Митні ліцензійні склади

Стаття 216. Митні ліцензійні склади
Для зберігання товарів у режимі митного складу використовуються спеціально обладнані приміщення, резервуари, майданчики - митні ліцензійні склади.
Ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ліцензійних умов.
Коментована стаття МК надає поняття митного ліцензійного складу, згідно з якою це спеціально обладнані приміщення, резервуари, майданчики, які використовуються для зберігання товарів у режимі митного складу.
Як уже зазначалося у загальному коментарі до глави 35 МК, наказом Держмитслужби України від 31.12.1996 р. №592 було затверджене Положення про відкриття й експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом (далі - Положення).
Працівники Держмитслужби України здійснюють видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію МЛС згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.1996 р. №1446 «Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів» та названого вище Наказу №592.
Відповідно до названої вище Постанови Кабінету Міністрів України №1446 за видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу на території України справляється збір у розмірі, еквівалентному в національній валюті 2500 доларам США за курсом Національного банку, встановленим на день подання документів цьому Комітетові. Також за щорічну перереєстрацію митних ліцензійних складів у розмірі, еквівалентному в національній валюті 1500 доларам США за курсом Національного банку. Збори за видачу та перереєстрацію ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів зараховуються до Державного бюджету.
З'ясуємо далі - в чому сутність митних ліцензійних складів, які умови його функціонування та які документи потрібні для розміщення товарів.
Використання митних ліцензійних складів (МЛС) при здійсненні зовнішньо­економічної діяльності (ЗЕД) дозволяє її учасникам зберігати на них під митним контролем завезену в Україну продукцію: без стягнення мита та інших податків; без застосування заходів з нетарифного регулювання (ліцензування, квотування, сертифікації й т. ін.), а також інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України (п. 1.1. Положення та ст. 212 МК).
Основними завданнями митних ліцензійних складів, згідно з п. 1.3 Положення, є:
- сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та її зближенню з існуючою світовою практикою;
- створення умов для підготовки імпортних товарів для їх використання на території України;
- зниження витрат, пов'язаних із переміщенням товарів через митний кордон України, а також, як показує практика, - зменшення часу простою транспортних засобів з вантажами, що знаходяться під митним контролем.
Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.
Також згідно з п. 1.4. Положення, територія складів, визначених у пункті 1.1, є зоною митного контролю і становить невід'ємну складову митної території України, на якій діє законодавство України, Митний кодекс України, нормативні акти Державної митної служби України, а також нормативні акти інших відомств, що регулюють вимоги до товарів, які ввозяться в Україну або вивозяться з України, відповідно до Митного кодексу України.
Щодо видів, митний ліцензійний склад може бути відкритого або закритого типу. Митішй ^ідензі^ - це митний ліцензійний склад, який
можна використовувати для зберігання:
- увезених з-за меж митної території України товарів;
- товарів, які вивозяться за межі митної території України.
Митний ліцензійний склад закритого типу — це митний ліцензійний склад, який використовується для зберігання товарів, що належать виключно власникові складу.
Декларування товарів на митних ліцензійних складах закритого типу здійснює власник складу, який і несе відповідальність за сплату всіх митних платежів.
Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС вони мають бути:
- передані на зберігання митниці;
- заявлені до іншого митного режиму;
- передані на користь держави.
Робота митного ліцензійного складу має бути організована таким чином, щоб >тзезення та вивезення зі складу товарів здійснювалось відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем у режимі - "митний склад" та виключав можливість надходження І вилучення) товарів поза митним контролем.
Вимоги, що пред'являються до МЛС, закріплені у пункті 2 Положення.
Як МЛС може виступати одне або декілька спеціально визначених і обладнаних приміщень, чи інших споруд, призначених для зберігання товарів згідно з режимом митного складу. Територія складу повинна бути огороджена.
Коли товари за габаритами та з інших причин не можуть зберігатись в закритих приміщеннях, як виняток, дозволяється використовувати відкриті майданчики, що знаходяться в межах території складу, за наявності цілодобового посту охорони.
Приміщення МЛС має відповідати таким вимогам:
- обов'язкова наявність охоронної та протипожежної сигналізації, що виведені на пульт організації, що здійснює охорону митного ліцензійного складу (охоронна сигналізація повинна виключати можливість проникнення на територію митного ліцензійного складу без її реагування);
- обов'язкова наявність обладнаних засобами зв'язку службових місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний контроль на цьому складі;
- при наявності вікон у приміщенні складу - обов'язкове обладнання їх з внутрішньої сторони металевими ґратами.
Власник складу забезпечує матеріально-технічне обладнання складу, що є достатнім для його функціонування, у тому числі:
- навантажувально-розвантажувальні і транспортні засоби;
- складське устаткування;
- засоби зв'язку;
- оргтехніку;
- меблі;
- засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів.
Працівникам митного органу власник складу безкоштовно надає необхідні виключно для здійснення митного контролю і митного оформлення обладнані приміщення, засоби зв'язку, транспортні засоби, що відповідають вимогам митного органу.
Охорона митного ліцензійного складу і забезпечення пропускного режиму проводиться власником складу за його рахунок.
Митниця має право встановлювати додаткові конкретні вимоги до обладнання митного ліцензійного складу для забезпечення надійності зберігання товарів.
Норми про розміщення товарів у МЛС закріплені у п. 5 Положення.
На митних ліцензійних складах дозволяється зберігати всі види товарів українського та іноземного походження як імпортні, так і призначені для вивезення за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню митом та зборами, а також таких, що потрапляють під обмеження до ввезення в Україну та вивезення з України.
Товари, що переміщуються через митну територію України транзитом, можуть розміщуватись на митних ліцензійних складах у разі проведення перевантаження з одного виду транспорту на інший, за умови дотримання загальних термінів транзиту, визначених постановами Кабінету Міністрів України.
Товари, що підлягають експортному контролю, розміщуються на митних ліцензійних складах за погодженням з Державною митною службою України.
Види товарів, що дозволені до зберігання на митних ліцензійних складах закритого типу, визначаються під час надання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.
Окремі види товарів та інших предметів, зберігання яких вимагає дотримання певних умов з огляду на їх токсичність, вогненебезпечність тощо можуть зберігатись тільки на спеціально обладнаних для зберігання таких товарів місцях митного ліцензійного складу.
Товари та інші предмети зберігаються на митному складі під митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу. При цьому, разом з митним забезпеченням наявність пломби власника митного ліцензійного складу -обов'язкова.
Товари розміщуються на митний ліцензійний склад та випускаються з нього у присутності уповноважених службових осіб митного органу. Всі операції на митному ліцензійному складі проводяться з дозволу митних органів та за рахунок власника складу.
Товари, що ввезені на митну територію України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох років. Цей строк може бути обмежений для окремих видів товарів митним органом. Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців. Конкретний термін зберігання товарів у встановлених межах визначається спільно з власником складу особою, яка розміщує товари на зберігання.
При переміщенні товарів, що були ввезені в Україну, з одного митного ліцензійного складу на інший термін зберігання товарів встановлюється з дати їх розміщення в режим митного складу, тобто з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад.
Після закінчення терміну зберігання товарів на складі, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму. Митне оформлення таких товарів проводиться згідно із заявленим режимом.
На митних ліцензійних складах забороняється розміщувати товари, що заборонені до ввезення в Україну чи вивезення за межі України, а також товари, розміщення на митних ліцензійних складах яких заборонено Законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України.
Розміщення на митних ліцензійних складах та випуск з таких складів гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну, забороняються.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 р. №954 (із подальшими змінами та доповненнями), що отримала назву "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" алкогольні напої та тютюнові вироби за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, які ввозяться на митну територію України та на які встановлено акцизний збір, не підлягають розміщенню на митних ліцензійних складах.
