Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.
Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.
Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Коментована стаття визначає порядок та здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
У ч.1 закріплюється така форма здійснення митного контролю, як облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, що являє собою реєстрацію митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Митний контроль здійснюється шляхом ведення різноманітних журналів, реєстраційних книг, де фіксується інформація про облік товарів та транспортних засобів. Форма і порядок заповнення цих документів затверджується Державною митною службою України.
Ч.2 коментованої статті детально регламентує порядок обліку товарів, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом (газ, нафта та ін.) та лініями електропередачі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом» від 17.12.2003 р. №1958, переміщення газу, нафти трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється на підставі оформленої митним органом тимчасової декларації, періодичної митної декларації або зареєстрованої ним вантажної митної декларації. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з газом, нафтою або переміщують його транзитом через територію України, декларують газ у Центральній енергетичній митниці або за її погодженням в інших митних органах. Газ (нафта), що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем: під час увезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення; під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення газу за межі країни; під час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення та вивезення газу за межі країни.
Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про газ (нафту), що переміщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими МК та законами України з питань митної справи. Контроль за обсягом газу (нафти), що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розташовано пункти приймання-передачі газу (нафти), шляхом перевірки відповідності показань газовимірювальних приладів обсягу та якості газу даним, зазначеним в актах приймання-передачі газу перевізниками, сертифікатах (паспортах) якості газу, з проставленням відбитка штампа "під митним контролем" на цих документах.
Відповідно до зазначеної постанови фактичний контроль здійснюється митними органами шляхом перевірки:
а) актів приймання-передачі газу перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих на митній території України, сертифікатів (паспортів) якості газу, нафти, звітів про рух газу та нафти в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання;
б) актів приймання-передачі газу, нафти перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих за межами митної території України, та сертифікатів (паспортів) якості газу, які подаються перевізниками не пізніше 12 числа місяця, що настає за звітним;
в) актів приймання-передачі газу, підписаних сторонами договору (контракту) про зберігання газу та нафти в підземних сховищах і українським перевізником, які подаються перевізником наступного дня після підписання;
г) реєстрів обсягів газу, що зберігається в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання загального акта приймання-передачі газу перевізниками;
г) копій загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу, нафти, які подаються перевізниками не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним (оригінали актів подаються не пізніше 20 числа). Крім того, постановою Кабінету Міністрів України «Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом» від 17.12.2003 р. №1958, встановлюється перелік документів, які подаються для митного оформлення газу чи нафти.
Відповідно до Інструкції про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України і Міністерством палива та енергетики України від 12.07.2002 р. №371/413, встановлюється єдиний порядок митного контролю за фактичним переміщенням електроенергії через митний кордон України лініями електропередачі. Митний контроль за фактичним переміщенням електроенергії через митний кордон України здійснюється посадовими особами митних органів разом з відповідальними представниками енергетичних об'єктів шляхом зняття та реєстрації показників з метрологічно атестованих і опломбованих лічильників електроенергії та перевірки документів обліку й звітності. Переліки об'єктів, на яких здійснюється митний контроль за переміщенням електроенергії через митний кордон України, доводяться митним органам наказами Держмитслужби України за погодженням з Мінпаливенерго України. Відповідальність за зняття показань з лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, покладається на керівництво енергетичних об'єктів, на яких установлені ці лічильники. Акт про реєстрацію показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, складається в чотирьох примірниках. Кожен з примірників цього акта посадова особа митного органу завіряє своїм підписом та відтиском ОНП. Перший примірник такого акта, складеного на енергетичному об'єкті, зберігається на цьому об'єкті або в підрозділі електростанції якщо на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал. Інші примірники акта передаються: відповідній ЕС; посадовій особі митного органу; Центральній енергетичній митниці.
Митне забезпечення (пломби митного органу) накладається в присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичних об'єктів на прилади розрахункового (комерційного) обліку електроенергії згідно з Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії. Митні забезпечення можуть замінюватися тільки тими митними органами, які їх наклали.
Зняття митного забезпечення посадовою особою митного органу здійснюється присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичного об'єкта з оформленням завітного акта в трьох примірниках перший примірник якого зберігається в митному органі, другий - на енергетичному об'єкті або в підрозділі ЕС, якому він підпорядкований, якщо на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал, третій - у відповідній ЕС.
Порядок здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес - відправленнях регламентується МК та інструкцію з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються(пересилаються) через митний кордон України, яка затверджена наказом Держмитслужби України №728 від 03.09.2007 р.
Відповідно до ч.З коментованої статті Державна митна служба України встановлює форми документів для здійснення обліку товарів та транспортних засобів. До таких документів належать: акт про реєстрацію показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, журнал реєстрації актів про реєстрацію показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, акт про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, акт про накладення пломб митного органу на лічильники електроенергії, акт про зняття пломб митного органу.