Митна служба України

Стаття 12. Митна служба України

Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.

З метою реалізації завдань і функцій держави в сфері практичного втілення в життя митної політики в країні була створена і функціонує єдина загальнодержавна система - митна служба України. В коментованій статті митна служба розглядається як елемент механізму держави, який складається із державних органів та інших державних інституцій, що об'єднані у відносно відокремлену структуру. Митна служба України складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
Митні органи - це спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до МК та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи (п.17 ст.1 МК). До системи митних органів належать:
- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи;
- регіональні митниці;
- митниці.
Система митних органів являє собою сукупність державних органів, побудовану ієрархічно відповідно до їх компетенції. Очолює систему митних органів, об'єднує, координує і контролює їх діяльність спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи. На сьогоднішній день фактично існує дворівнева система митних органів: Державна митна служба України, як центральний апарат митної служби України та митниці, які безпосередньо підпорядковані центральному апарату.
Функціонування системи митних органів відбувається у відповідності з принципами побудови системи митних органів (принцип єдності системи митних органів, територіальний принцип, принципи лінійності та функціональності), а також з принципами їх діяльності (принцип раціонального розподілу повноважень, принцип поєднання єдиноначальності (одноособовості) та колегіальності, принципи доцільності, оперативності та відповідальності митних органів за прийняті рішення).
Спеціалізовані митні установи і організації покликані здійснювати організаційне, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне, кадрове та інші види забезпечення ефективної діяльності митних органів.