Вход

Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Законодавець у коментованій статті зобов'язує митні органи інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Під інформацією, згідно зі статтею 1 Закону України «Про інформацію» розуміються документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Взагалі під інформуванням розуміється процес одержання, використання, поширення та зберігання інформації. У коментованій статті під інформуванням розуміється діяльність митних органів України з приводу одержання, використання, поширення, зберігання та надання заінтересованим особам митних правил, норм та умов переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Під заінтересованими особами в коментованій статті розуміються: громадяни України, юридичні особи, держава, іноземні держави, їх громадяни та юридичні особи, особи без громадянства. Інформаційна діяльність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
Митні органи повинні інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України шляхом:
- опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях або поширення інформаційними службами відповідних державних органів і організацій;
- опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації або публічного оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової інформації;
- безпосереднього доведення її до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами);
- надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;
- оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
Порядок надання митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства затверджено наказом Державної митної служби України №703 від 26.07.2005 р. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про систему оподаткування" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" і застосовується при здійсненні митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства шляхом надання податкових роз'яснень та узагальнюючих податкових роз'яснень.