Об'єднання підприємців

Стаття 21. Об'єднання підприємців
1. 3 метою сприяння розвитку національної економіки, її інтеграції у світове господарство а також створення сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні можуть створюватися торгово-промислові палати як добровільні об'єднання підприємців та організацій. Торгово-промислова палата є недержавною самоврядною статутною ор­ганізацією, створеною на засадах членства, що має статус юридичної особи.
2.Держава сприяє торгово-промисловим палатам у виконанні ними статутних зав­дань.
3.Порядок утворення та діяльності торгово-промислових палат встановлюється за­коном.
4.Суб'єкти господарювання — роботодавці мають право на об'єднання в організації роботодавців для реалізації та захисту своїх прав.
5. Організації роботодавців є самоврядними статутними організаціями, що утворюю­ться на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту за­конних інтересів роботодавців. Організації роботодавців можуть об'єднуватися у спіл­ки та інші статутні об'єднання роботодавців.
6.Порядок утворення та засади діяльності організацій та об'єднань роботодавців визначаються законом.
1.Слід зазначити, що дана стаття визначає лише головні юридичні риси таких утворень, як торгово-промислові палати та організації роботодавців.
У розкритті змісту її ч. 1 важливе значення має Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 p., відповідно до якого торгово-промислові палати (да­лі — ТПП) — це юридичні особи, які створюються з метою сприяння розвитку народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, фор­муванню сучасних промислових, фінансових і торговельних інфраструктур, створенню на­лежних умов для підприємницької діяльності, всебічному розвитку всіх видів підприємства, не заборонених законодавством України, встановленню науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.
Основні ознаки ТПП:
— недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка створюється за принципом доб­ровільності;
— є юридичною особою;
—- об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання;
—- може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі, в якому це необхід­но для виконання її статутних завдань;
— одержаний нею прибуток не розподіляється між її членами, а спрямовується на вико­нання статутних завдань.
ТПП відповідає за своїми зобов'язаннями всіма коштами та належним їй майном. Вона не відповідає за зобов'язаннями своїх членів та створених нею підприємств, інших організа­цій, так само як члени підприємств та організацій не відповідають за зобов'язаннями ТПП.
2. Державні органи сприяють ТПП у виконанні ними статутних завдань, здійснюють кон­троль і нагляд за ТПП у межах своїх повноважень відповідно до законодавства, однак не до­пускається втручання державних органів та їх посадових осіб у діяльність ТПП, так само як і втручання ТПП у діяльність державних органів та їх посадових осіб.
3.ТПП створюються на території Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та Севастополя (регіональні ТПП), однак у межах кожної з адміністративно-територіальних одиниць може бути створена тільки одна ТПП. На території України діє ТПП України.
Розділом III Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» передбачені їх широкі права у здійсненні повноважень як на території України, так і за її межами. ТПП у від­повідності зі ст. 12 згаданого Закону можуть мати майно для забезпечення статутної діяльно­сті: будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення статутних завдань.
Джерелом формування майна ТПП є: вступні та членські внески, прибуток від господар­ської діяльності ТПП, створених ними підприємств та інших організацій, інші доходи та над­ходження, отримання яких не суперечить законодавству України, Майно використовується для забезпечення статутної діяльності ТПП.
У разі виходу з ТПП чи виключення з її складу сплачені членські внески не повертаються, претензії членів на частину майна ТПП не задовольняються і поділу воно не підлягає.
Діяльність ТПП припиняється шляхом її ліквідації або за рішенням суду в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема ст. 10 зазначеного Закону, та їх статутами.
4—5.3 метою представництва і захисту законних прав та інтересів роботодавців власники підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, або уповноважені ними орган чи фізична особа, у відповідності з Законом України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 p., мають право створити організацію роботодавців — неприбуткову громадську організацію, яка об'єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності.
Основними завданнями організацій роботодавців та їх об'єднань є:
— співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
— участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;
— участь у проведенні колективних переговорів та укладенні генеральної, регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;
— координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за регіональною угодою;
— сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньомузасобу вирішення цих конфліктів;
— збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;
— удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, підвищення професійних знань та досвіду тощо.
Організації роботодавців та їх об'єднання з метою виконання статутних цілей і завдань ма­ють право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в передбаченому законом порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи. Організації роботодавців та їх об'єднання мають право здійснювати міжнародну діяльність відповідно до положень Закону України «Про організації роботодавців», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів організацій роботодавців та їх об'єднань, створених у порядку, встановленому названим За­їдком.
б. Порядок утворення та засади діяльності організацій та об'єднань роботодавців визначаються ГК, Законом України «Про організації роботодавців», іншими нормативно-правовими актами.