Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів

Стаття 314. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів
З метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних групувань УКТЗЕД митні органи можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян зразки товарів та техніко-технологічну документацію на такі товари для проведення експертизи.
Порядок надання зразків товарів та техніко-технологічної документації на них, терміни і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються Кабінетом Міністрів України.
Частина 1 коментованої статті передбачає, що митним підрозділом, на який покладена функція прийняття рішень з класифікації згідно з УКТЗЕД, готується звернення до митної лабораторії та ініціюється взяття проб та зразків у випадках, якщо при вирішенні питань класифікації товарів згідно з УКТЗЕД виникає необхідність проведення досліджень в митній лабораторії або у разі виникнення сумнівів у правильності декларування товарів чи неподання до митних органів необхідних для митного оформлення достовірних документів про властивості товарів.
Взяття проб та зразків товарів для проведення їх досліджень здійснюється відповідно до вимог відповідної статті розділу III МК, що має назву "Митне оформлення" (див. коментар до ст. 75 МК).
На виконання вимог частини 2 цієї статті Кабінетом Міністрів України видано постанову від 12.12.2002 р. №1862, яка затвердила "Порядок взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" (далі - Порядок №1862). Названа постанова набрала чинності з 1 січня 2004 року.
Крім проб та зразків митні органи України мають право вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності достовірні документи: оригінали або завірені відправником (одержувачем) копії відомостей про фізико-хімічні властивості, основні стадії технології виробництва та призначення (використання) товарів.
Достовірними документами вважаються офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги фірм-виробників, креслення виробів з підписами виконавців та посадових осіб, які їх перевірили. Техніко-технологічна документація необхідна для скорочення часу лабораторної експертизи, зменшення фінансових витрат і безпомилкового встановлення відомостей про товари та їх відповідність опису класифікаційних групувань УКТЗЕД. Ненадання матеріалів та товарознавчої інформації може бути причиною затримки митного оформлення товару. У випадку відмови суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності надати інформацію про товар митний орган має право відмовити йому у митному оформленні цього товару.
Митне оформлення товарів, проби і зразки яких бралися на дослідження, може бути закінчене тільки після отримання митним органом, де зберігаються ці товари, результатів дослідження.
Рішення, прийняте митним органом на підставі результатів проведеного лабораторного дослідження, доводиться до відома власників вантажу і є обов'язковими для підприємств і громадян при митному оформленні товарів.
Метою дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів є вирішення питань:
1) визначення коду товару згідно з УКТЗЕД;
2) ідентифікації (визначення фізичної та хімічної структури і складу) товару, а також сировини після проведення операцій з її переробки;
3) належності товарів до наркотичних засобів, сильнодіючих чи отруйних речовин;
4) віднесення товарів до контрольних списків, що обмежують імпорт або експорт цих товарів (товари подвійного або військового призначення);
5) належності товару до предметів, що мають художню, історичну та археологічну цінність;
6) достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України. Відповідно до положень Порядку №1862, процедура взяття (надання) проб і зразків
товарів для митного оформлення проводиться уповноваженою посадовою особою митного органу на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.
У разі проведення огляду і повторного огляду ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи взяття (надання) проб і зразків може здійснюватися у присутності двох понятих.
Взяття (надання) проб і зразків товарів, що перебувають під митним контролем, уповноваженими особами органів державного контролю здійснюється з дозволу керівника митного органу або його заступника у присутності посадової особи митного органу і власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи.
За дорученням інших органів державного контролю відбір проб і зразків може проводити власник товару або декларант чи уповноважена ним особа в присутності посадової особи митного органу з дозволу керівника митного органу або його заступника.
Митні органи мають право ознайомлюватися з результатами проведених досліджень (аналізів, експертизи) узятих (наданих) власником товару або декларантом чи уповноваженою особою органу державного контролю проб і зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Митним органам також повинні надаватися копії документів про результати таких досліджень (аналізів, експертизи).
У складних випадках (невідомий об'єкт дослідження, необхідність застосування спеціальних пристроїв або спеціальних знань тощо) керівник митного органу або його заступник може залучати до взяття (надання) проб і зразків спеціалістів та експертів відповідних митних лабораторій та інших організацій в установленому порядку.
Проби і зразки товарів, крім великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо), беруться (надаються) в мінімальній кількості (масі), яка забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), з урахуванням можливості проведення в разі потреби повторного дослідження (аналізів, експертизи) (далі - контрольні проби і зразки). Норми взяття проб і зразків установлюються Держмитслужбою.
