Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правово­лодільця

Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правово­лодільця
1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять у комплекс прав за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нових позначень правоволодільця, якщо користувач не ви­магає розірвання договору.
2. У разі продовження чинності договору комерційної концесії користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.
3. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено догово­ром, має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.
1. Частини 1 і 2 даної статті передбачають можливість для правоволодільця змінити його торговельну марку чи інше позначення, права на використання яких входять до концесійної системи. Разом з тим стаття встановлює можливі наслідки такої зміни, надаючи користувачеві право розірвати договір або вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди у разі продовження чинності договору. Отже, закон дає певні гарантії захисту інтересів користувача у разі можливої зміни правоволодільцем обтяженого договором позначення.
2. Припинення права, яке входить до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, не є підставою припинення договору, а обумовлює зміну зустрічних зобов'язань користувача. Звичайно сторони погоджують у такому випадку відповідне зменшення винагороди, яка виплачується користувачем правоволодільцеві.
Підстави припинення виключних прав передбачені в законах про охорону цих прав, зо­крема у Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. та За­гоні «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.