Вход

Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.
(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95)
1. До договорів про працю належать колективний договір (статті 10—20), трудовий договір (статті 21—49), письмові договори про повну матеріальну відповідальність (статті 135і та 1352 КЗпП України).
2.  На відміну від Цивільного кодексу України, котрим перед¬бачено недійсність договорів, які не відповідають вимогам зако¬ну, укладених з метою, що суперечить інтересам держави і суспі¬льства, суперечать цілям договору та в ряді інших випадків, ко-ментована стаття та інші норми законодавства про працю (зокрема стаття 16 Кодексу) передбачають можливість визнання недійс¬ними лише окремих умов договорів, а не визнання цих договорів недійсними в цілому.
3. Договір, визнаний недійсним, вважається таким з моменту його укладення. Це викликає певні правові наслідки для сторін, аж до двосторонньої реституції. Такі наслідки не можуть бути застосованими до договорів про працю. Працівник, що викону¬вав певну роботу протягом якогось часу, заробив трудовий стаж, одержав за свою роботу винагороду, а підприємство одержало певні результати праці працівника.
Тому при невідповідності якоїсь умови договору про працю чинному законодавству ця умова повинна бути приведена у від¬повідність із законодавством, і договір продовжує діяти з цією зміненою умовою.
4.  Умови договорів про працю є недійсними тоді, коли вони погіршують становище працівників порівняно з чинним законо¬давством або суперечать йому. Недійсними слід вважати також умови договорів про працю, які погіршують становище праців-
ників порівняно з локальними (місцевими) нормами трудового права, що прийняті чи затверджені на певному підприємстві, в установі, організації в передбаченому законом порядку.
5.  У разі спору про визнання недійсними умов трудового до¬говору такі спори підвідомчі судовим органам.
6.  Наказом Міністерства праці та соціальної політики Украї¬ни «Про затвердження форми трудового договору між працівни¬ком і фізичною особою» № 260 від 8 червня 2001 р. установлено, що трудовий договір, укладений без наміру виконувати передба¬чені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір), може ви¬знаватись недійсним у судовому порядку.