Вход

Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства
1.Господарське товариство може відкривати рахунки у банках, а також укладати до­говори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені заснов­никами товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товари­ством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством в порядку, визначеному законом та установчими документами.
2.Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схва­лені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.
1.Господарське товариство діє як юридична особа з дня його державної реєстрації. Тому лише після державної реєстрації товариства, тобто після набуття ним статусу юридичної особи, воно може вступати в господарсько-правові відносини із суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, укладаючи відповідні угоди. Для забезпе­чення державної реєстрації господарського товариства (як заключного етапу його створення) необхідно здійснити окремі юридичні дії в інтересах товариства, що створюється, наприкладвзяти в оренду приміщення для проведення установчих зборів та/або розміщення офісу (для цього треба укласти договір оренди), відкрити в банку рахунок для формування статут­ного фонду/капіталу (на цей рахунок сплачуються грошові внески засновників товариства), найняти відповідних фахівців тощо. Ці та інші дії в інтересах товариства до його державної реєстрації здійснюють його засновники (повноваження кожного з них визначаються в засновницькому договорі персонального товариства та договорі про створення товариства — об'єднання капіталів). Проте такі угоди (правочини — за термінологією ЦК та Закону «Про господарські товариства») стають угодами (правочинами) товариства лише за умови їх подальшого схвалення товариством у порядку, визначеному законом та установчим докумен­том товариства (а щодо об'єднань капіталів — ще й договором між засновниками).
Схвалення товариством угод (правочинів), укладених (вчинених) його засновниками, тягне відповідні наслідки: відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'я­зань, передбачених такими угодами (правочинами), нестиме товариство.
2.Якщо від імені та в інтересах господарського товариства його засновником (засновниками) були укладені якісь угоди (вчинені правочини), але в подальшому (після державної реєстрації товариства та набуття ним статусу юридичної особи) вони не схвалюються товариством з будь-яких причин, такі угоди (правочини) тягнуть правові наслідки за невиконаннячи неналежне виконання передбачених ними зобов'язань не для господарського товариства, а лише для осіб, які уклали ці угоди, тобто для засновника (засновників) господарського товариства.
При цьому відповідальність засновників AT(ч. 7 ст. 83 цього ГК, ч. З ст. 26 Закону «Про г:;подарські товариства») має бути солідарною.
Примітка. У ЦК стаття подібного змісту відсутня, натомість положення щодо правочинів засновників AT(подібні до вищезгаданих) містяться у ч. З ст. 153.