Вход

Інформація щодо нормативно-правових актів та судових рішень з питань митної справи

Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та судових рішень з питань митної справи

Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про опублікування) безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх запит.
Судові рішення стосовно митної справи загального характеру, що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законом України.
Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства України з питань митної справи розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.
( Стаття 31 в редакції Закону №3269-ІУ від 22.12.2005)

У коментованій статті встановлюється, що інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про опублікування) безоплатно надається митними органами заінтересованим особам за їхніми запитами.
Правова інформація, згідно з положенням статті 22 Закону України «Про інформацію», - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо. Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів усім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності.
Що стосується митних правил та процедур, то митний орган або підрозділ у разі письмового звернення повинен підготувати відповідь. Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом вказаного терміну митна установа письмово доводить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом. Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо запиту про надання письмової інформації. Письмовий запит до митного органу повинен бути оформлений належним чином, відповідно до чинного законодавства, а саме статті 5 Закону України «Про звернення громадян», яка визначає вимоги до звернення, згідно з якими: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу,установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Якщо звернення, оформлене без дотримання цих вимог, то воно повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, за окремих випадків, які детально з регламентуються законодавством про звернення громадян.
Податкові роз'яснення та узагальнюючі податкові роз'яснення - це оприлюднення офіційного розуміння митними органами окремих положень законодавства з питань оподаткування в межах їх компетенції, щодо податків та зборів, визначених Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Податкове роз'яснення на запит, направлений до митного органу, надається у разі, коли:
- є необхідність обґрунтування рішення митного органу під час проведення апеляційних процедур;
- запроваджено новий вид податку, збору (обов'язкового платежу) або внесено зміни до правил оподаткування;
- нормами закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів припускається неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або митних органів.
Податкове роз'яснення видається у тому разі, якщо з порушеного питання не існує додаткового роз'яснення, що має пріоритет. В іншому разі у відповіді, що направляється митним органом платнику податків, посилаються на податкове роз'яснення, що має пріоритет.
Податкові роз'яснення на запит платників податків надаються у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян".
Стислі довідки щодо основних положень законодавства України з питань митної справи розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.