Вход

Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
1. Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання— юридичних осіб за:
вчинення дій, передбачених статтями 29, ЗО і 32 цього Кодексу, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень про припинення порушень антимонопольно-конкурентного законодавства, відновлення первинного стану або зміну угод, що суперечать антимонопольно-конкурентному законодавству;
створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарюван­ня, вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України чи його органів у випадках, якщо законом передбачено необхідність одержання такої згоди;
неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом інформації, або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.
2.Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, що не є суб'єктами господарювання, тягне за собою накладення на них антимонопольним комітетом України або його територіальними відділеннями штрафу в розмірі, передбаченому законом.
1. Основними обставинами, що враховуються при визначенні розміру штрафів за пору­шення антимонопольно-конкурентного законодавства суб'єктами господарювання, є:
істотність впливу на конкуренцію на конкретному ринку;
розмір незаконно отриманого прибутку;
розмір збитків, заподіяних внаслідок неправомірних дій відповідача;
вчинення порушення повторно;
тривалість здійснення правопорушення;
поведінка суб'єкта господарювання після виявлення ознак правопорушення;
фінансове становище відповідача;
одночасне скоєння декількох порушень антимонопольно-конкурентного законодавства.
Під повторністю розуміється вчинення суб'єктом господарювання порушення після того,як за рішенням АМК суб'єкт господарювання повинен був призупинити інше порушення або на нього накладався штраф за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
Накладення штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства мож­ливо у таких розмірах (визначені перш за все у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції):
До десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф за:
антиконкурентні узгоджені дії;
зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
невиконання рішення, попереднього рішення органів АМК або їх виконання у неповному обсязі.
До п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф за:
здійснення учасниками узгоджених дій — суб'єктами господарювання без отримання у встановленому порядку дозволу органів АМК антиконкурентних узгоджених дій, що сприяють: вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товарів; техніко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємств; оптимізації експорту чи імпорту товарів; розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва;
здійснення обмежувальної та дискримінаційної діяльності у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання;
узгоджені дії малих або середніх підприємців;
узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів;
узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності, а також узгоджені дії, які можуть бути дозволені;
недотримання умов безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у влас­ність іншим способом чи одержання в управління часток, акцій, паїв, що забезпечує досягнення або перевищення 25 чи 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання;
концентрацію без отримання відповідного дозволу органів АМК, якщо наявність такого дозволу необхідна;
невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.
До одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладаєтьсяштраф за:
схиляння інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень антимонопольно-конкурентного законодавства чи сприяння вчиненню таких порушень;
неподання інформації АМК, його територіальному відділенню у встановлені органами АМК, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання інформації у неповному обсязі АМК, його територіальному відділенню у встановлені органами АМК, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання недостовірної інформації АМК, його територіальному відділенню;
створення перешкод працівникам АМК, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладанні арешту на майно, предмети, документи або інші носії інформації;
обмеження у господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на те, що вінзвернувся до АМК, його територіального відділення із заявою про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
Рішення про накладення штрафів у розмірі понад 1000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян приймаються виключно АМК, адміністративною колегією АМК на їх засіданнях.
2. Вчинення господарюючими суб'єктами — юридичними особами та їх об'єднаннями дій, що належать за своїми ознаками до недобросовісної конкуренції, тягне накладення на них АМК, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків вируч­ки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, що пере­дував року, в якому накладається штраф. У разі коли обчислення виручки господарюючого суб'єкта неможливе або виручка відсутня, зазначені штрафи накладаються у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 21 ГК).
За несвоєчасну сплату штрафу нараховується пеня.
Нарахування пені за прострочення сплати штрафу, накладеного органами АМК за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства, може припинятись у разі:
сплати штрафу (ч. 2. ст. 31 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»);
прийняття господарським судом ухвали про забезпечення позову (ст. 67 ГПК);
відстрочка або розстрочка виконання рішення про стягнення штрафу господарським су­дом (ст. 121 ГПК);
запровадження мораторію щодо задоволення вимог кредиторів з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної проце­дури (абз. 2 ч. З ст. 12, абз. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом»)