Майнова відповідальність виробничого кооперативу

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайовому внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями членів кооперативу.
2.Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і майнові права за рішен­ням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законом.
1. Виробничий кооператив як юридична особа (ч. З ст. 95 ГК) несе відповідальність за сво­їми зобов'язаннями всім своїм майном (ч. 2 ст. 96 ЦК).
Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну матеріальну відповідальність за зо­бов'язаннями кооперативу. Ця відповідальність, як правило, є обмеженою. Частина 1 комен­тованої статті передбачає, що відповідальність членів виробничого кооперативу не може бу­ти меншою за розмір їх пайового внеску.
Спеціальним законом або статутом може бути передбачено більший розмір відповідальності, наприклад додаткова відповідальність у розмірі, кратному розміру обов'язкового паю члена виробничого кооперативу, або розмір додаткової відповідальності може становити кратну частку розміру паю (1/4 чи 1/2 паю тощо).
Необмежена відповідальність членів виробничого кооперативу за його зобов'язаннями сьогодні практично не застосовується. Якщо ж цей вид відповідальності передбачений статутом виробничого кооперативу, то його члени у разі недостатності власного майна коопера­тиву для погашення його зобов'язань несуть відповідальність за зобов'язаннями кооперативу своїм особистим майном.
За зобов'язаннями своїх членів виробничий кооператив відповідальності не несе.
2. За рішенням загальних зборів членів виробничого кооперативу, якщо інший порядок не встановлений законом, кооператив з метою забезпечення стійкого фінансового стану та відшкодування можливих збитків, що можуть виникнути у результаті певних непередбаче­них обставин, які не залежать від його волі, має право застрахувати своє майно та майнові права у відповідності з нормами Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів у цій сфері діяльності.
Страхування здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів кооперативу, якщо інший порядок не встановлений законодавством України.