Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Стаття 256. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності
Особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності та яка має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені її права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення.
Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів,які додаються до заяви, подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об'єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.
Після реєстрації у митному реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру.
{Стаття 256 в редакції Закону №359-У (359-16) від 16.11.2006 }
Положення коментованої статті МК регламентує порядок ведення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, а також порядок звернення осіб, яким за чинним законодавством належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи і які мають підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені її права на об'єкт права інтелектуальної власності.
При зверненні особи, якій належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи до заяви додаються:
1)витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, який засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви;
2) докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, який дає змогу митному органу ідентифікувати його, код згідно з УКТ ЗЕД;
3) зразки об'єкта інтелектуальної власності або їх фотографічне зображення;
4) інші відомості про об'єкти інтелектуальної власності, які дають змогу його ідентифікувати;
5) інформація про країни, виробників та способи транспортування контрафактних товарів у разі її наявності;
6) гарантійний лист (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання, експертизу об'єкта інтелектуальної власності та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків власникові товару в разі не підтвердження порушень.
Інформація про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності та відомості про особу, якій належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, заносяться до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.
У разі неотримання Держмитслужбою в установлений термін заяви від правовласника або його представника про продовження терміну реєстрації об'єкта інтелектуальної власності та/або несплати митного збору реєстрація анулюється. Повторно об'єкт інтелектуальної власності може бути включений до реєстру згідно з порядком, визначеним у пунктах 6-10 цього Положення.
Частина 2 коментованої статті встановлює зобов'язання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи вести реєстр товарів, зазначених у частині першій цієї статті.
Повна інформація про зареєстровані товари, правовласника, можливі шляхи поставок контрафактних товарів знаходиться у програмно-інформаційному комплексі Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України "Реєстрація та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності". До реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою, остання може вносити зміни шляхом додання нових товарів, яким присвячується відповідний порядковий номер у системі, продовжувати термін їх реєстрації до певного моменту та анулювати реєстрацію таких товарів. Держмитслужба та регіональні митниці можуть приймати та виносити рішення про зупинення та відновлення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.
               ЗАЯВА
про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою
(прізвище, ім 'я та по батькові)
який є правовласником/представником правовласника (непотрібне закреслити) на
підставі '     _, прошу включити
(найменування документа та його реквізити) до реєстру, який ведеться Держмитслужбою, товар, що містить об'єкт інтелектуальної власності (далі - об'єкт інтелектуальної власності), для здійснення митного контролю за переміщенням його через митний кордон України.
У зв'язку з цим повідомляю:
1. Загальні відомості про правовласника
1.1. Статус правовласника:
фізична особа (заповнюється підпункт "а")
юридична особа (заповнюється підпункт "б")
а) відомості про правовласника - фізичну особу:
прізвище, ім'я та по батькові_
паспорт серії,№  виданий_
 (ким і коли)
адреса_
місце проживання_
ідентифікаційний код телефон/факс_
інші відомості
б) відомості про правовласника - юридичну особу:
найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)_
адреса
місце знаходження _ банківські реквізити
код згідно з ЄДРПОУ телефон/факс_
1.2. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси правовласника в разі припинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності, у зв'язку з підозрою про контрафактність:
прізвище, ім'я та по батькові______
телефон/факс__
адреса___,
прізвище, ім'я та по батькові_
телефон/факс_
адреса_
прізвище, ім'я та по батькові
телефон/факс__
адреса_
2. Загальні відомості про заявника (заповнюється представником правовласника, якщо ним подається заява) 2.1. Статус заявника:
— фізична особа (заповнюється підпункт "а")
— юридична особа (заповнюється підпункт "б") а) відомості про заявника - фізичну особу:
прізвище, ім'я та по батькові_
паспорт серії_№_, виданий_
(ким і коли)
адреса_
місце проживання_
ідентифікаційний код телефон/факс_
б) відомості про заявника -- юридичну особу:
найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)_
адреса__
місце знаходження _ банківські реквізити
код згідно з ЄДРПОУ телефон/факс_
3. Документи, що підтверджують правоволодіння:
(найменування документа, номер, ким і коли виданий)
- Терміни дії документів
4. Відомості про об'єкт інтелектуальної власності:
найменування товару_
код згідно з УКТ ЗЕД_
характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності, зазначено в пункті 7 цієї заяви 5. Термін реєстрації
Прошу здійснити реєстрацію на термін (непотрібне закреслити):
 — 6 місяців
— 1 рік
6. Зобов'язання
6.1. Зобов'язуюся погашати витрати на зберігання, проведення експертизи товарів та інші витрати митних органів, які виникають унаслідок захисту моїх прав/прав правовласника, якого я представляю (непотрібне закреслити), а також збитки власника товару в разі подання цим власником претензій митному органу.
Як заставу додаю гарантійний лист________________________
6.2. Зобов'язуюся в триденний термін інформувати Держмитслужбу про будь-які зміни у відомостях, зазначених у пунктах 1-3 цієї заяви.
6.3. Зобов'язуюся завчасно (не менше ніж за 3 робочі дні до запровадження змін) інформувати Держмитслужбу про зміни в характерних ознаках об'єкта інтелектуальної власності та інших відомостях, зазначених у пункті 7 цієї заяви.
(підпис)
7. Характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності
7.1. Виробник об'єкта інтелектуальної власності__________________
7.2. Найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють експорт/імпорт об'єкта інтелектуальної власності________
7.3. Митні органи, які здійснюють митне оформлення об'єктів інтелектуальної власності________________
7.4. Спосіб транспортування (непотрібне закреслити):
 повітряні перевезення
морські перевезення
 автомобільні перевезення
залізничні перевезення
7.5. Виключні шляхи поставок об'єкта інтелектуальної власності (найменування перевізника та пункти пропуску через державний кордон України)_____________________
, 7.6. Країни поставок___________________
7.7. Характерні ознаки, що містяться безпосередньо на об'єктах інтелектуальної власності (етикетка, оброблення, тара тощо)_________
7.8. Відомості про вартість одиниці об'єкта інтелектуальної власності________
7.9. Інші відомості про об'єкт інтелектуальної власності, які можуть бути використані митними органами для його ідентифікації__________
8. Характерні ознаки контрафактних товарів
8.1. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні
товари такі вітчизняні фірми:_________________
8.2. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні товари такі іноземні фірми:___________
8.3. Митні органи, які, на мою думку, можуть здійснювати митне оформлення контрафактних товарів_____
8.4. Спосіб транспортування контрафактних товарів (непотрібне закреслити):
 повітряні перевезення
морські перевезення
автомобільні перевезення
залізничні перевезення
8.5. Можливі шляхи поставок контрафактних товарів_________
8.6. Характерні ознаки контрафактних товарів (етикетка, оброблення, тара,тощо)__
8.7. Відомості про вартість одиниці контрафактного товару________
8.8. Інші відомості, які можуть бути використані митними органами__________
9. Додатки
До заяви додаю такі документи (непотрібне закреслити): копію документа, що підтверджує правоволодіння;
копію документа, що підтверджує повноваження представляти інтереси правовласника;
гарантійний лист про покриття збитків; додатки до пункту 7 заяви; додатки до пункту 8 заяви;
оптичні матеріали щодо об'єкта інтелектуальної власності (фотографії, проспекти тощо);
зразки об'єкта інтелектуальної власності;
оптичні матеріали щодо контрафактного товару (фотографії, проспекти тощо); зразки контрафактного товару; інші документи:______
Я підтверджую, що на час подання заяви всі відомості, зазначені мною, є достовірними.
З вимогами Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ознайомлений. __200__р._
(підпис)
Форма довідки
Державна митна служба України ДОВІДКА
про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою від_200_р.
Найменування товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності,_
Правовласник
Витяг з відповідного державного реєстру щодо об єкт1в
інтелектуальної власності видано_________
(коли і ким видано, номер і назва реєстру)
Термін реєстрації_
Номер у реєстрі, який ведеться Держмитслужбою_
Про порушення Ваших прав інтелектуальної власності при переміщенні через
митний кордон України зазначеного товару повідомляти найближчий митний орган або
Держмитслужбу.
Заступник Голови
Держмитслужби України _ _
(підпис) (ініціали, прізвище)
МП