Вход

Науково-педагогічні працівники, керівники та спеціалісти митних закладів освіти

Стаття 419. Науково-педагогічні працівники, керівники та спеціалісти митних закладів освіти
Науково-педагогічні працівники, керівники та спеціалісти митних закладів освіти приймаються на роботу на умовах та в порядку, що встановлюється цим Кодексом та іншими законами України. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників має здійснюватися на основі конкурсного відбору.
На науково-педагогічних працівників, керівників та спеціалістів митних закладів освіти поширюються обов'язки, права та пільги, встановлені для посадових осіб митної служби України.
Науково-педагогічні працівники підлягають атестації у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки.
До викладацької роботи в митних закладах освіти можуть залучатися фахівці митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Кодексом Законів про працю України, відповідними Указами Президента України, постановами Уряду "Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти", "Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій", окремими Положеннями Міносвіти і науки України, Головдержслужби України та іншими документами визначені повноваження керівників, науково-педагогічних працівників закладів освіти України, зокрема щодо трудових відносин.
Названі нормативно-правові акти регулюють економічні, трудові відносини, правове положення і повноваження з керівниками, педагогічними та науково-педагогічними працівниками.
Педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники.
Згідно зі ст. 47 Закону України "Про вищу освіту", науково-педагогічні працівниками є особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю".
При найманні на роботу науково-педагогічні працівники проходять конкурсний відбір. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Залучення посадових осіб митних органів та спеціалізованих митних установ (далі -працівники митної служби) до науково-педагогічної роботи регулюється Положенням про порядок залучення фахівців митних органів та спеціалізованих митних установ до науково-педагогічної діяльності в Академії митної служби України, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.07.2005 р. №681.
Метою залучення працівників митної служби до науково-педагогічної роботи є підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з дисциплін митного спрямування. Основними завданнями залучення працівників митної служби до науково-педагогічної роботи є:
- поєднання теорії та практики в навчальному процесі, передача митниками практичного досвіду роботи курсантам, студентам і слухачам Академії при викладанні дисциплін митного спрямування;
- удосконалення взаємодії між посадовими особами митної служби і професорсько-викладацьким складом Академії при формуванні навчальних планів та навчальних програм дисциплін митного спрямування;
- залучення посадових осіб митної служби до науково-педагогічної діяльності з подальшою перспективою прийняття їх на роботу в Академію на постійній основі та написання дисертаційних робіт;
- розробка науково-методичного забезпечення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби.
До науково-педагогічної діяльності в Академії залучаються професійно підготовлені працівники митної служби, які мають педагогічні здібності. Формування Списку кандидатів на роботу в Академію (далі - Список) проводиться один раз на рік, як правило, в квітні — травні, спеціально створеною Комісією Академії (далі - Комісія). Рішення про початок формування Списку приймається ректором Академії у разі наявності вакантних посад. В інформаційному листі Комісія вказує перелік вакантних посад, кафедри, які мають потребу в залученні до викладання працівників митної служби, перелік навчальних дисциплін митного спрямування, кількість годин, вимоги до претендентів на вакантні посади тощо. Формування Списку проводиться при наявності заяв кандидатів про їх згоду на переведення до Академії, погоджених з Департаментом кадрової роботи. Список затверджується наказом Академії, у разі потреби до Списку протягом року можуть вноситися зміни.
Переведення працівника з митного органу, спеціалізованої митної установи до Академії проводиться відповідно до законодавства України про працю.
Працівники митної служби залучаються до роботи в Академії терміном не менше одного навчального року.
Працівник, залучений до науково-педагогічної роботи, повинен забезпечити виконання функціональних обов'язків згідно з посадовою інструкцією, затвердженою ректором Академії. З метою підвищення рівня педагогічної майстерності, Академія проводить з працівником заняття з педагогіки, психології, права та управління. На час роботи в Академії працівник, який залучений до науково-педагогічної роботи, забезпечується окремою кімнатою в гуртожитку.
Після закінчення терміну науково-педагогічної роботи в Академії працівникам митної служби надається попередня або рівноцінна посада. За клопотанням Академії перед Держмитслужбою України, може надаватися вища посада (порівняно з тою, яку працівник обіймав до переведення).
З метою стимулювання працівників митної служби до науково-педагогічної діяльності в Академії, її керівництво створює умови для наукової діяльності таких осіб, сприяє їм у підготовці й написанні дисертаційних робіт.
У разі успішного закінчення науково-педагогічної роботи в Академії, її керівництво надає рекомендації щодо застосування до цих працівників таких видів заохочень:
яр зарахування до кадрового резерву на вищу посаду в митному органі або для роботи у центральному апараті Держмитслужби України;
- присвоєння позачергового спеціального звання;
- нагородження відомчими відзнаками;
- призначення на вищу посаду в митному органі, де він раніше працював.