Щодо режиму функціонування митних ліцензійних складів необхідно зазначити, що дане питання врегульоване пунктом 6 Положення, який включає 25 підпунктів, що містять: правила розміщення товарів на МЛС; перелік необхідних для цього документів та обов'язковість осіб, які мають бути при цьому присутні; також перелік операцій, що можуть проводитися на МЛС для забезпечення як їх зберігання, так і продажу чи транспортування; умови випуску з МЛС, їх оформлення та визначення вартості; вимоги до відповідного документа щодо випуску товарів; строк випуску товарів; вимоги та випадки переміщення чи перевезення товарів з митного ліцензійного складу, а також
умови прийняття та скасування рішення щодо застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення товарів.
Особа, яка має намір відкрити й експлуатувати митний ліцензійний склад, подає в митницю, у зоні діяльності якої знаходиться склад, заяву на одержання ліцензії на право відкриття й експлуатації митного ліцензійного складу, зразок якої міститься у додатку 1 до Положення про відкриття й експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 31.12.1996 р. №592 (із змінами та доповненнями).
До заяви додаються необхідні документи. При цьому, на момент подання до митниці зазначеної заяви особа, яка має намір відкрити й експлуатувати митний ліцензійний склад відкритого типу, повинна мати свідоцтво про визнання підприємства декларантом, що видається Держмитслужбою України. Для МЛС закритого типу таке свідоцтво непотрібно.
Заява розглядається митницею протягом 30-ти днів з моменту її надходження. При цьому митниця перевіряє:
- дані, зазначені в поданих документах;
- стан складських приміщень;
- на відповідність вимогам цього Положення.
У випадку прийняття начальником митниці рішення про надання можливості відкриття митного ліцензійного складу митниця встановлює "Процедуру організації митного режиму - митний склад" залежно від конструкції митного ліцензійного складу, видів товарів, що будуть зберігатися на ньому, товарообігу й інших факторів функціонування конкретного складу, а у випадку відмовлення від узгодження, - митниця повідомляє про це заявника письмово, із зазначенням причин відмови.
"Процедура організації митного режиму - митний склад" затверджується начальником митниці за письмовим узгодженням з власником складу. Подальший порядок направлення митницею відповідного пакета документів до Держмитслужби і порядок одержання ліцензії (або відмовлення у видачі ліцензії) викладено в окремих нормативних актах Державної Митної Служби України.
Для розміщення товару у режим митного складу необхідно звернення одержувачу вантажу, викладене в письмовій формі та договір з митним ліцензійним складом (МЛС) на зберігання вантажів. При цьому слід звернути увагу, що МЛС можуть спеціалізуватись на зберіганні певних видів товарів і не відповідати умовам зберігання конкретного товару, який планується до поміщення у режим митного складу. Зберігання певних видів товарів потребує додаткових узгоджень органів державної влади (продукти харчування, медичні препарати і т. ін.), і, відповідно, копії зразків узгоджень додаються.
Слід зауважити, що відсутність даних умов і дозволів унеможливлює розміщення товару в режим митного складу на певному МЛС.
Розміщення в режим митного складу вантажів, які повинні підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, може бути здійснено лише при отриманні позитивних висновків відповідних державних органів.
У режимі митного складу можуть розміщуватись вантажі на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД на розміщення товарів у цей режим, незалежно від фактурної вартості партії товару, з поданням таких документів:
1) мотивована заява власника товару (або консигнатора) з обов'язковим визначенням мети розміщення вантажу в режим митного ліцензійного складу; кількості товару; вартості товару; контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України, та подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС;
2) зовнішньоекономічний договір (контракт). У разі розміщення у режим "митний склад" товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями з використанням автотранспорту, зовнішньоекономічний договір (контракт) не вимагається;
3) договір на зберігання вантажу на МЛС;
4) рахунок-фактура (інвойс);
5) товаросупровідні документи на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент та ін.).
6) документи контролю доставки вантажу (ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР80-ВН);