Для великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо) митні органи можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності надання тільки техніко-технологічної документації. Достовірною техніко-технологічною документацією вважаються офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги і паспортні дані на вироби фірм-виготівників, креслення виробів з підписами виконавців та посадових осіб.
З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України, відомостей про товари, а також їх відповідності опису класифікаційних груп згідно з УКТЗЕД митні органи можуть вимагати від підприємств-виробників, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян надання техніко-технологічної документації на ці товари для проведення дослідження (аналізу, експертизи), зокрема оригіналів або завірених відправником (одержувачем) копій матеріалів про фізико-хімічні властивості, основні технологічні стадії виробництва та призначення (використання) товарів.
На взяті (надані) проби і зразки накладається митне забезпечення. Взяття (надання) проб і зразків оформлюється актом за формою, затвердженою Держмитслужбою.
Цей акт складається в трьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, яка взяла проби і зразки, власником товару або декларантом чи уповноваженою ним особою, спеціалістом лабораторії, якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків, і залученими до процедури понятими.
Акт складається в трьох примірниках, один з яких додається до взятих проб і зразків, другий передається власнику товару або декларанту чи уповноваженій ним особі, третій - залишається в справах митного органу.
Взяття (надання) проб і зразків здійснюється з обов'язковим додержанням правил техніки безпеки та пожежної безпеки.
Взяті (наданні) проби і зразки під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою митного органу до митної лабораторії або лабораторії іншої установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертизи).
Дослідження (аналізи, експертиза) проб і зразків здійснюється протягом терміну, який не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження проб і зразків до лабораторії, а також терміну зберігання товару.
Дослідження проб і зразків швидкопсувних товарів здійснюється невідкладно.
Рішення, прийняте митним органом на підставі результатів проведеного лабораторного дослідження (аналізу, експертизи), доводиться до відома власника товару.
Власники товару або декларанти чи уповноважені ними особи мають право ознайомлюватися з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) та одержувати копії документів про результати дослідження (аналізу, експертизи).
Контрольні проби і зразки опломбовуються (запечатуються) і зберігаються в лабораторії протягом двох місяців. Протягом цього терміну власник товару має право оскаржити рішення митного органу в судовому порядку.
Контрольні проби і зразки з обмеженим терміном зберігання знаходяться у лабораторії протягом терміну, що не перевищує терміну їх зберігання.
Контрольні проби і зразки після закінчення терміну зберігання у випадках, якщо власник усно або письмово не вимагає їх повернення, списуються в установленому порядку. Порядок списання проб і зразків товарів установлюється Держмитслужбою.
Проби і зразки, в тому числі пошкоджені, та техніко-технологічна документація належать їх власникам. Після закінчення дослідження (аналізу, експертизи) проби і зразки з урахуванням термінів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, повертаються власникові або уповноваженій ним особі на їх усну або письмову вимогу з оформленням відповідного акта, зразок якого затверджує Держмитслужба. Техніко-технологічна документація, яка відбиралась (надавалась) для проведення досліджень (аналізу, експертизи) класифікації товарів, верифікації сертифікатів про походження товарів з України та їх митного оформлення, повертається власникові або уповноваженій ним особі після закінчення митного оформлення товарів або після надання митному органу копій документів та їх порівняння посадовою особою митного органу з пакетом документів. Копії документів залишаються в архіві митного органу.
Незатребувані власником або уповноваженою ним особою проби і зразки знищуються лабораторією з оформленням відповідного акта. При цьому вартість проб і зразків власникові не відшкодовується. Зразок акта про знищення пошкоджених проб і зразків затверджує Держмитслужба.
Митні органи не відшкодовують витрат, понесених власником товару у результаті взяття (надання) проб і зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків, понесені митними органами та митними лабораторіями, не відшкодовуються особою, що має повноваження щодо таких товарів, крім випадків, коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи цієї особи.
Незалежну експертизу кількості, якості, комплектності товарів (під словом "товар" маються на увазі також продукція, сировина), визначення їх вартості, а також експертизу походження експортних товарів, експертизу на відповідність товару коду Гармонізованої системи опису і кодування товарів (пункт 1.1 Інструкції про порядок проведення експертиз в ТПП України, затвердженої рішенням президії ТПП України, протокол №76 від 10.06.1992 р.) має право проводити Торгово-промислова палата України на комерційній основі за заявками зацікавлених підприємств, організацій, об'єднань, фірм та приватних осіб. Відповідні акти експертизи мають бути оцінені судами за необхідності вирішення спорів поряд з іншими доказами у справі.