Бухгалтерский учёт в современных условиях

Бухгалтерский учёт в современных условиях

В умовах переходу до ринкових відносин головної й основний визнане таке завдання бухгалтерського обліку, як одержання точної й достовірної інформації про господарські процеси й результати діяльності підприємства, необхідної як для оперативного керівництва й керування підприємством, так і для використання інвесторами, податковими, фінансовими й банківськими органами й іншими зацікавленими юридичними й фізичними особами. Бухгалтерський облік охоплює всю сукупність господарської й фінансової діяльності підприємств. Він забезпечує контроль за виробництвом і розподілом матеріальних благ, рухом і схоронністю майна підприємства. Бухгалтерський облік, відбиваючи весь процес виробництва, дає можливість простежити за змінами, які перетерплюють майнові засоби. З огляду на сукупність витрат, підприємець визначає собівартість виробництва або мінімум того, що він повинен виручити, якщо не бажає зазнавати збитків, для чого постійно порівнює собівартість своєї продукції, робіт і послуг з ринковими цінами. Таким чином, підприємець контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства.

Бухгалтерський облік, як літопис діяльності будь-якого підприємства, дає можливість відновити кожний господарський факт. На відміну від оперативний і статистичного бухгалтерський облік є суцільним і безперервним, строго регламентованим, що забезпечує документальне відбиття всіх господарських операцій. Належне ведення обліку сприяє кращій організації керування підприємством, контролю за господарськими операціями.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві покладає на його керівника.

Бухгалтерський облік на підприємстві може здійснюватися:
бухгалтерською службою, що є самостійним структурним підрозділом підприємства, очолюваної головним бухгалтером,
спеціалізованою організацією або відповідним фахівцем на договірних засадах.

На невеликих підприємствах їхні власники ( або керівники ) можуть самі звістки бухгалтерський облік. Бухгалтер призначається й звільняється в порядку, передбаченому Уставом підприємства.

Бухгалтер підприємства повинен забезпечити:
Повний облік вступників коштів , матеріальних цінностей, а також своєчасне відбиття в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом.
Достовірний облік витрат на підприємстві.
Контроль за схоронністю власності підприємства.
Ощадлива витрата засобів.
Складання достовірної бухгалтерської звітності й подання її у відповідний термін контрольованим органам.
Забезпечення схоронності бухгалтерських документів.

Призначення, звільнення й переміщення матеріально відповідальних осіб виробляється за узгодженням з головним бухгалтером. На головного бухгалтера не можуть покладати обов'язку, пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові й матеріальні цінності. Бухгалтерові забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству й установленому порядку приймання, зберігання й витрати коштів і матеріальних цінностей.

Бухгалтер несе солідарну відповідальність із керівником у випадках:
порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність,
порушення строків подання звітності,
недостовірне відбиття даних фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для вивчення стану й використання майна підприємства і їхніх джерел в обліку застосовуються різні способи, що дозволяють одержати необхідні показники. До основних елементів методу бухгалтерського обліку ставляться документація, інвентаризація, система рахунків, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність.