ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА РУХОМЕ МАЙНО, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ, ДЛЯ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПЛАТНИКА

Постанова Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1998 р. N 941

На виконання частини другої статті 12 та частини шостої статті 15 Указу Президента України від 4 березня 1998 р. N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна (додається).

2. Державній податковій адміністрації забезпечити утворення в органах Державної податкової служби (в межах коштів, передбачених на їх утримання) підрозділів, що провадитимуть звернення стягнення податкової заборгованості на рухоме майно.

Прем'єр-міністр України
В.Пустовойтенко


ПОРЯДОК
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА РУХОМЕ МАЙНО,
ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ,
ДЛЯ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
(КРІМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКОГО МАЙНА

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1998 р. N 941

[В текст внесено зміни та доповнення
Постановами Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1998 р. N 1661
від 27 листопада 1998 р. N 1882
від 31 січня 2000 р. N 176]

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
рухоме майно - все власне майно підприємства, крім землі, ще не видобутих корисних копалин, насаджень, будинків і споруд, міцно поєднаних із землею, квартир, інженерних обладнань житлових будинків, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів, а також майна, яке за прямою вказівкою закону може бути віднесено до нерухомого або згідно із законодавством не може бути предметом застави;
експертна оцінка майна - визначення ринкової вартості майна експертом, який діє відповідно до угоди, укладеної ним з органом державної податкової служби;
експерт - особа, яка відповідно до угоди, укладеної нею з Фондом державного майна, має право на проведення експертної оцінки майна. Фонд державного майна на початку року подає Державній податковій адміністрації інформацію щодо експертів, з якими укладено угоди на право проведення експертної оцінки майна і які пройшли щорічну переатестацію;
початкова ціна - ціна, з якої розпочинаються торги під час продажу майна на аукціоні, товарній біржі, через торгівельні організації або організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України, і яка визначається експертом (організацією, уповноваженою Кабінетом Міністрів України) з урахуванням витрат, пов'язаних з його оцінкою, зберіганням, транспортуванням і реалізацією, та виходячи з оптових цін, кон'юнктури ринку, попиту та якості продукції;
[Абзац п”ятий пункту 1 викладено в новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 176 від 31.01.2000 р.]
звичайна ціна - ціна, що становить не менш як 85 відсотків середньозваженої ціни реалізації аналогічної продукції за будь-якими угодами купівлі-продажу, укладеними платником податків протягом 60 календарних днів, що передували даті реалізації;
реалізація майна - продаж майна на конкурсних засадах або через торгівельні організації або через організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України;
[Абзац сьомий пункту 1 доповнено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]
товари в обороті - сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція, товари, що придбані для реалізації і перебувають у власності платника податків.

ПОДАТКОВА ЗАСТАВА

2. Предметом застави не можуть бути:
1) національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання; вимоги, що мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом; об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що перебувають у процесі корпоратизації (стаття 4 Закону України "Про заставу");
2) майно і кошти благодійних організацій (частина третя статті 19 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації");
3) приватизаційні папери (стаття 5 Закону України "Про приватизаційні папери").

3. На авансові платежі, не внесені своєчасно, податкова застава не поширюється.

4. Майно платника податків не перебуває у податковій заставі і майнова відповідальність не настає:
якщо у платника податків є невідшкодована сума податку на додану вартість, переплата за платежами до бюджетів та державних цільових фондів, яка дорівнює або перевищує суму його податкової заборгованості;
якщо сума податкової заборгованості менша від існуючої прямої заборгованості бюджету перед платником податків;
протягом трьох місяців від дня виникнення податкової заборгованості, якщо за останні 12 місяців платник податків у разі провадження господарської діяльності своєчасно і в повному обсязі вносив поточні платежі до бюджетів та державних цільових фондів.

5. На підставі даних оперативно-бухгалтерського обліку, що ведеться органами державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції від 12 травня 1994 р. N 37 та зареєстрованою в Мін'юсті 25 травня 1994 р. за N 114/323, та на підставі даних обліку фінансових органів щодо бюджетної заборгованості визначається день виникнення податкової застави.

6. У триденний термін з дня виникнення податкової застави орган державної податкової служби повідомляє відповідного платника податків про податкову заставу належного йому майна і майнових прав за формою згідно з додатком 1.

