Вход

Предпринимательство в Украине

 Підприємництво в Україні

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на свій ризик діяльність для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Відповідно до Закону "Про підприємництво", (07.02.91р., №698-XІІ зі змінами та доповненнями) підприємцями (суб'єктами підприємницької діяльності) в Україні можуть бути:
громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності й дієздатності;
юридичні особи всіх форм власності, установлені Законом "Про власність", (07.02.91 р. №697-12 з изм. і дополн.)

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю військовослужбовцем, службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й керування, покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці із правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення строку, установленого вироком суду. Особи, що мають непогашену судимість за розкрадання, хабарництво й інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких суспільствах і їхніх союзах (об'єднаннях) керівні посади й посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Основними принципами підприємництва є:
вільний вибір діяльності;
залучення на добровільних початках до здійснення підприємницької діяльності майна й засобів юридичних осіб і громадян;
самостійне формування програми діяльності й вибір постачальників і споживачів виготовленої продукції, установлення цін відповідно до законодавства;
вільне наймання працівників;
залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних і інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення встановлених законодавством платежів;
cамостоятельное здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності.