Вход

Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Глава 20 Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.
Коментована стаття регламентує порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередач.
Визначення магістрального трубопроводу розглянуто в коментарі до ст. 110 МК.
У Законі України «Про електроенергетику» визначається, що магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж. Під мережею (електричною чи тепловою) розуміється сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пару. Об'єднана енергетична система України - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом.
Слід зазначити, що трубопровідним транспортом через митний кордон України переміщуються такі товари: природний газ, нафта, нафтопродукти, аміак, етилен, а лініями електропередачі - електроенергія. Специфіка перелічених вище товарі обумовлює особливості порядку здійснення митного контролю за переміщенням їх через митний кордон України. Під переміщенням товарів розуміється експорт, імпорт, транзит.
Товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі підлягають митному контролю та митному оформленню.
Місця митного контролю за товарами, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередач визначаються Кабінетом Міністрів України. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1958 «Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом» затверджені: Перелік місць митного контролю природного газу, що перемішується через митний кордон України трубопровідним транспортом, Перелік місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, Перелік місць митного контролю аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1909 «Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що перемішується через митний кордон України» (з урахуванням сумісного наказу Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 р. №1110/484/1146) затверджено Перелік пунктів, у яких здійснюється митний контроль за переміщенням електроенергії через митний кордон України.
Переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється на підставі оформленої митним органом тимчасової декларації, періодичної митної декларації або зареєстрованої ним вантажної митної декларації. Під періодичною митною декларацією розуміється письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики. Тимчасова декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої газ пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вільного обігу.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з газом або переміщують його транзитом через територію України, декларують газ у Центральній енергетичній митниці або за її погодженням в інших митних органах.
Граничний строк прохідного митного транзиту газу, що переміщується трубопро­відним транспортом з використанням підземних сховищ газу, становить 60 днів без урахування строку зберігання газу в підземних сховищах.
Газ, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем:
- під час ввезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;
- під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення газу за межі країни;
- під час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення та вивезення газу за межі країни.
Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про газ, що переміщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи. Фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості газу, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань газовимірювальних приладів, даних документів обліку обсягів газу та накладення митного забезпечення).
Слід зазначити, що контроль за обсягом газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розташовано пункти приймання-передачі газу, шляхом перевірки відповідності показань газовимірювальних приладів обсягу та якості газу даним, зазначеним в актах приймання-передачі газу перевізниками, сертифікатах (паспортах) якості газу, з проставленням відбитка штампа "під митним контролем" на цих документах.
Посадові особи митних органів, які здійснюють митний контроль у пунктах приймання-передачі газу, не пізніше наступного дня після підписання акта приймання­-передачі газу перевізниками передають до Центральної енергетичної митниці інформацію про результати контролю за обсягами газу, переміщеного через митний кордон України, за звітний період. Під пунктом приймання-передачі газу розуміється газовимірювальна (газорозподільна) станція чи пункт вимірювання витрат газу, розміщений на митній території України або за її межами, обладнаний газовимірювальними приладами, де здійснюється оформлення актів приймання-передачі газу перевізниками.
Відповідно до п.10 Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1958, фактичний контроль здійснюється митними органами шляхом перевірки:
- актів приймання-передачі газу перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих на митній території України, сертифікатів (паспортів) якості газу, звітів про рух газу в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання;
- актів приймання-передачі газу перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих за межами митної території України, та сертифікатів (паспортів) якості газу, які подаються перевізниками не пізніше 12 числа місяця, що настає за звітним;
- актів приймання-передачі газу, підписаних сторонами договору (контракту) про зберігання газу в підземних сховищах і українським перевізником, які подаються перевізником наступного дня після підписання;
- реєстрів обсягів газу, що зберігається в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання загального акта приймання-передачі газу перевізниками;
- копій загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу, які подаються перевізниками не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним (оригінали актів подаються не пізніше 20 числа).
Митний контроль газу на території об'єктів газотранспортної системи здійснюється посадовими особами митних органів з додержанням правил перебування на таких об'єктах.
Під актом приймання-передачі газу перевізниками розуміється товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого протягом періоду поставки через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем". Акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - це документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) протягом періоду поставки, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником. Загальний акт приймання-передачі газу перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту протягом періоду поставки, підписаний перевізниками.
Кабінетом Міністрів України затверджений аналогічний порядок здійснення митного контролю за переміщенням нафти, нафтопродуктів, аміаку та етилену через митний кордон України.