Вход

Новый Уголовно процессуальный кодекс Украины. Новый УПК Украины

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

Стаття 5. Дія Кодексу в часі

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

Глава 2. Засади кримінального провадження

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

Стаття 8. Верховенство права

Стаття 9. Законність

Стаття 10. Рівність перед законом і судом

Стаття 11. Повага до людської гідності

Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

Стаття 14. Таємниця спілкування

Стаття 15. Невтручання у приватне життя

Стаття 16. Недоторканність права власності

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї

Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення

Стаття 20. Забезпечення права на захист

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень

Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів

Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності

Стаття 25. Публічність

Стаття 26. Диспозитивність

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами

Стаття 28. Розумні строки

Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження

Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

§ 1. Суд і підсудність

Стаття 30. Здійснення правосуддя судом

Стаття 31. Склад суду

Стаття 32. Територіальна підсудність

Стаття 33. Інстанційна підсудність

Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду

§ 2. Сторона обвинувачення

Стаття 36. Прокурор

Стаття 37. Призначення та заміна прокурора

Стаття 38. Орган досудового розслідування

Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування

Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування

Стаття 41. Оперативні підрозділи

§ 3. Сторона захисту

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений

Стаття 43. Виправданий, засуджений

Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

Стаття 45. Захисник

Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні

Стаття 47. Обов’язки захисника

Стаття 48. Залучення захисника

Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника

Стаття 51. Договір із захисником

Стаття 52. Обов’язкова участь захисника

Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії

Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна

§ 4. Потерпілий і його представник

Стаття 55. Потерпілий

Стаття 56. Права потерпілого

Стаття 57. Обов’язки потерпілого

Стаття 58. Представник потерпілого

Стаття 59. Законний представник потерпілого

§ 5. Інші учасники кримінального провадження

Стаття 60. Заявник

Стаття 61. Цивільний позивач

Стаття 62. Цивільний відповідач

Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача

Стаття 64. Законний представник цивільного позивача

Стаття 65. Свідок

Стаття 66. Права та обов’язки свідка

Стаття 67. Відповідальність свідка

Стаття 68. Перекладач

Стаття 69. Експерт

Стаття 70. Відповідальність експерта

Стаття 71. Спеціаліст

Стаття 72. Відповідальність спеціаліста

Стаття 73. Секретар судового засідання

Стаття 74. Судовий розпорядник

§ 6. Відводи

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні

Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого

Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника

Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання

Стаття 80. Заява про відвід

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді

Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача

Глава 4. Докази і доказування

§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами

Стаття 84. Докази

Стаття 85. Належність доказів

Стаття 86. Допустимість доказу

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини

Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого

Стаття 89. Визнання доказів недопустимими

Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів

§ 2. Доказування

Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Стаття 92. Обов’язок доказування

Стаття 93. Збирання доказів

Стаття 94. Оцінка доказів

§ 3. Показання

Стаття 95. Показання

Стаття 96. З’ясування достовірності показань свідка

Стаття 97. Показання з чужих слів

§ 4. Речові докази і документи

Стаття 98. Речові докази

Стаття 99. Документи

Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них

§ 5. Висновок експерта

Стаття 101. Висновок експерта

Стаття 102. Зміст висновку експерта

Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення

Стаття 103. Форми фіксування кримінального провадження

Стаття 104. Протокол

Стаття 105. Додатки до протоколів

Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка

Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

Стаття 108. Журнал судового засідання

Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування

Стаття 110. Процесуальні рішення

Глава 6. Повідомлення

Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні

Стаття 112. Зміст повідомлення

Глава 7. Процесуальні строки

Стаття 113. Поняття процесуальних строків

Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом

Стаття 115. Обчислення процесуальних строків

Стаття 116. Додержання процесуальних строків

Стаття 117. Поновлення процесуального строку

Глава 8. Процесуальні витрати

Стаття 118. Види процесуальних витрат

Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат

Стаття 120. Витрати на правову допомогу

Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження

Стаття 122. Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

Стаття 123. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів

Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат

Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат

Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому

Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні

Стаття 129. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні

Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

Кримінальний процесуальний кодекс України

Розділ ІІ
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування

Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід

Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором

Стаття 134. Судовий виклик

Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні

Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом

Стаття 137. Зміст повістки про виклик

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

Стаття 140. Привід

Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу

Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу

Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу

Стаття 144. Загальні положення накладення грошового стягнення

Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення

Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу

Стаття 147. Скасування ухвали прСтаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правомо накладення грошового стягнення

Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення

Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом

Глава 14. Відсторонення від посади

Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади

Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування

Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів


Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 161. Речі і документи, до яких заборонено доступ

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Глава 16. Тимчасове вилучення майна

