Вход

Митний пост

Стаття 16. Митний пост

Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законами України, можуть створюватися митні пости.
Митий пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіональної митниці, митниці.
Типове положення про митний пост затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідної регіональної митниці, митниці. Керівник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
У коментованій статті МК даються визначення митного посту, загальні організаційно-правові засади діяльності митного посту, визначається їх підпорядкованість, регламентуються питання створення, реорганізації та ліквідації митних постів.
Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби України, а також наказами відповідної регіональної митниці, митниці, положенням про митний пост. У зв'язку з тим, що митний пост є структурним підрозділом митниці (регіональної митниці), то він не є юридичною особою (не має самостійного балансу, поточних та інших рахунків у банках, штампів, бланків, гербової печатки).
Відповідно до п. 2 Типового положення про митний пост, затвердженого Наказом Держмитслужби України від 6 травня 2003 р. №289, основними завданнями та функціями митного поста є:
— безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи;
— застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур;
- ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам;
- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України;
- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. Крім того, митний пост відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України;
- здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;
- нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи; у встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам регіональної митниці, митниці інформацію з питань справляння податків і зборів;
- забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення;
- реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил;
- регулярно інформує регіональну митницю, митницю про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності;
- інформує регіональну митницю, митницю про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень;
- вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів;
- використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження;
- збирає та надає регіональній митниці, митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики;
- вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку;
- використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування підрозділів митного поста, через який здійснюється автомобільне, залізничне, повітряне або водне сполучення;
- надає щоденно регіональній митниці, митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності; у межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.
Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи - Державною митної службою України за поданням керівника відповідної регіональної митниці (митниці). Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України. Начальник митного поста може мати заступників, повноваження яких визначаються начальником регіональної митниці, митниці. Начальник митного поста відповідає за: якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань; повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста; дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України; організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.