7) облікова карта суб'єкта ЗЕД;
8) інші документи.
Для розміщення у режим "митний склад" товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями (далі - ТЕО) з використанням автотранспорту, мотивована заява на розміщення товару на МЛС подається ТЕО. Така заява додається окремо до кожної ВМД, яку подає власник МЛС, з обов'язковим посиланням на умови доставлення вантажу. Зовнішньоекономічний договір (контракт) при розміщенні зазначених товарів не вимагається. Під час розміщення товару на МЛС ВМД у режим "митний склад" заповнюється на загальних підставах на кожний окремий транспортний документ (CMR).
Особливості заповнення граф ВМД відповідно до митного режиму митного складу передбачені чинним законодавством.
Так, наприклад, наказ Держмитслужби України від 30.06.1998 р. №380 (із подальшими змінами та доповненнями) затвердив Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі.
При надходженні товарів на митний ліцензійний склад такі товари повинні бути задекларовані відповідно до Положення, а також зареєстровані власником складу в складських документах за формою, встановленою митницею відповідно до Положення. Митниця має право вносити додаткові відомості до цієї форми.
Власник митного складу повинен на початку кожного місяця подавати до митного органу звіт про товари, які зберігаються на складі, в якому зазначаються:
- номер і дата ВМД при надходженні товару на склад;
- найменування товару та код товару згідно з УКТЗЕД;
- кількість товару при надходженні;
- кількість товару, випущеного зі складу;
- номер і дата ВМД при випуску товару зі складу або номер провізної відомості;
- кількість товару на дату звіту.
Конкретна форма звіту встановлюється митницею при затвердженні Процедури організації митного режиму - митний склад і повинна забезпечувати якість контролю та обліку товарів, що зберігаються на конкретному митному ліцензійному складі.
За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати власника митного ліцензійного складу дати позачерговий звіт.
Митний орган має право проводити у будь-який час інвентаризацію товарів, які зберігаються на складі.
Згідно з п. 9 Положення МЛС ліквідується у таких випадках:
- при скасуванні ліцензії за підсумками щорічної перереєстрації;
- при анулюванні ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;
- на підставі заяви власника за його бажанням.
Рішення про ліквідацію складу за бажанням його власника приймається у формі наказу начальника митниці.
Оригінал ліцензії вилучається митницею у колишнього власника і надсилається на адресу Державної митної служби України.
З дати прийняття рішення про ліквідацію складу розміщення нових партій товарів на склад не допускається.
Власник митного ліцензійного складу відкритого типу повинен у триденний строк подати повний звіт про товари, які зберігаються на складі, а також сповістити про це осіб, які розмістили товари на митний ліцензійний склад. Митний орган у 7-денний строк проводить інвентаризацію товарів на митному ліцензійному складі.
З дати ліквідації митного ліцензійного складу товари, розміщені в митному режимі митного складу, є такими, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.
Ч. 2 статті, що коментується вказує, що ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. №1775-111 (зі змінами та доповненнями) та ліцензійних умов.
Відповідно до ст. 8 зазначеного Закону, ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. У разі, якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.
Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.
На території України запроваджена щорічна перереєстрація МЛС. Дана норма закріплена у наказі Державного митного комітету №510 від 05.11.1996 року.
Також зазначеним наказом затверджене Положення про порядок здійснення перереєстрації митних ліцензійних складів на території України, яким встановлюється єдиний порядок здійснення перереєстрації митних ліцензійних складів, впровадженої Державним митним комітетом України на виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 14.08.1996 р. №954 з метою вдосконалення роботи митних ліцензійних складів та запобігання порушень митного законодавства при їх експлуатації.
Перереєстрація проводиться щорічно в термін з 1 по 31 грудня.
Перереєстрації підлягають митні ліцензійні склади, що на момент початку проведення перереєстрації отримали ліцензію Державного митного комітету України на право відкриття та діяльності митного ліцензійного складу і внесені до бази даних з обліку митних ліцензійних складів Державного митного комітету України.
Перереєстрація проводиться двома послідовними етапами. Перший етап перереєстрації здійснюється митницями, другий етап - Держмитслужбою України.