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна

Глава 17. Арешт майна

Стаття 170. Підстави для арешту майна

Стаття 171. Клопотання про арешт майна

Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

Стаття 174. Скасування арешту майна

Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи

§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи

Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів

Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу

Стаття 179. Особисте зобов’язання

Стаття 180. Особиста порука

Стаття 181. Домашній арешт

Стаття 182. Застава

Стаття 183. Тримання під вартою

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів

Стаття 185. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу

Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

Стаття 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу

Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу

Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу

Стаття 191. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання

Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

Стаття 194. Застосування запобіжного заходу

Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю

Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів

Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою

Стаття 198. Значення висновків, що містяться в ухвалі про застосування запобіжних заходів

Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою

Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу

Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу

Стаття 202. Порядок звільнення особи з-під варти

Стаття 203. Негайне припинення дії запобіжних заходів

Стаття 204. Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду

Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу

Стаття 206. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини

§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду

Стаття 207. Законне затримання

Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою

Стаття 209. Момент затримання

Стаття 210. Доставлення до органу досудового розслідування

Стаття 211. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду

Стаття 212. Особа, відповідальна за перебування затриманих

Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання

Розділ III
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування


Стаття 214. Початок досудового розслідування

Стаття 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків

Стаття 216. Підслідність

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування

Стаття 218. Місце проведення досудового розслідування

Стаття 219. Строки досудового розслідування

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування

Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії

Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій

Стаття 224. Допит

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні

Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи

Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи

Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання

Стаття 229. Пред’явлення речей для впізнання

Стаття 230. Пред’явлення трупа для впізнання

Стаття 231. Протокол пред’явлення для впізнання

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування

Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи

Стаття 234. Обшук

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Стаття 237. Огляд

Стаття 238. Огляд трупа

Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією

Стаття 240. Слідчий експеримент

Стаття 241. Освідування особи

Стаття 242. Підстави проведення експертизи

Стаття 243. Порядок залучення експерта

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта

Стаття 245. Отримання зразків для експертизи

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії

§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії


Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді

Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні

Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні

Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації

§ 2. Втручання у приватне спілкування

Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування

Стаття 259. Збереження інформації

Стаття 260. Аудіо-, відеоконтроль особи

Стаття 261. Накладення арешту на кореспонденцію

Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції

Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

Стаття 264. Зняття інформації з електронних інформаційних

систем

Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем

Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів

§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу

Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем

Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину

Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва

Глава 22. Повідомлення про підозру

Стаття 276. Випадки повідомлення про підозру

Стаття 277. Зміст письмового повідомлення про підозру

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру

Стаття 279. Зміна повідомлення про підозру

Глава 23. Зупинення досудового розслідування


Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування

Стаття 281. Розшук підозрюваного

Стаття 282. Відновлення досудового розслідування

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування

§ 1. Форми закінчення досудового розслідування


Стаття 283. Загальні положення закінчення досудового розслідування

Стаття 284. Закриття кримінального провадження

§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності


Стаття 285. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності

Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності

Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

Стаття 288. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності

Стаття 289. Відновлення провадження при відмові від поручительства

§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру


Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування

Стаття 292. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування

§ 4. Продовження строку досудового розслідування

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування

Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування

Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування

Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

Стаття 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження

Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків

§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування


Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування

Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді

§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим

Стаття 312. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора

Стаття 313. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора

Розділ IV
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Глава 27. Підготовче провадження


Стаття 314. Підготовче судове засідання

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду

Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними

Глава 28. Судовий розгляд

§ 1. Загальні положення судового розгляду

Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду

Стаття 319. Незмінність складу суду

Стаття 320. Запасний суддя

Стаття 321. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 322. Безперервність судового розгляду

