Вход

Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їх персоналу

Стаття 290. Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їх персоналу
Консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи та консульських службовців, а також членів їхніх сімей, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.
На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.
У загальному коментарі до розділу XIII ми наголошували, що серед конвенцій, які регулюють відносини, передбачені коментованою статтею, є Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року.
За змістом положень даної конвенції ми визначаємо терміни, що вживаються у розглядуваній статті.
Консульська установа - це будь-яке генеральне консульство, консульство, віце-консульство або консульське агентство.
Консульська установа посадова особа - це будь-яка особа, враховуючи главу консульської
установи, якій доручено виконання консульських функцій.
Глава консульської установи - особа, якій доручено діяти у цій якості.
Консульський службовець - будь-яка особа, що виконує адміністративні або технічні обов'язки у консульській установі.
Працівник обслуговуючого персоналу - будь-яка особа, що виконує обов'язки,
пов'язані з обслуговуванням консульської установи.
Міжнародним законодавством не встановлено, хто належить до членів сім'ї, але нормативними документами митної служби України визначено, що "члени сім'ї"- це акредитовані в Міністерстві закордонних справ України члени сімей персоналу, які проживають разом з ним або супроводжують його за умови, що вони не є громадянами України. На дітей персоналу віком понад 18 років пільги не поширюються.
Дія цієї статті МК поширюється на консульські установи іноземних держав в Україні та їх персонал, а також членів їхніх сімей. Митні пільги застосовуються ті ж, що визначені статтями 286-289 МК для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичних представництв.
Звільнення від митних податків та зборів визначені у статті 50 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та статті 63 цієї конвенції.
Стаття 50 нами наводиться в оригіналі без перекладу її змісту, тобто російською мовою. "Государство пребывания, в соответствии с принятыми в нем законами и правилами, разрешает ввоз и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с ними сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги:
a) предметы, предназначенные для официального пользования консульским учреждением;
b) предметы, предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающие вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения. Количество потребительских товаров не должно превышать количества, необходимого для непосредственного потребления соответствующими лицами.
2. Консульские служащие пользуются привилегиями и освобождениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, в отношении предметов, ввезенных во время их первоначального обзаведения.
3. Личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем это указано в подпункте Ь пункта 1 настоящей статьи, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещены законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи". Згідно з іншою, 63 статтею зазначеної Конвенції, "государство пребывания, действуя в соответствии с принятыми в нем законами и правилами, разрешает ввоз и освобождает от уплаты всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги, следующие предметы, при условии, что они предназначены для официального пользования консульским учреждением, возглавляемым почетным консульским должностным лицом: государственные гербы, флаги, вывески, печати и штампы, книги, официальный печатный материал, канцелярскую мебель, канцелярское оборудование и другие подобные предметы, получаемые консульским учреждением из представляемого государства или по требованию последнего".
Згідно з положеннями Правил консульській установі, яку очолює почесна консульська посадова особа, дозволяється ввезення для офіційного користування без обкладення платежами та зборами, передбаченими законодавством України (за винятком зборів, що справляються за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць), таких предметів:
- державних гербів та прапорів країни, яку представляє ця консульська установа, вивісок, печаток і штампів, книг, офіційних друкованих матеріалів, канцелярського приладдя та інших подібних предметів;
- канцелярських меблів для обладнання офісу;
- комп'ютерної, копіювальної та комунікаційної техніки (телефонів, факсів, модемів тощо) у потрібній кількості;
- інших подібних предметів.
Дія цього пункту Правил поширюється на вищезгадані предмети, якщо вони ввозяться з держави, яку представляє консульська установа, або з інших країн на вимогу держави, яку представляє консульська установа.