Вход

Митниця

Стаття 15. Митниця

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.
Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.
Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митниця діє в межах території, що визначається спеціально уповно­важеним центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.
Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Коментована стаття МК України визначає загальні організаційно-правові засади діяльності митниць в Україні, їх підпорядкованість, регламентує питання створення, реорганізації та ліквідації митниць, закріплює за кожною митницею зону обслуговування.
У ч.І ст. 15 МК дається визначення поняття "митниця", відповідно до якого митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця підпорядковується регіональній митниці, у зоні діяльності якої вона розташована, та/або Державній митній службі України. Митниця у своїй діяльності керується Конституцією України, МК, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби України, наказами відповідної регіональної митниці. У "Примірному положенні про митницю", затвердженому наказом Держмитслужби України від 25 липня 2003 р. №500, сформульовані основні завдання митниці, якими є:
- безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням юридичними та фізичними особами законодавства України з питань митної справи;
- захист економічних інтересів України;
- забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку;
- застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України;
- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення;
- здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
- створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України;
- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
- розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи;
- ведення митної статистики;
- здійснення верифікації (підтвердження достовірності) сертифікатів про походження товару з України;
- контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
- контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності;
- своєчасне й повне перерахування податків, зборів та інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;
- сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності.
Митниця відповідно до покладених на неї завдань наділяється такими повноваженнями:
1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів, предметів і транспортних засобів юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів; у межах компетенції, визначеної Держмитслужбою України, приймає рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів і транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених з митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення).
2. Видає в межах своєї компетенції накази; подає на державну реєстрацію до відповідного управління юстиції нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету України.
4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них; вживає спільно з правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне чи культурне надбання держави; проводить силами підрозділів митної варти (у тому числі спільно з правоохоронними та іншими державними органами поза зоною митного контролю) оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди, порушень митних правил, забезпечує контроль за проходженням, охороною й супроводженням підакцизних товарів, у тому числі тих, що переміщуються через територію України транзитом; здійснює охорону територій, будівель, споруд і приміщень митних органів, забезпечує охорону зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань.
5. Здійснює контроль за доставленням товарів, предметів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митниці призначення. У разі недоставки товарів, предметів і транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до відповідальності винних осіб.
6. Веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих у зоні її діяльності; контролює дотримання юридичними особами та громадянами встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України; регулярно інформує відповідну регіональну митницю, Держмитслужбу України про зовнішньоекономічні операції суб'єктів господарювання, розташованих у зоні її діяльності.
7. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій із давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах; здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Держмитслужби України.
8. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ за позовами юридичних осіб та громадян.
9. Забезпечує виконання норм законодавства України з питань митної справи й нормативно-правових актів Держмитслужби України, узагальнює практику їх застосування в зоні своєї діяльності, розробляє та вносить на розгляд регіональної митниці й Держмитслужби України пропозиції щодо їх удосконалення.
10. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної справи, надає їм стислі довідки щодо основних положень цих актів; надає заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з цих питань.
11. Організує зберігання прийнятих митницею на зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України строків зберігання; товарів і транспортних засобів, вилучених по справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію - до передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно з чинним законодавством; товарів, від яких власник відмовився на користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження ними.
12. Контролює діяльність розташованих у зоні її діяльності митних брокерів, митних перевізників, складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі; у передбачених законодавством України випадках видає та скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Держмитслужби України пропозиції щодо їх видачі або скасування.
13. За дорученням Держмитслужби України або регіональної митниці здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товару з України.
14. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів для цілей митного контролю й митного оформлення.
15. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення результатів митного конт­ролю митні забезпечення: одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені Митним кодексом України.
16. Вимагає від юридичних та фізичних осіб подання відповідних дозволів державних органів, а також інших документів, необхідних для цілей митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів.
17. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час декларування товарів, предметів і транспортних засобів.
18. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.
19. Збирає, обробляє та подає регіональній митниці, Державній митній службі України дані митної статистики зовнішньої торгівлі, спеціальної митної статистики.
20. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари для використання її при визначенні митної вартості й митній оцінці ідентичних і аналогічних товарів, що переміщуються через митний кордон України.
21. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним кодексом України методів визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів, справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до компетенції митних органів.
22. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у митних цілях відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
23. За погодженням з Інформаційно-аналітичним митним управлінням Держмит­служби України здійснює впровадження й експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення; забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове функціонування електронної пошти й транспортної мережі супутникового зв'язку.
24. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон України.
25. На підставі типових технологічних схем, затверджених Кабінетом Міністрів України, в установленому Митним кодексом України порядку впроваджує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, у розташованих в зоні її діяльності пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного, залізничного, повітряного та водного сполучення з урахуванням місцевих особливостей їх функціонування.
26. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності; здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт приміщень; забезпечує утримання у відповідному стані територій, споруд і облаштування пунктів пропуску.
27. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, митними органами суміжних держав; підтримує зв'язки із засобами масової інформації.
28. У порядку, встановленому законодавством України, взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці; забезпечує подання регіональній митниці та Державній митній службі України в установлені ними строки звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій.
29. Веде згідно із законодавством бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність; забезпечує раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності; а також подання до Держмитслужби України та інших уповноважених органів фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені чинним законодавством; бере участь у проведенні ревізій фінансово-господарської та перевірок оперативно-службової діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій згідно з планами Держмитслужби України.
30. Щоденно подає до відповідної регіональної митниці та Держмитслужби України інформацію про оперативну обстановку в пунктах пропуску через державний кордон України; у межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.
31. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання, передбачених чинним законодавством; залучає в установленому законодавством України порядку кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні своєї діяльності.
32. Веде військовий облік військовозобов'язаних працівників митниці та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.
33. Надає дозвіл на ввезення й переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, і на вивезення товарів для переробки за межами митної території України.
34. Виконує рішення колегії та завдання Держмитслужби України; розробляє плани роботи митниці.
35. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників митниці.
36. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.
37. Для забезпечення здійснення митного контролю за товарами, предметами і транспортними засобами, що перемішуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил, створює зони митного контролю в пунктах пропуску на митному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях.
38. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань митної справи і в установленому порядку подає їх до регіональної митниці, Держмитслужби України; бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
39. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Держмитслужбою України.
Коментуючи ч. 2 даної статті, слід зазначити, що митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої з лади в галузі митної справи. Згідно з п. 1.8. Примірного положення про митницю, затвердженого Наказом Держмитслужби України від 25.07.2003 року №500 митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства та банку.
Відповідно до положень ч.З ст.15 МК митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо. Після реорганізації системи митної служби в 2004-2005 рр. в Україні функціонують 27 митниць, які прямо підпорядковуються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи, та відсутні митниці регіонального підпорядкування.
Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи - Держмитслужбою України. Структура, гранична чисельність, штатний розпис та кошторис митниці погоджуються керівником відповідної регіональної митниці й затверджуються Головою Держмитслужби України.
Відповідно до п.1.7. Примірного положення про митницю, місце розташування та зона діяльності митниці визначаються Держмитслужбою України.
У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці (див. коментар до ст.16 МК).
Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Керівництво митницею здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України. Накази митниці, рішення, доручення, усні розпорядження її начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками митниці. Начальник митниці має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їх повноваження визначаються Держмитслужбою України за поданням начальника митниці й погодженням з регіональною митницею. Начальник митниці є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів митниці. При виконанні покладених на митницю завдань він представляє інтереси митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.
Згідно з посадовими обов'язками, які зазначені у п. 4.6. Примірного положення про митницю, начальник митниці:
- забезпечує дотримання працівниками митниці вимог законодавства України;
- організує в зоні діяльності митниці взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
- видає накази та розпорядження, приймає рішення, дає працівникам митниці доручення та контролює їх виконання, а також якість і своєчасність виконання ними доручень регіональної митниці та Держмитслужби України; підписує фінансові й інші службові документи відповідно до наданих повноважень;
- затверджує наказами положення про митні пости, інші структурні підрозділи митниці, а також затверджує посадові інструкції працівників митниці;
- веде роботу з добору й розстановки кадрів; вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад регіональної митниці та Держмитслужби України;
- забезпечує своєчасне направлення працівників митниці до закладів освіти для їхньої підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; організує навчання працівників без відриву від служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за направленнями митних органів за державним замовленням, а також проходження студентами виробничої практики на робочих місцях;
- організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну роботу серед особового складу митниці; у порядку, встановленому чинним законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників митниці згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад регіональної митниці та Держмитслужби України; приймає рішення про проведення в митниці службових розслідувань у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- організує проведення атестації посадових осіб митниці згідно з номенклатурою посад;
- у разі потреби здійснює за погодженням з регіональною митницею, Держмитслужбою України оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів митниці;
- організує постачання особовому складу речового й іншого матеріального забезпечення, контролює дотримання особовим складом правил носіння форменого одягу;
- забезпечує зберігання й застосування посадовими особами митниці вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і військово-технічного майна в порядку, установленому законодавством України; організує проведення розслідування випадків їх неправомірного застосування або втрати;
- забезпечує належні умови праці працівників митниці;
- здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших протиправних дій з боку працівників митниці;
- спільно з правоохоронними органами організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників митниці, членів їхніх сімей;
- забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю; контролює виконання працівниками митниці вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;
- здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань збереження природних ресурсів та навколишнього середовища в зоні діяльності митниці; вживає заходів захисту працівників, майна, будівель, споруд митниці від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків;
- розглядає скарги, заяви та клопотання юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян; проводить особистий прийом громадян;
За невиконання завдань, покладених на митницю, і своїх обов'язків начальник митниці несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.