Стаття 323. Наслідки неприбуття обвинуваченого

Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника

Стаття 325. Наслідки неприбуття потерпілого

Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників

Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта

Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання

Стаття 329. Обов’язки присутніх у залі судового засідання

Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання

Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді

Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду

Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження

Стаття 334. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження

Стаття 335. Зупинення судового провадження

Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження

§ 2. Межі судового розгляду

Стаття 337. Визначення меж судового розгляду

Стаття 338. Зміна обвинувачення в суді

Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення

Стаття 340. Відмова від підтримання державного обвинувачення

Стаття 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення

§ 3. Процедура судового розгляду

Стаття 342. Відкриття судового засідання

Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами

Стаття 344. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

Стаття 345. Повідомлення про права і обов’язки

Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання

Стаття 347. Початок судового розгляду

Стаття 348. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення

Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження

Стаття 350. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження

Стаття 351. Допит обвинуваченого

Стаття 352. Допит свідка

Стаття 353. Допит потерпілого

Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого

Стаття 355. Пред’явлення для впізнання

Стаття 356. Допит експерта в суді

Стаття 357. Дослідження речових доказів

Стаття 358. Дослідження документів

Стаття 359. Дослідження звуко- і відеозаписів

Стаття 360. Консультації та роз’яснення спеціаліста

Стаття 361. Огляд на місці

Стаття 362. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого

Стаття 363. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

Стаття 364. Судові дебати

Стаття 365. Останнє слово обвинуваченого

Стаття 366. Вихід суду для ухвалення вироку

Стаття 367. Таємниця наради суддів

Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку

Глава 29. Судові рішення


Стаття 369. Види судових рішень

Стаття 370. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення

Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

Стаття 372. Зміст ухвали

Стаття 373. Види вироків

Стаття 374. Зміст вироку

Стаття 375. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді

Стаття 376. Проголошення судового рішення

Стаття 377. Звільнення обвинуваченого з-під варти

Стаття 378. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого

Стаття 379. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 380. Роз’яснення судового рішення

Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків

Стаття 381. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків

Стаття 382. Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

§ 2. Провадження в суді присяжних

Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних

Стаття 384. Роз’яснення права на суд присяжних

Стаття 385. Виклик присяжних

Стаття 386. Права і обов’язки присяжного

Стаття 387. Відбір присяжних у суді

Стаття 388. Приведення присяжних до присяги

Стаття 389. Недопустимість незаконного впливу на присяжного

Стаття 390. Усунення присяжного

Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних

Розділ V
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції


Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

Стаття 393. Право на апеляційне оскарження

Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження

Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги

Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг

Стаття 398. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції

Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження

Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги

Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду

Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу

Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження

Стаття 404. Межі перегляду судом апеляційної інстанції

Стаття 405. Апеляційний розгляд

Стаття 406. Письмове апеляційне провадження

Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги

Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції

Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції

Стаття 410. Неповнота судового розгляду

Стаття 411. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження

Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону

Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність

Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого

Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції

Стаття 416. Особливості нового розгляду судом першої інстанції

Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції

Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції

Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції

Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції

Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого

Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді

Стаття 423. Повернення матеріалів кримінального провадження

Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції

Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

Стаття 425. Право на касаційне оскарження

Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження

Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги

Стаття 428. Відкриття касаційного провадження

Стаття 429. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення

Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду

Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу

Стаття 432. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження

Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції

Стаття 434. Касаційний розгляд

Стаття 435. Письмове касаційне провадження

Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого

Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції

Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції

Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції

Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції

Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 443. Повернення матеріалів кримінального провадження

Глава 33. Провадження у Верховному Суді України

Стаття 444. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України

Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення

Стаття 448. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення

Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення

Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження

Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України

Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України

Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви

Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

Стаття 458. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки

Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 468. Угоди в кримінальному провадженні

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди

Стаття 470. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості

Стаття 471. Зміст угоди про примирення

Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості

Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди

Стаття 474. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди

Стаття 475. Вирок на підставі угоди

Стаття 476. Наслідки невиконання угоди

Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Стаття 478. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Стаття 479. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб


Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

Стаття 481. Повідомлення про підозру

Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу

Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб

Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх

Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх

Стаття 485. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 487. З’ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу

Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд

Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім

Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання

Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей

Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру

§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності


Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру

Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру

Стаття 500. Порядок судового розгляду

Стаття 501. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру

Стаття 502. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру

Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру


Стаття 503. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 504. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб

Стаття 505. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 506. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 507. Участь захисника

Стаття 508. Запобіжні заходи

Стаття 509. Психіатрична експертиза

Стаття 510. Об’єднання і виділення кримінальних проваджень

Стаття 511. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 512. Судовий розгляд

Стаття 513. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття 515. Відновлення кримінального провадження

Стаття 516. Оскарження ухвали суду

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю


Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження

Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні


Стаття 519. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій

Стаття 520. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

Стаття 521. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна

Стаття 522. Строк законного затримання особи

Стаття 523. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України

Розділ VIІ
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ


Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Стаття 525. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду

Стаття 529. Підготовка заяви до розгляду

Стаття 530. Судовий розгляд

Стаття 531. Судове рішення

Розділ VIIІ
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ


Стаття 532. Набрання судовим рішенням законної сили

Стаття 533. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні

Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання

Стаття 536. Відстрочка виконання вироку

Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків

Стаття 538. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку

Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку

Стаття 540. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі

Розділ XІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.

Після введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим Кодексом.

2. До дня введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, функції таких органів (установ) здійснюють адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування.

