Вход

Майнові відносини в об'єднанні підприємств

Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств
1.Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і в порядку, передба­чених його установчими документами, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо).
2.Майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або в опе­ративне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єд­нання. Вартість майна об'єднання відображається у його балансі.
3. Господарське об'єднання має право утворювати за рішенням його вищого органу управління унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником (за­сновником) господарських товариств. Утворені господарським об'єднанням підприєм­ства діють відповідно до положень цього Кодексу, інших законів та статуту підприєм­ства, затвердженого об'єднанням.
4. Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не пе­редбачено установчим договором або статутом об'єднання.
1. За загальним правилом майно господарського об'єднання складається з майнових внесків його учасників (вступних, членських, цільових), які вносять їх на умовах і в порядку передбачених установчими документами об'єднання, і доходу від господарської діяльності.
2.Майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або в оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість майна об'єднання відображається у його балансі.
Якщо за результатами господарської діяльності господарське об'єднання одержує прибуток,воно може утворювати за рахунок зазначеного прибутку цільові фонди (наприклад: реалізації спільних проектів; резервний; розвитку; фінансування інноваційних та інвестиційних проектів; оплати праці працівників об'єднання; амортизаційний тощо), розмір і порядок формування та використання яких визначається установчими документами.
3. Господарське об'єднання має право утворювати, за рішенням його вищого органу управління, унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником (засновником) господарських товариств. Утворені господарським об'єднанням підприємства діють відповідно до положень ГК, інших законів і статуту підприємства, затвердженого об'єднанням.
4. Оскільки і об'єднання підприємств, і кожне з підприємств — учасників об'єднання є юридичними особами, закон встановлює, що об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями єднання. Інше може бути передбачено установчим договором або статутом об'єднання.