7. Звернення стягнення на рухоме майно може бути здійснено не раніше трьох місяців з дня виникнення податкової застави.
Звернення стягнення на майно не припиняється, якщо податкова заборгованість, за якою виникла податкова застава, погашена частково.

8. Протягом трьох місяців з дня виникнення податкової застави платник податків володіє і користується майном на свій розсуд, забезпечуючи при цьому збереження такого майна.
Відчуження майна та майнових прав, які перебувають у податковій заставі, може здійснюватися лише за письмовою згодою органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків (крім товарів в обороті, якщо такі товари реалізуються за цінами не нижче від звичайних), яка оформляється згідно з додатком 2.
Така згода надається, якщо виручка від реалізації відчуженого майна та майнових прав спрямовується на погашення податкової заборгованості.
Орган державної податкової служби здійснює контроль за цільовим використанням виручених коштів.

ВИДІЛЕННЯ І ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ ПРОДАЖУ

9. Питання виділення майна, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості вирішується за письмовою згодою (додаток 3) між заставодавцем і органом державної податкової служби за участю експерта. Якщо такої згоди не досягнуто, виділенню підлягає:
рухоме майно, що не призначене і не використовується безпосередньо у виробничому циклі: легковий автотранспорт, обладнання невиробничих приміщень, предмети дизайну офісів, а також інші матеріальні цінності;
готова продукція;
сировина та матеріали, що знаходяться на складі;
рухоме майно, здане в оренду іншим особам, за договором позики, прокату або іншим договором, якщо у зв'язку із зверненням стягнення на зазначене майно або з інших причин ці договори розірвано або визнано недійсними в судовому порядку.
Виділення майна, що реалізується через уповноважену Кабінетом Міністрів України організацію, провадиться без участі експерта.
[Пункту 9 доповнено абзацом згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]

10. Для погашення податкової заборгованості повинне виділятися майно, реалізація якого є реальною і оціночна вартість якого не перевищує трикратного розміру податкової заборгованості заставодавця.

11. Звернення стягнення на рухоме майно, що безпосередньо використовується у виробничому циклі, здійснюється в судовому порядку.

12. Оцінка майна, що виділяється для реалізації в рахунок погашення податкової заборгованості, провадиться експертами у термін, визначений угодою з органом державної податкової служби.
За результатом оцінки майна складається звіт, оригінал якого передається органу державної податкової служби, а копія - заставодавцю. Термін дії звіту про експертну оцінку не повинен перевищувати двох місяців.
Оцінка майна, що реалізується на аукціонах, товарних біржах, через торгівельні організації або через організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України, здійснюється виходячи з оптових цін, що діють на ринку на час реалізації, з урахуванням кон'юнктури ринку, попиту та якості продукції, а в разі проведення конкурсу - за цінами, що склалися на конкурсі на кожну партію конкретної продукції.
[Абзац третій пункту 12 викладено в новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 176 від 31.01.2000 р.]

13. Перелік майна, що виділяється для реалізації, оформляється актом опису, який складається за формою згідно з додатком 4.
Після складення акта опису забороняється здійснювати над виділеним для реалізації майном операції, які можуть призвести до зміни його вартості. Заставодавець повинен припинити використання цього майна і забезпечити його збереження.
До моменту отримання від органу державної податкової служби повідомлення про реалізацію майна воно залишається у власності заставодавця.
Якщо майно, виділене для продажу, не може бути продано, воно повертається заставодавцю за умови виділення іншого майна згідно з пунктом 9 цього Порядку для реалізації в рахунок погашення податкової заборгованості.

РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНА

14. Товари, які використовуються в сфері невиробничого споживання для задоволення особистих, сімейних або домашніх потреб кінцевих споживачів, реалізуються через торгівельні організації, інше рухоме майно реалізується на конкурсних засадах (аукціони, біржові торги) або через організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України.
[Пункту 12 доповнено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]

15. Органи державної податкової служби визначають торгівельні організації, яким буде доручатися реалізація майна через роздрібну торгівлю.
В кожному випадку реалізації майна орган державної податкової служби укладає з торгівельною організацією угоду та складає акт приймання-передачі за формами згідно з додатками 5 і 6.

16. Проведення аукціонів з реалізації заставленого майна здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1448 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 50).
У разі реалізації майна через аукціон (торги) орган державної податкової служби укладає з організатором аукціону (торгів) угоду та складає акт за формою згідно з додатками 5 і 6.
[Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1661 від 20.10.98 р.]