На першому етапі перереєстрації кожна митниця здійснює перевірку митних ліцензійних складів, що знаходяться в зоні її діяльності. Для проведення перевірки створюється робоча група із фахівців митниці. Кількісний склад групи встановлюється залежно від кількості митних ліцензійних складів, що знаходяться в зоні діяльності митниці. Керівником групи призначається заступник начальника митниці. Перелік митних ліцензійних складів, що підлягають перереєстрації, кількісний та персональний склад робочої групи затверджуються наказом начальника митниці.
Митниці здійснюють перевірку відповідності діяльності митних ліцензійних складів вимогам чинного законодавства. Результати перевірки митних ліцензійних складів оформлюються актами перевірки по кожному складу окремо.
Власнику митного ліцензійного складу надається в письмовій формі висновок робочої групи з зазначенням того, що митний ліцензійний склад пропонується (не пропонується) до перереєстрації. Висновок завіряється підписом керівника групи та печаткою митниці.
Митниця за результатами перевірки складає два переліки:
- перелік 1, що містить митні ліцензійні склади, які пропонуються для перереєстрації;
- перелік 2, що містить митні ліцензійні склади, як такі, що не можуть бути перереєстровані.
Також слід зазначити, що наказом Держмитслужби №510 передбачене справляння збору за перереєстрацію МЛС, який зараховується до Державного бюджету і сплачується суб'єктом господарської діяльності — власником митного ліцензійного складу за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Так, відповідно до зазначених вище вимог з метою впорядкування проведення перереєстрації МЛС на 2006 рік Держмитслужбою України виданий наказ від 20.10.2005 року №989 "Про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2006 рік", а потім для встановлення графіка перевірок МЛС виданий ще один Наказ Держмитслужби від 01.11.2005 р. №1055 за назвою "Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів на 2006 рік".
Згідно з названим наказом інформування власників МЛС про строки та порядок проведення перереєстрації, суб'єктів господарювання про призупинення видачі нових ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів на час перереєстрації, а також створення робочих груп з посадових осіб митниць, здійснення ними перевірок діяльності, обладнання та приміщень МЛС зі складанням акта перевірки, у якому мають бути відображені висновки щодо можливості перереєстрації складу, покладено на митниці та регіональні митниці.
Перереєстрації зі сплатою збору згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.1996 р. №1446 підлягають склади, власники яких отримали ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу (далі - Ліцензія) до 01.01.2005 p., а також ті, які згідно з пунктом 10.4 Положення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.12.1996 р. №592, у зв'язку з простим розширенням або зменшенням площі складу, зміною статусу підприємства, отримали Ліцензію в 2005 році. Склади суб'єктів господарської діяльності, які у 2005 році вперше отримали Ліцензію або отримали її згідно з пунктом 10.3 Положення (тобто зі сплатою збору в 2005 році), підлягають перереєстрації без сплати збору.
Про передачу МЛС від митного поста на вантажні відділи Держмитслужба видає відповідний наказ.
!
Форма заяви на відкриття МЛС.
Затв. Наказом Держмитслужби України від 31.12.1996 p. №592 (із змінами та доповненнями)
Державна митна Служба України
(повна назва суб'єкта господарської діяльності)
ЗАЯВА
Прошу видати ліцензію на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого (закритого) типу. У зв'язку з цим повідомляю наступне:
(повне та скорочене юридичне найменування, код за ЄДРПОУ,
юридична та фактична адреса,
2.
реєстраційний № свідоцтва про реєстрацію)
 
(рахунок у нац.валюті, валютний рахунок, найменування,
3.
адреса і код за ЄДРПОУ банків, в яких відкриті ці рахунки)
 
4.
(місцезнаходження (адреса) приміщень, призначених для складу)
 
5.
(площа приміщень, призначених для складу)
 
(якісна та кількісна характеристика матеріально-технічного
6.
оснащення приміщень складу)
 
 
(наявність охоронної та протипожежної сигналізації,
 
7.
протипожежного обладнання)
 
 
8.
(назва митниці, в зоні діяльності якої знаходиться склад)
 
(інша інформація, яка може бути використана для прийняття
 
рішення про видачу ліцензії)
 
П.І.Б.
(від імені юридичної особи) Підпис
Печатка
Зворотна сторона заяви на видачу ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу
Перелік товарів, які будуть зберігатися на митному ліцензійному складі закритого типу:
Додаток
(перелік документів до заяви, які надаються для перевірки зазначених відомостей)