Вход

Облік і звітність господарського товариства

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
1.Облік і звітність господарських товариств здійснюються відповідно до вимог стат­ті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.
2.Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податко­вими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повно­важень, ревізійною комісією (ревізором) господарського товариства та/або аудиторами.
3.Достовірність та повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).
1. Господарське товариство як суб'єкт господарювання зобов'язане вести облік і звітність відповідно до вимог ст. 19 ГК, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвер­джених Міністерством фінансів України, та інших нормативно-правових актів.
2.Дотримання господарськими товариствами встановленого державою на підставі Кон­ституції України порядку («правил гри») у сфері господарювання забезпечується шляхом проведення перевірок (зовнішніх і внутрішніх) фінансово-господарської діяльності товари­ства. Проведення зовнішніх перевірок покладається на уповноважені державні органи (у то­му числі податкові), які повинні діяти у межах встановленої законом компетенції та виявля­ти факти порушення публічних інтересів. Внутрішні перевірки здійснюються ревізійною комісією (ревізором) господарського товариства та/або аудитором, який діє на підставі укла­деного з товариством договору, і мають на меті виявлення фактів порушень інтересів това­риства (насамперед, з боку виконавчого органу товариства, що може формуватися не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників) та встановленого порядку у сфері госпо­дарювання, а також вжиття заходів (вироблення пропозицій) щодо їх усунення та недопу­щення у майбутньому.
3.Основними документами, що фіксують результати фінансово-господарської діяльності товариства, є річні баланси та звіти. У зв'язку з цим саме ступінь їх повноти та достовірності визначається при проведенні перевірок службою внутрішнього контролю (ревізійною ко­місією, ревізором), а у визначених законом (зокрема, ст. 8 Закону «Про аудиторську діяль­ність») та установчими документами товариства випадках вони ще мають бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією). Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону «Про господарські товариства» аудиторська перевірка річної фінансової звітності господарського товариства є обов'язковою, за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ят­десят неоподатковуваних мінімумів (щодо них така перевірка має проводитися один раз на три роки).
Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності, перевірки їх достовірності та повноти, оприлюднення, внутрішнього аудиту регулюються також спеціальними законами: «Про банки і банківську діяльність» (статті 45, 68—71), «Про страхування» (статті 33, 34) тощо.
Примітка. У ЦК спеціальної статті щодо ведення обліку та звітності господарських то­вариств немає, проте кілька статей містять відповідні положення — про порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності окремих видів товариств: ТОВ (частини 4, 5 ст. 146), ТДВ (ч. 4 ст. 151), AT (ст. 162).