17. Додаткова інформація про продаж майна заставодавця оприлюднюється безоплатно:
у друкованих засобах масової інформації, що видаються центральним та місцевими органами державної податкової служби за місцем продажу майна та місцезнаходженням платника податків, не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення торгу;
на дошці оголошень органу державної податкової служби, яка встановлюється в доступному для огляду місці біля центрального входу до приміщення такого органу.

18. Уцінка майна, переданого для реалізації в торгівельній організації, проводиться з дотриманням такого порядку:
якщо майно не продано протягом 30 календарних днів, його ціна знижується на 15 відсотків початкової ціни;
якщо майно не продано протягом 15 днів після першої уцінки, його ціна знижується на 15 відсотків залишкової ціни після першої уцінки;
якщо майно не продано протягом 15 днів після другої уцінки, його ціна знижується на 25 відсотків залишкової ціни після другої уцінки.
Після третьої уцінки не реалізоване протягом 15 календарних днів майно повертається заставодавцю, згідно з пунктом 13 цього Порядку. Переоцінка майна оформляється актом за формою згідно з додатком 7.

19. Переоцінка майна, що реалізується на конкурсних засадах, проводиться у присутності представника органу державної податкової служби.
Остаточна ціна продажу не може бути нижчою від 40 відсотків початкової ціни.

20. Торгівельна організація або організатор аукціону (торгів) або організацію, уповноважену Кабінетом Міністрів України перераховує кошти, отримані від реалізації майна (крім сум, використаних на покриття видатків згідно з угодою про реалізацію), на рахунок територіального органу Державного казначейства за балансовим рахунком N 2512 "Кошти державного бюджету цільового характеру" за місцем реєстрації заставодавця не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на їх рахунок. У платіжному дорученні повинні бути зазначені реквізити заставодавця, майно якого реалізовано, та номер і дата угоди, відповідно до якої проведено реалізацію.
[Перше речення пункту 20 доповнено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]
Наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений рахунок територіальний орган Державного казначейства складає та передає відповідному органу державної податкової служби реєстр N 1 (А) доходів, які надійшли на балансовий рахунок N 2512 (додаток 9), з копіями розрахункових документів. Не пізніше наступного дня орган державної податкової служби подає територіальному органу Державного казначейства довідку про розподіл коштів, які надійшли на балансовий рахунок N 2512 (додаток 10). У цій довідці зазначаються суми транспортних видатків, послуг експертів тощо, суми заборгованості за видами обов'язкових платежів, суми пені, а також повна назва отримувача коштів та його ідентифікаційний код, назва установи банку, де відкрито рахунок, МФО банку, номер рахунка.
На підставі довідки про розподіл коштів територіальний орган Державного казначейства оформляє в установленому порядку платіжні доручення та передає їх на виконання до установи уповноваженого банку. У графі "Призначення платежу" повинно бути зазначено: "реалізація рухомого майна, що перебувало у податковій заставі".
Орган державної податкової служби уточнює залишок непогашеної податкової заборгованості та проводить подальшу роботу з її погашення шляхом додаткового продажу майна.
У разі коли сума, отримана від реалізації рухомого майна, перевищує суму податкової заборгованості заставодавця, різниця спрямовується на його основний поточний рахунок.
[Пункт 20 викладено в новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1661 від 20.10.98 р.]

21. У разі коли погашення податкової заборгованості проведено до дня реалізації виділеного рухомого майна, проведення торгів відміняється і платник податків відшкодовує витрати, пов'язані з організацією продажу зазначеного майна.

22. Після проведення всіх розрахунків орган державної податкової служби надсилає заставодавцю повідомлення за формою згідно з додатком 8. При цьому орган державної податкової служби відкликає з установ банків інкасові доручення (розпорядження), які були виставлені для погашення такої заборгованості.

23. Виручка від реалізації виділеного для продажу майна підлягає віднесенню на фінансові результати платника податків і оподаткуванню згідно із законодавством.


