захист прав споживачів. Так, відповідно до п. 8 ст. 26 Закону України «Про захист прав споживачів» уповноважені органи по захисту прав споживачів мають право виносити рішення про тимчасове, до усунення недоліків, припинення діяльності суб'єктів торгівлі, послуг, у тому числі ресторанного господарства, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів.
Діяльність суб'єкта господарювання, що підлягає патентуванню, може бути зупинена до дня придбання торговельного патенту або сплати штрафів, передбачених ст. 8 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».
4. Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку, передбачених вказаним вище Законом та Кодексом, що коментується, приймати рішення про вжиття заходів щодо вилучення з обороту і відкликання від споживачів товарів (наслідків робіт), які при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи транспортування завдають або можуть заподіяти шкоду життю, здоров'ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу. Виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди.
Порядок припинення відвантаження і реалізації товарів суб'єктами господарської діяльності, тимчасового припинення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, а також вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів, визначаються Законом «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами.