Об'єднання підприємств

Стаття 70. Об'єднання підприємств
1. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господар­ську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.
2. За рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до повноважень яких нале­жить управління державними або комунальними підприємствами, можуть утворювати­ся об'єднання підприємств на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та інши­ми законами.
3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності визначаються цим Кодексом, інші питання їх діяльності регулюються законодавством України.
1. Глава 7 ГК розкриває основні положення щодо правового статусу підприємства, а коментована стаття яка входить до цієї глави, встановлює принципові можливості підприємств об'єднуватись заради досягнення бажаних економічних і соціальних результатів. Більш конкретні положення про об'єднання підприємств містяться у гл. 12 ГК.
Частина 1 встановлює загальне право підприємств, як і інших суб'єктів господарювання, на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну тощо), вступати у договірні відносини.
У контексті даної статті термін «добровільність» свідчить про наявність договірної складової у правовому статусі об'єднання підприємств. Ця обставина обов'язково має врахову­ватися при розгляді судових справ з питань правового статусу об'єднань підприємств.
2.Іншу категорію об'єднань підприємств складають об'єднання, створені за рішенням КМУ чи органів, до повноважень яких належить управління державними або комунальними підприємствами. Такі об'єднання утворюються у державному або комунальному секторі економіки, як правило, за галузевою ознакою. Рішення компетентних державних або комунальних органів щодо їх утворення є обов'язковими до виконання. Утворення здійснюється на умовах і в порядку, встановлених ГК та іншими законами.
За рішенням КМУ можуть створюватись також добровільні об'єднання державних підприємств, зокрема, як правонаступники ліквідованих міністерств, департаментів тощо. Во­ни утворюються, як правило, за галузевою ознакою чи за єдиним технологічним циклом, можуть включати інші підприємства, організації, об'єднання незалежно від форми власності, характеризуються координаційною господарською структурою, у реалізації делегованих державних повноважень підпорядковуються КМУ.
3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності визначаються гл. 12 та іншими нормами ГК. На об'єднання підприємств, що займаються підприємницькою діяльністю, поширюється дія гл. 9 ГК. Окрім останньої, діяльність об'єднань підприємств регулюється іншим законодавством України: законами «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р., «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р., «Про промислово-фінансові групи в Україні» від. 21 листопада 1995 р. тощо.