Додаток 1
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна

Зразок

Штамп органу державної податкової служби

__________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи або прізвище
__________________________________________________________________________________
та ініціали фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________________________
(юридична адреса або місце проживання)
__________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код або номер)

ПОВІДОМЛЕННЯ

__________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

повідомляє, що за __________________________ заборговано ____________________________,
(період) (сума заборгованості)

у тому числі за _____________________________________________________________________
(вид податку, збору (обов'язкового платежу),
__________________________________________________________________________________
а також неподаткового платежу
__________________________________________________________________________________
до бюджету та державних цільових фондів
__________________________________________________________________________________
із зазначенням суми заборгованості за кожним із платежів)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до статті 2 Указу Президента України від 4 березня 1998 р. N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" все майно і майнові права
__________________________________________________________________________________
(повна назва платника податків, що має податкову заборгованість)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

перебувають у податковій заставі до повного погашення податкової заборгованості.

Керівник (заступник керівника) __________ ____________________
органу державної податкової служби (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.


Додаток 2
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна

Зразок

Штамп органу державної податкової служби
__________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи або прізвище
__________________________________________________________________________________
та ініціали фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________________________
(юридична адреса або місце проживання)
__________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код або номер)

ЗГОДА
__________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

не заперечує проти відчуження _______________________________________________________
(найменування майна і майнових прав,
__________________________________________________________________________________
які перебувають в податковій заставі)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Керівник (заступник керівника) __________ ____________________
органу державної податкової служби (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.


Додаток 3
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна


Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (начальник) Державної податкової
адміністрації (інспекції)
___________________________________________
______________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________________
(дата)

ЗГОДА
______________________ 199__ р.

Представник органу державної податкової служби по ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(район, місто, область)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представник _______________________________________________________________________
(найменування заставодавця)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

за участю експерта _________________________________________________________________
(найменування організації чи прізвище,
__________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові)

на підставі Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 941, та за взаємною згодою провели вилучення переліченого нижче майна, що належить __________________________________________
(назва заставодавця)
__________________________________________________________________________________
 

Усього (словами) ___________________________________________________________________
Цей документ складено у ________________________________________________ примірниках.

N п/п Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Кількість і одиниця виміру Ціна одиниці, грн. Відсоток зносу Вартість одиниці з урахуванням зносу, грн. Загальна вартість, грн.

Представник Державної Представник заставодавця
податкової адміністрації (інспекції)
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

Примітка.
Вилучення майна, що реалізується через уповноважену Кабінетом Міністрів України організацію, провадиться без участі експерта.
[Додаток 3 доповнено приміткою згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]


Додаток 4
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна


Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (начальник) Державної податкової
адміністрації (інспекції)
___________________________________________
______________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________________
(дата)

АКТ ОПИСУ

______________ 199__ р.

комісія у складі:
представника органу державної податкової служби по ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(район, місто, область)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника ______________________________________________________________________
(найменування заставодавця)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
експерта __________________________________________________________________________
(найменування організації чи прізвище,
__________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові)

на підставі Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 941, провела опис переліченого нижче майна, що належить
__________________________________________________________________________________
(назва заставодавця)
__________________________________________________________________________________

N п/п Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Кількість і одиниця виміру Ціна одиниці, грн. Відсоток зносу Вартість одиниці з урахуванням зносу, грн. Загальна вартість, грн.

Усього (словами) ___________________________________________________________________
Цей акт складено у _____________________________________________________ примірниках.

Члени комісії: ______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)

Примітка.
Опис майна, що реалізується через уповноважену Кабінетом Міністрів України організацію, провадиться без участі експерта.
[Додаток 4 доповнено приміткою згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1882 від 27.11.98 р.]


Додаток 5
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна

Зразок

УГОДА
"___" __________________ 199__ р.

__________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
__________________________________________________________________________________

в особі голови (начальника) або його заступника ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________________,

що далі іменується - орган державної податкової служби, з одного боку, і
__________________________________________________________________________________
(назва торгівельної організації)

в особі директора (або його заступника) _______________________________________________
(прізвище,
_________________________________________________________________________________,
ім'я, по батькові)
що далі іменується торгівельна організація, з другого боку, уклали цю угоду стосовно того, що:

1. Орган державної податкової служби передає, а торгівельна організація приймає для реалізації майно, що обліковується органом державної податкової служби.

2. Приймання майна проводиться торгівельною організацією за місцем його знаходження попредметно згідно з актом приймання-передачі органу державної податкової служби.

3. З моменту приймання майна представником торгівельної організації відповідальність за його цілість і збереження несе торгівельна організація.

4. Уцінка майна, переданого для реалізації в торгівельній організації, проводиться з дотриманням такого порядку:
якщо майно не продано протягом 30 календарних днів, його ціна знижується на 15 відсотків початкової ціни;
якщо майно не продано протягом 15 днів після першої уцінки, його ціна знижується на 15 відсотків залишкової вартості після першої уцінки;
якщо майно не продано протягом 15 днів після другої уцінки, його ціна знижується на 25 відсотків залишкової вартості після другої уцінки.
Після третьої уцінки не реалізоване протягом 15 календарних днів майно повертається заставодавцю згідно з пунктом 13 цього Порядку.
Переоцінка майна в бік збільшення його вартості проводиться за вимогою органу державної податкової служби негайно.
У разі переоцінки провадиться перерахунок належних торгівельній організації сум винагороди за реалізацію майна.
Про проведення переоцінки майна складається акт, один примірник якого передається органові державної податкової служби, другий - торгівельній організації.

5. За органом державної податкової служби залишається право в разі потреби зняти з продажу і повернути власникові окремі речі, передані для реалізації.
Вимога про припинення реалізації та повернення власникові майна підписується головою (начальником) органу державної податкової служби чи його заступником.

6. Для покриття видатків, пов'язаних з прийманням, транспортуванням, охороною і реалізацією майна, прийнятого від органу державної податкової служби для реалізації, торгівельна організація відраховує на свою користь комісійну винагороду в розмірі _____ відсотків із сум, виручених від реалізації майна.
Розмір винагороди не може перевищувати встановленого законодавством.

7. Торгівельна організація перераховує кошти, отримані від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі (крім сум, використаних на покриття видатків згідно з угодою про реалізацію), на рахунок територіального органу Державного казначейства за балансовим рахунком N 2512 "Кошти державного бюджету цільового характеру" за місцем реєстрації заставодавця, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на її рахунок. У платіжному дорученні повинні бути зазначені реквізити заставодавця, майно якого реалізовано, та номер і дата угоди, відповідно до якої проведено реалізацію.
У разі несвоєчасного перерахування цих сум торгівельна організація сплачує пеню у розмірі 0,3 відсотка за кожний прострочений день з належної до сплати суми.
[Пункт 7 викладено в новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1661 від 20.10.98 р.]

8. Термін дії цієї угоди встановлюється з дня її підписання до "___" _______________ 199_ р.

Представник органу державної Представник торгівельної
податкової служби організації
____________________________ ______________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.


Додаток 6
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (начальник) Державної податкової
адміністрації (інспекції)
___________________________________________
______________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________________
(дата)

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
_______________ 199__ р.

Представник органу державної податкової служби по ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(район, місто, область)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 941, передає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить _____________________________________________________________________
(назва заставодавця)
__________________________________________________________________________________

Представник ______________________________________________________________________
(найменування торгівельної організації)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

N п/п Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Кількість і одиниця виміру Ціна одиниці, грн. Відсоток зносу Вартість одиниці з урахуванням зносу, грн. Загальна вартість, грн.

Усього (словами) ___________________________________________________________________
Сума винагороди торгівельній організації __________________________________________ грн.
Загальна сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, _____________________________ грн.
у тому числі: податку на додану вартість ___________________________________________ грн.
акцизного збору _______________________________________________________________ грн.

Цей акт складено у _____________________________________________________ примірниках.

________ ____________ 199___р. _______________________
(дата) (підпис)
_______________________
(підпис)

Зазначене в цьому акті майно прийнято на відповідальне зберігання.
Про відповідальність за втрату чи зіпсуття прийнятого на зберігання майна попереджений
__________________________________________________________________________________
(підпис)
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
__________________________________________________________________________________
яка прийняла майно на відповідальне зберігання,
__________________________________________________________________________________
посада і установа, в якій працює, дата і номер паспорта,
__________________________________________________________________________________
ким виданий, домашня адреса)
__________________________________________________________________________________

Майно, перелічене за порядковими номерами __________________________________________,
прийняв(ла) для реалізації

____________________ 199__ р. ________________________
(дата) (підпис)

__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої
__________________________________________________________________________________
відповідною організацією на приймання майна)


Додаток 7
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (начальник) Державної податкової
адміністрації (інспекції)
___________________________________________
______________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________________
(дата)

АКТ ПЕРЕОЦІНКИ
____________199__р.

комісія у складі:

представника органу державної податкової служби по ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(область, район, місто)
__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника ______________________________________________________________________
(найменування торгівельної організації)
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

провела переоцінку майна за актом приймання-передачі від
"___" _______________ 199__ р. N _______

N п/п Найменування майна Кількість і одиниця виміру Вартість майна за актом приймання-передачі, грн. Вартість майна після уцінки, грн.

Усього (словами) ___________________________________________________________________

Сума уцінки __________________ (_______________________________________________) грн.,
(словами)

у тому числі зменшуються нараховані суми:
винагороди торгівельній організації на ____________________________________________ грн.,
податку на додану вартість на ___________________________________________________ грн.,
акцизного збору на _____________________________________________________________ грн.,
надходження на розподільчий рахунок N 2603 органу державної податкової служби на
_______________________________________________________________________________грн.

Члени комісії: ____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)


Додаток 8
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової
заборгованості платника податків (крім фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності)
та реалізації такого майна


Зразок

Штамп органу державної податкової служби

__________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи або прізвище
__________________________________________________________________________________
та ініціали фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________________________
(юридична адреса або місце проживання)
__________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код або номер)

ПОВІДОМЛЕННЯ
__________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

повідомляє, що за _____________________ заборговано __________________________________
(період) (сума заборгованості)
у тому числі за _____________________________________________________________________
(вид податку, збору (обов'язкового платежу),
__________________________________________________________________________________
а також неподаткового платежу до бюджету та
__________________________________________________________________________________
державних цільових фондів із зазначенням суми заборгованості
__________________________________________________________________________________
за кожним з платежів)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до статті 12 Указу Президента України від 4 березня 1998 р. N 167 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" рухоме майно ________________________________________________________
(повна назва платника податків,
__________________________________________________________________________________
що має податкову заборгованість)
__________________________________________________________________________________
реалізовано __________________________________________. Виручка від реалізації становить
(дата реалізації)
__________________________________________________________________________________
(сума числом і словами)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

з них спрямовано на видатки, пов'язані з реалізацією ____________________________________
(сума, кому,
__________________________________________________________________________________
за які послуги, пов'язані з реалізацією, перераховані кошти)


Керівник (заступник керівника) __________ ____________________
органу державної податкової служби (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.


Додаток 9
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває
у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості
платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності) та реалізації такого майна

[Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1661 від 20.10.98 р.]

Зразок

__________________________________________________________________________________
(назва територіального органу Державного казначейства)

РЕЄСТР N 1(А)
ДОХОДІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ НА БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 2512
за _______________ _______________ р.

Залишок (сальдо) на початок дня _____________________________________________________

(грн., коп.)

Дата виписки
про рух коштів N розрахунко-вого
документа МФО банку
Поточ-ний
рахунок Повернення
(дебет) Надходження
(кредит) Сальдо (кредит
мінус дебет) Кореспонденція
рахунків
1 2 3 4 5 6 7 8
Надійшло
доходів


Усього

Залишок (сальдо) на кінець дня _______________________________________________________

Підписи відповідальних осіб територіального органу Державного казначейства:
відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку
_________________________________ _______________________________________________
(підпис, дата) (прізвище, ім'я, по батькові)
відділу бухгалтерського обліку і звітності
_________________________________ _______________________________________________
(підпис, дата) (прізвище, ім'я, по батькові)
Документи отримані та звірені
Представник органу державної податкової служби
_________________________________ _______________________________________________
(підпис, дата) (прізвище, ім'я, по батькові)


Додаток 10
до Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває
у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості
платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності) та реалізації такого майна

[Порядок доповнено додатком 10 згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1661 від 20.10.98 р.]

Зразок

__________________________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ДОВІДКА N _____
про розподіл коштів,
які надійшли на балансовий рахунок N 2512
за _____________ ___________ р.

(грн. коп.)

N
п/п Повна назва
отримувача
коштів Ідентифікаційний
код Назва установи
банку МФО
банку Поточний рахунок
для зарахування
коштів Призначення
платежу Сума
платежу
1 2 3 4 5 6 7 8


Представник органу державної податкової служби
_________________________________ _______________________________________________
(підпис, дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Документи отримані та звірені

Відповідальний представник територіального органу Державного казначейства
_________________________________ _______________________________________________
(підпис, дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* При сплаті податку, збору (обов'язкового платежу) зазначається код бюджетної класифікації.