3. Заяви та повідомлення про злочини, які надійшли до органів дізнання, слідчих, прокурорів до набрання чинності цим Кодексом і по яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи або про відмову у порушенні кримінальної справи, передаються органам досудового розслідування згідно з цим Кодексом для початку досудового розслідування в порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Ведення оперативно-розшукових справ, що на день набрання чинності цим Кодексом перебувають у провадженні підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, продовжується. За наявності відповідних підстав такі оперативно-розшукові справи передаються органам досудового розслідування для початку досудового розслідування у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням підслідності.

5. Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом перебувають у провадженні органів дізнання, протягом десяти днів з дня набрання ним чинності передаються відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності для здійснення досудового розслідування.

6. Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом перебувають у провадженні органів досудового слідства, залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до цього Кодексу.

7. Оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії, розпочаті до дня набрання чинності цим Кодексом, завершуються у порядку, який діяв до набрання ним чинності. Після набрання чинності цим Кодексом оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії здійснюються згідно з положеннями Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та положеннями цього Кодексу.

8. Допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Кодексом, визначається у порядку, що діяв до набрання ним чинності.

9. Запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

10. Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом не направлені до суду з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розслідуються, надсилаються до суду та розглядаються судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховним Судом України згідно з положеннями цього Кодексу.

11. Кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом.

12. Розслідування кримінальних справ, передбачених пунктом 11 цього розділу, у разі повернення таких кримінальних справ судом прокурору для проведення додаткового розслідування проводиться у порядку, передбаченому цим Кодексом.

13. Судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили на день набрання чинності цим Кодексом, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та строки, що діяли до набрання чинності цим Кодексом.

14. Неоскаржені судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили на день набрання чинності цим Кодексом, набирають законної сили в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

15. Апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

16. Клопотання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані відповідним прокурорам до дня набрання чинності цим Кодексом, розглядаються та подаються ними до суду в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані до суду до дня набрання чинності цим Кодексом, а також заяви, подані прокурорами відповідно до абзацу першого цього пункту після набрання ним чинності, розглядаються відповідними судами у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

17. Особи, які на день набрання чинності цим Кодексом беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.

18. Не пізніше трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу у місцевих загальних судах проводяться збори суддів з метою обрання слідчих суддів у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

У разі якщо у зазначений строк слідчого суддю не було обрано, його повноваження, передбачені цим Кодексом, виконує найстарший за віком суддя цього суду до дня обрання слідчого судді.

19. Не пізніше трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ проводяться збори суддів з метою обрання суддів, уповноважених на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

У разі якщо у зазначений строк суддю, уповноваженого на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, не було обрано, його повноваження здійснює суддя, який має найбільший стаж роботи на посаді судді та досвід розгляду кримінальних справ.

20. Не пізніше трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу керівники органів досудового розслідування визначають слідчих, спеціально уповноважених на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.

21. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Кодексу:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Кодексом;

забезпечити підготовку та впровадження в юридичних вищих навчальних закладах нових навчальних програм з вивчення нового кримінального процесуального законодавства;

2) у місячний строк з дня опублікування цього Кодексу внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Кодексом, у тому числі з метою забезпечення фінансування:

оснащення органів досудового розслідування електронними засобами контролю;

створення та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань;

обладнання органів досудового розслідування технічними засобами фіксування кримінального провадження і технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції;

заміни у судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла чи органічного скла;

обладнання залів судового засідання у необхідній кількості технічними засобами фіксування кримінального провадження та технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції у кількості не менше двох залів на кожний місцевий суд, не менше чотирьох залів на кожний апеляційний суд, не менше п’яти залів на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, не менше п’яти залів на Верховний Суд України;

обладнання установ попереднього ув’язнення та установ виконання покарань технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції з судами у кількості не менше двох приміщень у кожній установі;

збільшення кількості суддів місцевих загальних судів та апарату цих судів у зв’язку з необхідністю забезпечення здійснення функцій слідчого судді.

22. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу:

1) створити Єдиний реєстр досудових розслідувань, розробити та затвердити за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, положення про порядок його ведення;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом.

23. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу розробити та затвердити положення про порядок застосування електронних засобів контролю згідно з вимогами цього Кодексу.

24. Рекомендувати Службі безпеки України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом.

25. Кабінету Міністрів України спільно з Генеральною прокуратурою України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та органами адвокатського самоврядування підготувати і забезпечити виконання програм перепідготовки працівників органів кримінальної юстиції та адвокатів з питань застосування нових положень кримінального процесуального законодавства.

26. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України:

1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Кодексу забезпечити звернення своїх територіальних управлінь з поданнями до відповідних місцевих рад про формування і затвердження ними списків присяжних відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

2) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 квітня 20року
№ 4651-VI