Вход

Немонопольні і монопольні агентські відносини

Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини
1. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне по­середництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має. право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб'єктів господарювання, як­що інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у пи­таннях, для вирішення яких запрошений цей агент.
2. У разі монопольних агентських відносин комерційний агент, що представляє су­б'єкта господарювання, не має права здійснювати комерційне посередництво для ін­ших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.
1. Коментована стаття визначає відносини комерційного агента і суб'єкта, якого він пред­ставляє, з іншими особами, щодо яких можливе комерційне посередництво.
Агентський договір може бути укладений без обмеження прав агента і суб'єкта, якого він представляє, або з визначенням у договорі певних обмежень. Агентські відносини поділяються на:
а) монопольні;
б) немонопольні.
У немонопольних агентських відносинах суб'єкт господарювання, в інтересах якого діє агент, має право укласти угоди з іншими агентами за умови попередження про це агента. У свою чергу, агент має право укласти договори про надання послуг комерційного посередни­цтва з іншими особами, однак інтереси суб'єктів, яких одночасно представляє агент, не по­винні суперечити один одному.
2. Монопольні агентські відносини передбачають обмеження права комерційного агента щодо надання послуг з комерційного посередництва в інтересах інших суб'єктів господарю­вання. У разі встановлення в агентському договорі відповідних обмежень комерційний агент зобов'язаний не укладати з іншими суб'єктами вказаних договорів поза межами, передбаче­ними договором. Отже, у разі існування монопольних агентських відносин у договорі має міститися застереження про межі, поза яким агент позбавляється повноважень за договором.
Наведена норма спрямована на усунення можливого конфлікту інтересів між суб'єктом господарювання, якого агент представляє, й іншими суб'єктами господарювання.